Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Fan

Object-Guided Instance Segmentation With Auxiliary Feature Refinement for Biological Images


Jun 14, 2021
Jingru Yi, Pengxiang Wu, Hui Tang, Bo Liu, Qiaoying Huang, Hui Qu, Lianyi Han, Wei Fan, Daniel J. Hoeppner, Dimitris N. Metaxas

* Accepted in TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring and Distilling Posterior and Prior Knowledge for Radiology Report Generation


Jun 13, 2021
Fenglin Liu, Xian Wu, Shen Ge, Wei Fan, Yuexian Zou

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Research on Optimization Method of Multi-scale Fish Target Fast Detection Network


Apr 11, 2021
Yang Liu, Shengmao Zhang, Fei Wang, Wei Fan, Guohua Zou, Jing Bo


  Access Paper or Ask Questions

Test-Time Training for Deformable Multi-Scale Image Registration


Mar 25, 2021
Wentao Zhu, Yufang Huang, Daguang Xu, Zhen Qian, Wei Fan, Xiaohui Xie

* ICRA 2021 
* ICRA 2021; 8 pages, 4 figures, 2 big tables 

  Access Paper or Ask Questions

DGGAN: Depth-image Guided Generative Adversarial Networks for Disentangling RGB and Depth Images in 3D Hand Pose Estimation


Dec 06, 2020
Liangjian Chen, Shih-Yao Lin, Yusheng Xie, Yen-Yu Lin, Wei Fan, Xiaohui Xie

* 2020 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Distractor Generation for Multiple Choice Questions in Standard Tests


Nov 26, 2020
Zhaopeng Qiu, Xian Wu, Wei Fan

* accepted by COLING2020 

  Access Paper or Ask Questions

MM-Hand: 3D-Aware Multi-Modal Guided Hand Generative Network for 3D Hand Pose Synthesis


Oct 02, 2020
Zhenyu Wu, Duc Hoang, Shih-Yao Lin, Yusheng Xie, Liangjian Chen, Yen-Yu Lin, Zhangyang Wang, Wei Fan

* Accepted by ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Reinforcement Learning for Feature Selection with Decision Tree in the Loop


Oct 02, 2020
Wei Fan, Kunpeng Liu, Hao Liu, Yong Ge, Hui Xiong, Yanjie Fu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.12001 

  Access Paper or Ask Questions

Simplifying Reinforced Feature Selection via Restructured Choice Strategy of Single Agent


Sep 19, 2020
Xiaosa Zhao, Kunpeng Liu, Wei Fan, Lu Jiang, Xiaowei Zhao, Minghao Yin, Yanjie Fu


  Access Paper or Ask Questions

AutoFS: Automated Feature Selection via Diversity-aware Interactive Reinforcement Learning


Sep 16, 2020
Wei Fan, Kunpeng Liu, Hao Liu, Pengyang Wang, Yong Ge, Yanjie Fu

* Accepted by ICDM 2020. In this version, we revised some typos or mistakes for camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions

Bipartite Distance for Shape-Aware Landmark Detection in Spinal X-Ray Images


May 28, 2020
Abdullah-Al-Zubaer Imran, Chao Huang, Hui Tang, Wei Fan, Kenneth M. C. Cheung, Michael To, Zhen Qian, Demetri Terzopoulos

* Presented at Med-NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Commonsense Evidence Generation and Injection in Reading Comprehension


May 11, 2020
Ye Liu, Tao Yang, Zeyu You, Wei Fan, Philip S. Yu

* Accepted by SIGDIAL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Partly Supervised Multitask Learning


May 05, 2020
Abdullah-Al-Zubaer Imran, Chao Huang, Hui Tang, Wei Fan, Yuan Xiao, Dingjun Hao, Zhen Qian, Demetri Terzopoulos

* 10 pages, 8 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

An Extension of LIME with Improvement of Interpretability and Fidelity


Apr 26, 2020
Sheng Shi, Yangzhou Du, Wei Fan


  Access Paper or Ask Questions

Analysis of Scoliosis From Spinal X-Ray Images


Apr 15, 2020
Abdullah-Al-Zubaer Imran, Chao Huang, Hui Tang, Wei Fan, Kenneth M. C. Cheung, Michael To, Zhen Qian, Demetri Terzopoulos

* 6 pages, 6 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Modified Perturbed Sampling Method for Local Interpretable Model-agnostic Explanation


Feb 18, 2020
Sheng Shi, Xinfeng Zhang, Wei Fan


  Access Paper or Ask Questions

Nonparametric Structure Regularization Machine for 2D Hand Pose Estimation


Jan 24, 2020
Yifei Chen, Haoyu Ma, Deying Kong, Xiangyi Yan, Jianbao Wu, Wei Fan, Xiaohui Xie

* The paper has be accepted and will be presented at 2020 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). The code is freely available at https://github.com/HowieMa/NSRMhand 

  Access Paper or Ask Questions

Shape-Aware Organ Segmentation by Predicting Signed Distance Maps


Dec 09, 2019
Yuan Xue, Hui Tang, Zhi Qiao, Guanzhong Gong, Yong Yin, Zhen Qian, Chao Huang, Wei Fan, Xiaolei Huang

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Guided Instance Segmentation for Biological Images


Nov 20, 2019
Jingru Yi, Hui Tang, Pengxiang Wu, Bo Liu, Daniel J. Hoeppner, Dimitris N. Metaxas, Lianyi Han, Wei Fan

* accepted to AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Explaining the Predictions of Any Image Classifier via Decision Trees


Nov 04, 2019
Sheng Shi, Xinfeng Zhang, Haisheng Li, Wei Fan


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Grained Named Entity Recognition


Jun 20, 2019
Congying Xia, Chenwei Zhang, Tao Yang, Yaliang Li, Nan Du, Xian Wu, Wei Fan, Fenglong Ma, Philip Yu

* In ACL 2019 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Multi-Scale Self-Supervised Registration for Echocardiogram Dense Tracking


Jun 18, 2019
Wentao Zhu, Yufang Huang, Mani A Vannan, Shizhen Liu, Daguang Xu, Wei Fan, Zhen Qian, Xiaohui Xie

* Blood tracking video: https://youtu.be/pEA6ZmtTNuQ Muscle tracking video: https://youtu.be/NvLrCaqCiAE 

  Access Paper or Ask Questions

SynonymNet: Multi-context Bilateral Matching for Entity Synonyms


Dec 31, 2018
Chenwei Zhang, Yaliang Li, Nan Du, Wei Fan, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Slot Filling and Intent Detection via Capsule Neural Networks


Dec 22, 2018
Chenwei Zhang, Yaliang Li, Nan Du, Wei Fan, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Learning with Multi-View Attention for Answer Selection and Knowledge Base Question Answering


Dec 06, 2018
Yang Deng, Yuexiang Xie, Yaliang Li, Min Yang, Nan Du, Wei Fan, Kai Lei, Ying Shen

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Realistic Training Images Based on Tonality-Alignment Generative Adversarial Networks for Hand Pose Estimation


Nov 27, 2018
Liangjian Chen, Shih-Yao Lin, Yusheng Xie, Hui Tang, Yufan Xue, Xiaohui Xie, Yen-Yu Lin, Wei Fan


  Access Paper or Ask Questions

On the Generation of Medical Question-Answer Pairs


Nov 01, 2018
Sheng Shen, Yaliang Li, Nan Du, Xian Wu, Yusheng Xie, Shen Ge, Tao Yang, Kai Wang, Xingzheng Liang, Wei Fan


  Access Paper or Ask Questions

Finding Similar Medical Questions from Question Answering Websites


Oct 14, 2018
Yaliang Li, Liuyi Yao, Nan Du, Jing Gao, Qi Li, Chuishi Meng, Chenwei Zhang, Wei Fan


  Access Paper or Ask Questions