Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fengwei Yu

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

MQBench: Towards Reproducible and Deployable Model Quantization Benchmark


Nov 05, 2021
Yuhang Li, Mingzhu Shen, Jian Ma, Yan Ren, Mingxin Zhao, Qi Zhang, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Junjie Yan

* Accepted by 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) Track on Datasets and Benchmarks 

  Access Paper or Ask Questions

Supervision Exists Everywhere: A Data Efficient Contrastive Language-Image Pre-training Paradigm


Oct 11, 2021
Yangguang Li, Feng Liang, Lichen Zhao, Yufeng Cui, Wanli Ouyang, Jing Shao, Fengwei Yu, Junjie Yan

* 18 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RobustART: Benchmarking Robustness on Architecture Design and Training Techniques


Sep 15, 2021
Shiyu Tang, Ruihao Gong, Yan Wang, Aishan Liu, Jiakai Wang, Xinyun Chen, Fengwei Yu, Xianglong Liu, Dawn Song, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Convolution Designs into Visual Transformers


Apr 20, 2021
Kun Yuan, Shaopeng Guo, Ziwei Liu, Aojun Zhou, Fengwei Yu, Wei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Diversifying Sample Generation for Accurate Data-Free Quantization


Mar 04, 2021
Xiangguo Zhang, Haotong Qin, Yifu Ding, Ruihao Gong, Qinghua Yan, Renshuai Tao, Yuhang Li, Fengwei Yu, Xianglong Liu


  Access Paper or Ask Questions

BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction


Feb 10, 2021
Yuhang Li, Ruihao Gong, Xu Tan, Yang Yang, Peng Hu, Qi Zhang, Fengwei Yu, Wei Wang, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

Learning in School: Multi-teacher Knowledge Inversion for Data-Free Quantization


Nov 19, 2020
Yuhang Li, Feng Zhu, Ruihao Gong, Mingzhu Shen, Fengwei Yu, Shaoqing Lu, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Bitwidth Search for Practical Mixed Precision Neural Network


Mar 17, 2020
Yuhang Li, Wei Wang, Haoli Bai, Ruihao Gong, Xin Dong, Fengwei Yu

* 21 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Unified INT8 Training for Convolutional Neural Network


Dec 29, 2019
Feng Zhu, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Xianglong Liu, Yanfei Wang, Zhelong Li, Xiuqi Yang, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

IR-Net: Forward and Backward Information Retention for Highly Accurate Binary Neural Networks


Sep 25, 2019
Haotong Qin, Ruihao Gong, Xianglong Liu, Ziran Wei, Fengwei Yu, Jingkuan Song

* Please withdrawn this paper, required by my co-authors 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Soft Quantization: Bridging Full-Precision and Low-Bit Neural Networks


Aug 14, 2019
Ruihao Gong, Xianglong Liu, Shenghu Jiang, Tianxiang Li, Peng Hu, Jiazhen Lin, Fengwei Yu, Junjie Yan

* IEEE ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

POI: Multiple Object Tracking with High Performance Detection and Appearance Feature


Oct 19, 2016
Fengwei Yu, Wenbo Li, Quanquan Li, Yu Liu, Xiaohua Shi, Junjie Yan

* ECCV 2016 Workshops, Part II, LNCS 9914, paper approval (Chapter 3, 978-3-319-48880-6, 434776_1_En 
* ECCV workshop BMTT 2016 

  Access Paper or Ask Questions