Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yingwei Li

Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-fine Framework and Its Adversarial Examples


Oct 29, 2020
Yingwei Li, Zhuotun Zhu, Yuyin Zhou, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1712.00201 

  Access Paper or Ask Questions

Shape-Texture Debiased Neural Network Training


Oct 12, 2020
Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

* The code is available here: https://github.com/LiYingwei/ShapeTextureDebiasedTraining 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks


Apr 04, 2020
Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille

* CVPR 2020. Project page: https://github.com/LiYingwei/AutoNL 

  Access Paper or Ask Questions

CAKES: Channel-wise Automatic KErnel Shrinking for Efficient 3D Network


Mar 28, 2020
Qihang Yu, Yingwei Li, Jieru Mei, Yuyin Zhou, Alan L. Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on Monocular Depth Estimation


Mar 23, 2020
Ziqi Zhang, Xinge Zhu, Yingwei Li, Xiangqun Chen, Yao Guo


  Access Paper or Ask Questions

AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search


Dec 20, 2019
Jieru Mei, Yingwei Li, Xiaochen Lian, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Alan Yuille, Jianchao Yang

* Accepted by ICLR 2020. 11 pages, 6 figures, and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Hyper-Pairing Network for Multi-Phase Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Segmentation


Sep 03, 2019
Yuyin Zhou, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Angtian Wang, Elliot Fishman, Alan Yuille, Seyoun Park

* To appear in MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Attentional Network for Multi-Focal Segmentation of Active Bleed after Pelvic Fractures


Jun 23, 2019
Yuyin Zhou, David Dreizin, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Alan Yuille

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses


Apr 01, 2019
Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan L. Yuille

* The code is available here: https://github.com/LiYingwei/Regional-Homogeneity 

  Access Paper or Ask Questions

Metric Attack and Defense for Person Re-identification


Mar 23, 2019
Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H. S. Torr


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Metric Attack for Person Re-identification


Jan 30, 2019
Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H. S. Torr


  Access Paper or Ask Questions

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks


Dec 09, 2018
Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions