Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
High-precision target positioning system for unmanned vehicles based on binocular vision

Sep 17, 2020
Xianqi He, Zirui Li, Xufeng Yin, Jianwei Gong, Cheng Gong

* 15 pages, in Chinese 

  Access Paper or Ask Questions

Driver Behavior Modelling at the Urban Intersection via Canonical Correlation Analysis

Jul 11, 2020
Zirui Li, Chao Lu, Cheng Gong, Cheng Gong, Jinghang Li, Lianzhen Wei

* 2020 3rd IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS) 

  Access Paper or Ask Questions

VecQ: Minimal Loss DNN Model Compression With Vectorized Weight Quantization

Jun 10, 2020
Cheng Gong, Yao Chen, Ye Lu, Tao Li, Cong Hao, Deming Chen

* 14 pages, 9 figures, Journal 

  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform

Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Enhanced-alignment Measure for Binary Foreground Map Evaluation

Jul 24, 2018
Deng-Ping Fan, Cheng Gong, Yang Cao, Bo Ren, Ming-Ming Cheng, Ali Borji

* 8pages, 10 figures, IJCAI 2018 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions