Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shifeng Zhang

OSOA: One-Shot Online Adaptation of Deep Generative Models for Lossless Compression


Nov 02, 2021
Chen Zhang, Shifeng Zhang, Fabio Maria Carlucci, Zhenguo Li


  Access Paper or Ask Questions

iFlow: Numerically Invertible Flows for Efficient Lossless Compression via a Uniform Coder


Nov 01, 2021
Shifeng Zhang, Ning Kang, Tom Ryder, Zhenguo Li

* Accepted for NeurIPS 2021 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

iVPF: Numerical Invertible Volume Preserving Flow for Efficient Lossless Compression


Mar 30, 2021
Shifeng Zhang, Chen Zhang, Ning Kang, Li Zhenguo


  Access Paper or Ask Questions

Loss Function Search for Face Recognition


Jul 10, 2020
Xiaobo Wang, Shuo Wang, Cheng Chi, Shifeng Zhang, Tao Mei

* Accepted by ICML2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.00833; text overlap with arXiv:1905.07375 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Anchor-based and Anchor-free Detection via Adaptive Training Sample Selection


Dec 05, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Yongqiang Yao, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Mis-classified Vector Guided Softmax Loss for Face Recognition


Nov 26, 2019
Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Shuo Wang, Tianyu Fu, Hailin Shi, Tao Mei

* Accepted by AAAI2020 as Oral presentation. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.11317 

  Access Paper or Ask Questions

WiderPerson: A Diverse Dataset for Dense Pedestrian Detection in the Wild


Sep 25, 2019
Shifeng Zhang, Yiliang Xie, Jun Wan, Hansheng Xia, Stan Z. Li, Guodong Guo

* TMM: submitted on 2018.07.17, accepted on 2019.07.01. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1805.07193, arXiv:1805.00123 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning for Joint Head and Human Detection


Sep 24, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

PedHunter: Occlusion Robust Pedestrian Detector in Crowded Scenes


Sep 15, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

DARTS+: Improved Differentiable Architecture Search with Early Stopping


Sep 13, 2019
Hanwen Liang, Shifeng Zhang, Jiacheng Sun, Xingqiu He, Weiran Huang, Kechen Zhuang, Zhenguo Li


  Access Paper or Ask Questions

RefineFace: Refinement Neural Network for High Performance Face Detection


Sep 10, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Journal extension of our previous conference paper: arXiv:1809.02693. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.02350 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF: A Large-scale Multi-modal Benchmark for Face Anti-spoofing


Aug 28, 2019
Shifeng Zhang, Ajian Liu, Jun Wan, Yanyan Liang, Guogong Guo, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Stan Z. Li

* Journal extension of our previous conference paper: arXiv:1812.00408 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Pairwise Teacher-Student Network for Semi-Supervised Hashing


Feb 02, 2019
Shifeng Zhang, Jianmin Li, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improved Selective Refinement Network for Face Detection


Jan 23, 2019
Shifeng Zhang, Rui Zhu, Xiaobo Wang, Hailin Shi, Tianyu Fu, Shuo Wang, Tao Mei, Stan Z. Li

* Technical report, 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Support Vector Guided Softmax Loss for Face Recognition


Dec 29, 2018
Xiaobo Wang, Shuo Wang, Shifeng Zhang, Tianyu Fu, Hailin Shi, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF: A Dataset and Benchmark for Large-scale Multi-modal Face Anti-spoofing


Dec 23, 2018
Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Ajian Liu, Chenxu Zhao, Jun Wan, Sergio Escalera, Hailin Shi, Zezheng Wang, Stan Z. Li

* 10 pages, 8 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF: A Dataset and Benchmark for Large-scale Multi-modal Face Anti-Spoofing


Dec 02, 2018
Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Ajian Liu, Chenxu Zhao, Jun Wan, Sergio Escalera, Hailin Shi, Zezheng Wang, Stan Z. Li

* 10 pages, 8 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ScratchDet:Exploring to Train Single-Shot Object Detectors from Scratch


Oct 19, 2018
Rui Zhu, Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Longyin Wen, Hailin Shi, Liefeng Bo, Tao Mei

* 14 pages, 9 figures, submitted to AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Selective Refinement Network for High Performance Face Detection


Sep 07, 2018
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou

* The first two authors have equal contributions. Corresponding author: Shifeng Zhang ([email protected]

  Access Paper or Ask Questions

Occlusion-aware R-CNN: Detecting Pedestrians in a Crowd


Jul 23, 2018
Shifeng Zhang, Longyin Wen, Xiao Bian, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Cluster Unary Loss for Efficient Deep Hashing


May 15, 2018
Shifeng Zhang, Jianmin Li, Bo Zhang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification


May 10, 2018
Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Single-Shot Refinement Neural Network for Object Detection


Jan 03, 2018
Shifeng Zhang, Longyin Wen, Xiao Bian, Zhen Lei, Stan Z. Li

* 14 pages, 7 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

FaceBoxes: A CPU Real-time Face Detector with High Accuracy


Jan 03, 2018
Shifeng Zhang, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Hailin Shi, Xiaobo Wang, Stan Z. Li

* Accepted by IJCB 2017; Added references 

  Access Paper or Ask Questions

S$^3$FD: Single Shot Scale-invariant Face Detector


Nov 15, 2017
Shifeng Zhang, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Hailin Shi, Xiaobo Wang, Stan Z. Li

* Accepted by ICCV 2017 + its supplementary materials; Updated the latest results on WIDER FACE 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Discrete Supervised Hash Learning with Asymmetric Matrix Factorization


Sep 28, 2016
Shifeng Zhang, Jianmin Li, Jinma Guo, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions