Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Congcong Li

Multi-modal 3D Human Pose Estimation with 2D Weak Supervision in Autonomous Driving


Dec 22, 2021
Jingxiao Zheng, Xinwei Shi, Alexander Gorban, Junhua Mao, Yang Song, Charles R. Qi, Ting Liu, Visesh Chari, Andre Cornman, Yin Zhou, Congcong Li, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Generic Event Boundary Detection Challenge at CVPR 2021 Technical Report: Cascaded Temporal Attention Network (CASTANET)


Jul 01, 2021
Dexiang Hong, Congcong Li, Longyin Wen, Xinyao Wang, Libo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

TNT: Target-driveN Trajectory Prediction


Aug 21, 2020
Hang Zhao, Jiyang Gao, Tian Lan, Chen Sun, Benjamin Sapp, Balakrishnan Varadarajan, Yue Shen, Yi Shen, Yuning Chai, Cordelia Schmid, Congcong Li, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

VectorNet: Encoding HD Maps and Agent Dynamics from Vectorized Representation


May 08, 2020
Jiyang Gao, Chen Sun, Hang Zhao, Yi Shen, Dragomir Anguelov, Congcong Li, Cordelia Schmid

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

STINet: Spatio-Temporal-Interactive Network for Pedestrian Detection and Trajectory Prediction


May 08, 2020
Zhishuai Zhang, Jiyang Gao, Junhua Mao, Yukai Liu, Dragomir Anguelov, Congcong Li

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving 3D Object Detection through Progressive Population Based Augmentation


Apr 02, 2020
Shuyang Cheng, Zhaoqi Leng, Ekin Dogus Cubuk, Barret Zoph, Chunyan Bai, Jiquan Ngiam, Yang Song, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Congcong Li, Quoc V. Le, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation


Mar 29, 2020
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Preventing Information Leakage with Neural Architecture Search


Dec 18, 2019
Shuang Zhang, Liyao Xiang, Congcong Li, Yixuan Wang, Zeyu Liu, Quanshi Zhang, Bo Li

* 14 pages, 6 figures, submitted to Mobihoc 2020 and is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Data Priming Network for Automatic Check-Out


Apr 10, 2019
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Qi Tian, Longyin Wen, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

A probabilistic graphical model approach in 30 m land cover mapping with multiple data sources


Dec 11, 2016
Jie Wang, Luyan Ji, Xiaomeng Huang, Haohuan Fu, Shiming Xu, Congcong Li

* 38 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Holistic Scene Understanding: Feedback Enabled Cascaded Classification Models


Oct 24, 2011
Congcong Li, Adarsh Kowdle, Ashutosh Saxena, Tsuhan Chen

* 14 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions