Alert button
Picture for Wenhu Chen

Wenhu Chen

Alert button

Read to Play (R2-Play): Decision Transformer with Multimodal Game Instruction

Feb 08, 2024
Yonggang Jin, Ge Zhang, Hao Zhao, Tianyu Zheng, Jiawei Guo, Liuyu Xiang, Shawn Yue, Stephen W. Huang, Wenhu Chen, Zhaofeng He, Jie Fu

Viaarxiv icon

ConsistI2V: Enhancing Visual Consistency for Image-to-Video Generation

Feb 06, 2024
Weiming Ren, Harry Yang, Ge Zhang, Cong Wei, Xinrun Du, Stephen Huang, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

Understanding the Reasoning Ability of Language Models From the Perspective of Reasoning Paths Aggregation

Feb 05, 2024
Xinyi Wang, Alfonso Amayuelas, Kexun Zhang, Liangming Pan, Wenhu Chen, William Yang Wang

Viaarxiv icon

SciMMIR: Benchmarking Scientific Multi-modal Information Retrieval

Jan 24, 2024
Siwei Wu, Yizhi Li, Kang Zhu, Ge Zhang, Yiming Liang, Kaijing Ma, Chenghao Xiao, Haoran Zhang, Bohao Yang, Wenhu Chen, Wenhao Huang, Noura Al Moubayed, Jie Fu, Chenghua Lin

Viaarxiv icon

CMMMU: A Chinese Massive Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark

Jan 22, 2024
Ge Zhang, Xinrun Du, Bei Chen, Yiming Liang, Tongxu Luo, Tianyu Zheng, Kang Zhu, Yuyang Cheng, Chunpu Xu, Shuyue Guo, Haoran Zhang, Xingwei Qu, Junjie Wang, Ruibin Yuan, Yizhi Li, Zekun Wang, Yudong Liu, Yu-Hsuan Tsai, Fengji Zhang, Chenghua Lin, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Jie Fu

Viaarxiv icon

E^2-LLM: Efficient and Extreme Length Extension of Large Language Models

Jan 18, 2024
Jiaheng Liu, Zhiqi Bai, Yuanxing Zhang, Chenchen Zhang, Yu Zhang, Ge Zhang, Jiakai Wang, Haoran Que, Yukang Chen, Wenbo Su, Tiezheng Ge, Jie Fu, Wenhu Chen, Bo Zheng

Viaarxiv icon

Kun: Answer Polishment for Chinese Self-Alignment with Instruction Back-Translation

Jan 12, 2024
Tianyu Zheng, Shuyue Guo, Xingwei Qu, Jiawei Guo, Weixu Zhang, Xinrun Du, Chenghua Lin, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Jie Fu, Ge Zhang

Viaarxiv icon

Instruct-Imagen: Image Generation with Multi-modal Instruction

Jan 03, 2024
Hexiang Hu, Kelvin C. K. Chan, Yu-Chuan Su, Wenhu Chen, Yandong Li, Kihyuk Sohn, Yang Zhao, Xue Ben, Boqing Gong, William Cohen, Ming-Wei Chang, Xuhui Jia

Viaarxiv icon

VIEScore: Towards Explainable Metrics for Conditional Image Synthesis Evaluation

Dec 22, 2023
Max Ku, Dongfu Jiang, Cong Wei, Xiang Yue, Wenhu Chen

Viaarxiv icon