RNE: A Scalable Network Embedding for Billion-scale Recommendation

Apr 09, 2020
Jianbin Lin, Daixin Wang, Lu Guan, Yin Zhao, Binqiang Zhao, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yuan Qi

* PAKDD 2019 

  Access Model/Code and Paper
Diversity-Promoting Deep Reinforcement Learning for Interactive Recommendation

Mar 19, 2019
Yong Liu, Yinan Zhang, Qiong Wu, Chunyan Miao, Lizhen Cui, Binqiang Zhao, Yin Zhao, Lu Guan


  Access Model/Code and Paper
Deep Bayesian Multi-Target Learning for Recommender Systems

Feb 25, 2019
Qi Wang, Zhihui Ji, Huasheng Liu, Binqiang Zhao

* 7 pages, Deep Learning, Probabilistic Machine Learning, Recommender System, Multi-task Learning 

  Access Model/Code and Paper
Billion-scale Commodity Embedding for E-commerce Recommendation in Alibaba

May 24, 2018
Jizhe Wang, Pipei Huang, Huan Zhao, Zhibo Zhang, Binqiang Zhao, Dik Lun Lee

* 10 pages, 8 figures 

  Access Model/Code and Paper