Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Binhang Yuan

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations


Jul 12, 2021
Shaoduo Gan, Xiangru Lian, Rui Wang, Jianbin Chang, Chengjun Liu, Hongmei Shi, Shengzhuo Zhang, Xianghong Li, Tengxu Sun, Jiawei Jiang, Binhang Yuan, Sen Yang, Ji Liu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Tensor Relational Algebra for Machine Learning System Design


Oct 01, 2020
Binhang Yuan, Dimitrije Jankov, Jia Zou, Yuxin Tang, Daniel Bourgeois, Chris Jermaine


  Access Paper or Ask Questions

A Federated Learning Framework for Healthcare IoT devices


May 07, 2020
Binhang Yuan, Song Ge, Wenhui Xing


  Access Paper or Ask Questions

Distributed Learning of Deep Neural Networks using Independent Subnet Training


Oct 04, 2019
Binhang Yuan, Anastasios Kyrillidis, Christopher M. Jermaine


  Access Paper or Ask Questions

Diagnosing Cardiac Abnormalities from 12-Lead Electrocardiograms Using Enhanced Deep Convolutional Neural Networks


Aug 15, 2019
Binhang Yuan, Wenhui Xing

* Accepted by MLMECH-MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Declarative Recursive Computation on an RDBMS, or, Why You Should Use a Database For Distributed Machine Learning


Apr 25, 2019
Dimitrije Jankov, Shangyu Luo, Binhang Yuan, Zhuhua Cai, Jia Zou, Chris Jermaine, Zekai J. Gao


  Access Paper or Ask Questions

WaveletFCNN: A Deep Time Series Classification Model for Wind Turbine Blade Icing Detection


Feb 14, 2019
Binhang Yuan, Chen Wang, Fei Jiang, Mingsheng Long, Philip S. Yu, Yuan Liu


  Access Paper or Ask Questions