Alert button
Picture for Guibo Zhu

Guibo Zhu

Alert button

ChineseWebText: Large-scale High-quality Chinese Web Text Extracted with Effective Evaluation Model

Nov 10, 2023
Jianghao Chen, Pu Jian, Tengxiao Xi, Dongyi Yi, Qianlong Du, Chenglin Ding, Guibo Zhu, Chengqing Zong, Jinqiao Wang, Jiajun Zhang

Viaarxiv icon

Chinesewebtext: Large-scale high-quality Chinese web text extracted with effective evaluation model

Nov 02, 2023
Jianghao Chen, Pu Jian, Tengxiao Xi, Yidong Yi, Chenglin Ding, Qianlong Du, Guibo Zhu, Chengqing Zong, Jinqiao Wang, Jiajun Zhang

Viaarxiv icon

AnomalyGPT: Detecting Industrial Anomalies using Large Vision-Language Models

Sep 13, 2023
Zhaopeng Gu, Bingke Zhu, Guibo Zhu, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang

Figure 1 for AnomalyGPT: Detecting Industrial Anomalies using Large Vision-Language Models
Figure 2 for AnomalyGPT: Detecting Industrial Anomalies using Large Vision-Language Models
Figure 3 for AnomalyGPT: Detecting Industrial Anomalies using Large Vision-Language Models
Figure 4 for AnomalyGPT: Detecting Industrial Anomalies using Large Vision-Language Models
Viaarxiv icon

The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results

May 12, 2023
Jian Zhao, Jianan Li, Lei Jin, Jiaming Chu, Zhihao Zhang, Jun Wang, Jiangqiang Xia, Kai Wang, Yang Liu, Sadaf Gulshad, Jiaojiao Zhao, Tianyang Xu, Xuefeng Zhu, Shihan Liu, Zheng Zhu, Guibo Zhu, Zechao Li, Zheng Wang, Baigui Sun, Yandong Guo, Shin ichi Satoh, Junliang Xing, Jane Shen Shengmei

Figure 1 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Figure 2 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Figure 3 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Viaarxiv icon

BrainCLIP: Bridging Brain and Visual-Linguistic Representation via CLIP for Generic Natural Visual Stimulus Decoding from fMRI

Feb 25, 2023
Yulong Liu, Yongqiang Ma, Wei Zhou, Guibo Zhu, Nanning Zheng

Figure 1 for BrainCLIP: Bridging Brain and Visual-Linguistic Representation via CLIP for Generic Natural Visual Stimulus Decoding from fMRI
Figure 2 for BrainCLIP: Bridging Brain and Visual-Linguistic Representation via CLIP for Generic Natural Visual Stimulus Decoding from fMRI
Figure 3 for BrainCLIP: Bridging Brain and Visual-Linguistic Representation via CLIP for Generic Natural Visual Stimulus Decoding from fMRI
Figure 4 for BrainCLIP: Bridging Brain and Visual-Linguistic Representation via CLIP for Generic Natural Visual Stimulus Decoding from fMRI
Viaarxiv icon

Temporal-Channel Topology Enhanced Network for Skeleton-Based Action Recognition

Feb 25, 2023
Jinzhao Luo, Lu Zhou, Guibo Zhu, Guojing Ge, Beiying Yang, Jinqiao Wang

Figure 1 for Temporal-Channel Topology Enhanced Network for Skeleton-Based Action Recognition
Figure 2 for Temporal-Channel Topology Enhanced Network for Skeleton-Based Action Recognition
Figure 3 for Temporal-Channel Topology Enhanced Network for Skeleton-Based Action Recognition
Figure 4 for Temporal-Channel Topology Enhanced Network for Skeleton-Based Action Recognition
Viaarxiv icon

Plug-and-Play Pseudo Label Correction Network for Unsupervised Person Re-identification

Jun 14, 2022
Tianyi Yan, Kuan Zhu, Haiyun guo, Guibo Zhu, Ming Tang, Jinqiao Wang

Figure 1 for Plug-and-Play Pseudo Label Correction Network for Unsupervised Person Re-identification
Figure 2 for Plug-and-Play Pseudo Label Correction Network for Unsupervised Person Re-identification
Figure 3 for Plug-and-Play Pseudo Label Correction Network for Unsupervised Person Re-identification
Figure 4 for Plug-and-Play Pseudo Label Correction Network for Unsupervised Person Re-identification
Viaarxiv icon

Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation

Dec 24, 2021
Zhiwei Liu, Xiangyu Zhu, Lu Yang, Xiang Yan, Ming Tang, Zhen Lei, Guibo Zhu, Xuetao Feng, Yan Wang, Jinqiao Wang

Figure 1 for Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation
Figure 2 for Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation
Figure 3 for Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation
Figure 4 for Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation
Viaarxiv icon