Alert button
Picture for Aoxue Li

Aoxue Li

Alert button

Divide and Conquer: Language Models can Plan and Self-Correct for Compositional Text-to-Image Generation

Jan 30, 2024
Zhenyu Wang, Enze Xie, Aoxue Li, Zhongdao Wang, Xihui Liu, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

CustomVideo: Customizing Text-to-Video Generation with Multiple Subjects

Jan 18, 2024
Zhao Wang, Aoxue Li, Enze Xie, Lingting Zhu, Yong Guo, Qi Dou, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

Mixture of Cluster-conditional LoRA Experts for Vision-language Instruction Tuning

Dec 19, 2023
Yunhao Gou, Zhili Liu, Kai Chen, Lanqing Hong, Hang Xu, Aoxue Li, Dit-Yan Yeung, James T. Kwok, Yu Zhang

Viaarxiv icon

UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation

Aug 15, 2023
Haiyang Wang, Hao Tang, Shaoshuai Shi, Aoxue Li, Zhenguo Li, Bernt Schiele, Liwei Wang

Figure 1 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Figure 2 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Figure 3 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Figure 4 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Viaarxiv icon

ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-real Novel View Synthesis via Contrastive Learning

Mar 30, 2023
Hao Yang, Lanqing Hong, Aoxue Li, Tianyang Hu, Zhenguo Li, Gim Hee Lee, Liwei Wang

Figure 1 for ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-real Novel View Synthesis via Contrastive Learning
Figure 2 for ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-real Novel View Synthesis via Contrastive Learning
Figure 3 for ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-real Novel View Synthesis via Contrastive Learning
Figure 4 for ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-real Novel View Synthesis via Contrastive Learning
Viaarxiv icon

CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds

Oct 09, 2022
Haiyang Wang, Lihe Ding, Shaocong Dong, Shaoshuai Shi, Aoxue Li, Jianan Li, Zhenguo Li, Liwei Wang

Figure 1 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Figure 2 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Figure 3 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Figure 4 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Viaarxiv icon

Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection

Mar 30, 2021
Hanzhe Hu, Shuai Bai, Aoxue Li, Jinshi Cui, Liwei Wang

Figure 1 for Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection
Figure 2 for Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection
Figure 3 for Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection
Figure 4 for Dense Relation Distillation with Context-aware Aggregation for Few-Shot Object Detection
Viaarxiv icon

Boosting Few-Shot Learning With Adaptive Margin Loss

May 28, 2020
Aoxue Li, Weiran Huang, Xu Lan, Jiashi Feng, Zhenguo Li, Liwei Wang

Figure 1 for Boosting Few-Shot Learning With Adaptive Margin Loss
Figure 2 for Boosting Few-Shot Learning With Adaptive Margin Loss
Figure 3 for Boosting Few-Shot Learning With Adaptive Margin Loss
Figure 4 for Boosting Few-Shot Learning With Adaptive Margin Loss
Viaarxiv icon

Few-Shot Learning with Global Class Representations

Aug 14, 2019
Tiange Luo, Aoxue Li, Tao Xiang, Weiran Huang, Liwei Wang

Figure 1 for Few-Shot Learning with Global Class Representations
Figure 2 for Few-Shot Learning with Global Class Representations
Figure 3 for Few-Shot Learning with Global Class Representations
Figure 4 for Few-Shot Learning with Global Class Representations
Viaarxiv icon