Alert button
Picture for Ying Wang

Ying Wang

Alert button

Intensive Vision-guided Network for Radiology Report Generation

Feb 06, 2024
Fudan Zheng, Mengfei Li, Ying Wang, Weijiang Yu, Ruixuan Wang, Zhiguang Chen, Nong Xiao, Yutong Lu

Viaarxiv icon

Quantum-Assisted Adaptive Beamforming in UASs Network: Enhancing Airborne Communication via Collaborative UASs for NextG IoT

Jan 26, 2024
Sudhanshu Arya, Ying Wang

Viaarxiv icon

CIM-MLC: A Multi-level Compilation Stack for Computing-In-Memory Accelerators

Jan 23, 2024
Songyun Qu, Shixin Zhao, Bing Li, Yintao He, Xuyi Cai, Lei Zhang, Ying Wang

Viaarxiv icon

MetaSeg: Content-Aware Meta-Net for Omni-Supervised Semantic Segmentation

Jan 22, 2024
Shenwang Jiang, Jianan Li, Ying Wang, Wenxuan Wu, Jizhou Zhang, Bo Huang, Tingfa Xu

Viaarxiv icon

Towards Auto-Modeling of Formal Verification for NextG Protocols: A Multimodal cross- and self-attention Large Language Model Approach

Jan 02, 2024
Jingda Yang, Ying Wang

Viaarxiv icon

Visual Explanations of Image-Text Representations via Multi-Modal Information Bottleneck Attribution

Dec 28, 2023
Ying Wang, Tim G. J. Rudner, Andrew Gordon Wilson

Viaarxiv icon

Cross-Layer Optimization for Fault-Tolerant Deep Learning

Dec 21, 2023
Qing Zhang, Cheng Liu, Bo Liu, Haitong Huang, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li

Viaarxiv icon

BACTrack: Building Appearance Collection for Aerial Tracking

Dec 11, 2023
Xincong Liu, Tingfa Xu, Ying Wang, Zhinong Yu, Xiaoying Yuan, Haolin Qin, Jianan Li

Viaarxiv icon

LifelongMemory: Leveraging LLMs for Answering Queries in Egocentric Videos

Dec 07, 2023
Ying Wang, Yanlai Yang, Mengye Ren

Viaarxiv icon

Anonymous Jamming Detection in 5G with Bayesian Network Model Based Inference Analysis

Nov 28, 2023
Ying Wang, Shashank Jere, Soumya Banerjee, Lingjia Liu, Sachin Shetty, Shehadi Dayekh

Viaarxiv icon