Alert button
Picture for Yun Lin

Yun Lin

Alert button

Rogue Emitter Detection Using Hybrid Network of Denoising Autoencoder and Deep Metric Learning

Dec 01, 2022
Zeyang Yang, Xue Fu, Guan Gui, Yun Lin, Haris Gacanin, Hikmet Sari, Fumiyuki Adachi

Figure 1 for Rogue Emitter Detection Using Hybrid Network of Denoising Autoencoder and Deep Metric Learning
Figure 2 for Rogue Emitter Detection Using Hybrid Network of Denoising Autoencoder and Deep Metric Learning
Figure 3 for Rogue Emitter Detection Using Hybrid Network of Denoising Autoencoder and Deep Metric Learning
Figure 4 for Rogue Emitter Detection Using Hybrid Network of Denoising Autoencoder and Deep Metric Learning
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Specific Emitter Identification Method Using Metric-Adversarial Training

Nov 28, 2022
Xue Fu, Yang Peng, Yuchao Liu, Yun Lin, Guan Gui, Haris Gacanin, Fumiyuki Adachi

Figure 1 for Semi-Supervised Specific Emitter Identification Method Using Metric-Adversarial Training
Figure 2 for Semi-Supervised Specific Emitter Identification Method Using Metric-Adversarial Training
Figure 3 for Semi-Supervised Specific Emitter Identification Method Using Metric-Adversarial Training
Figure 4 for Semi-Supervised Specific Emitter Identification Method Using Metric-Adversarial Training
Viaarxiv icon

Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation

Oct 18, 2022
Xiaonan Li, Daya Guo, Yeyun Gong, Yun Lin, Yelong Shen, Xipeng Qiu, Daxin Jiang, Weizhu Chen, Nan Duan

Figure 1 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Figure 2 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Figure 3 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Figure 4 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Viaarxiv icon

ASTF: Visual Abstractions of Time-Varying Patterns in Radio Signals

Sep 30, 2022
Ying Zhao, Luhao Ge, Huixuan Xie, Genghuai Bai, Zhao Zhang, Qiang Wei, Yun Lin, Yuchao Liu, Fangfang Zhou

Figure 1 for ASTF: Visual Abstractions of Time-Varying Patterns in Radio Signals
Figure 2 for ASTF: Visual Abstractions of Time-Varying Patterns in Radio Signals
Figure 3 for ASTF: Visual Abstractions of Time-Varying Patterns in Radio Signals
Figure 4 for ASTF: Visual Abstractions of Time-Varying Patterns in Radio Signals
Viaarxiv icon

Attention Mechanism Based Intelligent Channel Feedback for mmWave Massive MIMO Systems

Aug 13, 2022
Yibin Zhang, Jinlong Sun, Guan Gui, Yun Lin, Haris Gacanin, Fumiyuki Adachi

Figure 1 for Attention Mechanism Based Intelligent Channel Feedback for mmWave Massive MIMO Systems
Figure 2 for Attention Mechanism Based Intelligent Channel Feedback for mmWave Massive MIMO Systems
Figure 3 for Attention Mechanism Based Intelligent Channel Feedback for mmWave Massive MIMO Systems
Figure 4 for Attention Mechanism Based Intelligent Channel Feedback for mmWave Massive MIMO Systems
Viaarxiv icon

Ultra Lite Convolutional Neural Network for Automatic Modulation Classification

Aug 09, 2022
Lantu Guo, Yu Wang, Changbo Hou, Yun Lin, Haitao Zhao, Guan Gui

Figure 1 for Ultra Lite Convolutional Neural Network for Automatic Modulation Classification
Figure 2 for Ultra Lite Convolutional Neural Network for Automatic Modulation Classification
Figure 3 for Ultra Lite Convolutional Neural Network for Automatic Modulation Classification
Figure 4 for Ultra Lite Convolutional Neural Network for Automatic Modulation Classification
Viaarxiv icon

Few-Shot Specific Emitter Identification via Deep Metric Ensemble Learning

Jul 14, 2022
Yu Wang, Guan Gui, Yun Lin, Hsiao-Chun Wu, Chau Yuen, Fumiyuki Adachi

Figure 1 for Few-Shot Specific Emitter Identification via Deep Metric Ensemble Learning
Figure 2 for Few-Shot Specific Emitter Identification via Deep Metric Ensemble Learning
Figure 3 for Few-Shot Specific Emitter Identification via Deep Metric Ensemble Learning
Figure 4 for Few-Shot Specific Emitter Identification via Deep Metric Ensemble Learning
Viaarxiv icon

Adversarial Robustness of Deep Neural Networks: A Survey from a Formal Verification Perspective

Jun 24, 2022
Mark Huasong Meng, Guangdong Bai, Sin Gee Teo, Zhe Hou, Yan Xiao, Yun Lin, Jin Song Dong

Figure 1 for Adversarial Robustness of Deep Neural Networks: A Survey from a Formal Verification Perspective
Figure 2 for Adversarial Robustness of Deep Neural Networks: A Survey from a Formal Verification Perspective
Figure 3 for Adversarial Robustness of Deep Neural Networks: A Survey from a Formal Verification Perspective
Figure 4 for Adversarial Robustness of Deep Neural Networks: A Survey from a Formal Verification Perspective
Viaarxiv icon

A Real-World Radio Frequency Signal Dataset Based on LTE System and Variable Channels

May 25, 2022
Shupeng Zhang, Yibin Zhang, Jinlong Sun, Guan Gui, Yun Lin, Haris Gacanin, Fumiyuki Adachi

Figure 1 for A Real-World Radio Frequency Signal Dataset Based on LTE System and Variable Channels
Figure 2 for A Real-World Radio Frequency Signal Dataset Based on LTE System and Variable Channels
Figure 3 for A Real-World Radio Frequency Signal Dataset Based on LTE System and Variable Channels
Figure 4 for A Real-World Radio Frequency Signal Dataset Based on LTE System and Variable Channels
Viaarxiv icon

A Prompting-based Approach for Adversarial Example Generation and Robustness Enhancement

Mar 21, 2022
Yuting Yang, Pei Huang, Juan Cao, Jintao Li, Yun Lin, Jin Song Dong, Feifei Ma, Jian Zhang

Figure 1 for A Prompting-based Approach for Adversarial Example Generation and Robustness Enhancement
Figure 2 for A Prompting-based Approach for Adversarial Example Generation and Robustness Enhancement
Figure 3 for A Prompting-based Approach for Adversarial Example Generation and Robustness Enhancement
Figure 4 for A Prompting-based Approach for Adversarial Example Generation and Robustness Enhancement
Viaarxiv icon