Alert button
Picture for William Wang

William Wang

Alert button

College of Computer Science and Technology, Civil Aviation University of China, China

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

C-NERF: Representing Scene Changes as Directional Consistency Difference-based NeRF

Dec 23, 2023
Rui Huang, Binbin Jiang, Qingyi Zhao, William Wang, Yuxiang Zhang, Qing Guo

Viaarxiv icon

Neuroformer: Multimodal and Multitask Generative Pretraining for Brain Data

Nov 08, 2023
Antonis Antoniades, Yiyi Yu, Joseph Canzano, William Wang, Spencer LaVere Smith

Viaarxiv icon

Syntax Error-Free and Generalizable Tool Use for LLMs via Finite-State Decoding

Oct 10, 2023
Kexun Zhang, Hongqiao Chen, Lei Li, William Wang

Figure 1 for Syntax Error-Free and Generalizable Tool Use for LLMs via Finite-State Decoding
Figure 2 for Syntax Error-Free and Generalizable Tool Use for LLMs via Finite-State Decoding
Figure 3 for Syntax Error-Free and Generalizable Tool Use for LLMs via Finite-State Decoding
Figure 4 for Syntax Error-Free and Generalizable Tool Use for LLMs via Finite-State Decoding
Viaarxiv icon

Few-Shot Data-to-Text Generation via Unified Representation and Multi-Source Learning

Aug 10, 2023
Alexander Hanbo Li, Mingyue Shang, Evangelia Spiliopoulou, Jie Ma, Patrick Ng, Zhiguo Wang, Bonan Min, William Wang, Kathleen McKeown, Vittorio Castelli, Dan Roth, Bing Xiang

Figure 1 for Few-Shot Data-to-Text Generation via Unified Representation and Multi-Source Learning
Figure 2 for Few-Shot Data-to-Text Generation via Unified Representation and Multi-Source Learning
Figure 3 for Few-Shot Data-to-Text Generation via Unified Representation and Multi-Source Learning
Figure 4 for Few-Shot Data-to-Text Generation via Unified Representation and Multi-Source Learning
Viaarxiv icon

Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition

Aug 07, 2023
An Yan, Yu Wang, Yiwu Zhong, Chengyu Dong, Zexue He, Yujie Lu, William Wang, Jingbo Shang, Julian McAuley

Figure 1 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Figure 2 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Figure 3 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Figure 4 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Viaarxiv icon

Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models

May 27, 2023
Sijia Wang, Alexander Hanbo Li, Henry Zhu, Sheng Zhang, Chung-Wei Hang, Pramuditha Perera, Jie Ma, William Wang, Zhiguo Wang, Vittorio Castelli, Bing Xiang, Patrick Ng

Figure 1 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Figure 2 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Figure 3 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Figure 4 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Viaarxiv icon