Alert button
Picture for Yuhan Li

Yuhan Li

Alert button

GraphWiz: An Instruction-Following Language Model for Graph Problems

Feb 25, 2024
Nuo Chen, Yuhan Li, Jianheng Tang, Jia Li

Viaarxiv icon

ZeroG: Investigating Cross-dataset Zero-shot Transferability in Graphs

Feb 17, 2024
Yuhan Li, Peisong Wang, Zhixun Li, Jeffrey Xu Yu, Jia Li

Viaarxiv icon

AI in Pharma for Personalized Sequential Decision-Making: Methods, Applications and Opportunities

Nov 30, 2023
Yuhan Li, Hongtao Zhang, Keaven Anderson, Songzi Li, Ruoqing Zhu

Viaarxiv icon

A Survey of Graph Meets Large Language Model: Progress and Future Directions

Nov 28, 2023
Yuhan Li, Zhixun Li, Peisong Wang, Jia Li, Xiangguo Sun, Hong Cheng, Jeffrey Xu Yu

Figure 1 for A Survey of Graph Meets Large Language Model: Progress and Future Directions
Figure 2 for A Survey of Graph Meets Large Language Model: Progress and Future Directions
Figure 3 for A Survey of Graph Meets Large Language Model: Progress and Future Directions
Figure 4 for A Survey of Graph Meets Large Language Model: Progress and Future Directions
Viaarxiv icon

Unlocking Science: Novel Dataset and Benchmark for Cross-Modality Scientific Information Extraction

Nov 15, 2023
Yuhan Li, Jian Wu, Zhiwei Yu, Börje F. Karlsson, Wei Shen, Manabu Okumura, Chin-Yew Lin

Viaarxiv icon

Distributional Shift-Aware Off-Policy Interval Estimation: A Unified Error Quantification Framework

Oct 02, 2023
Wenzhuo Zhou, Yuhan Li, Ruoqing Zhu, Annie Qu

Viaarxiv icon

FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly

Aug 22, 2023
Yuhan Li, Yishun Dou, Yue Shi, Yu Lei, Xuanhong Chen, Yi Zhang, Peng Zhou, Bingbing Ni

Figure 1 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Figure 2 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Figure 3 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Figure 4 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Viaarxiv icon

Gentopia: A Collaborative Platform for Tool-Augmented LLMs

Aug 08, 2023
Binfeng Xu, Xukun Liu, Hua Shen, Zeyu Han, Yuhan Li, Murong Yue, Zhiyuan Peng, Yuchen Liu, Ziyu Yao, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process

Mar 18, 2023
Yuhan Li, Yishun Dou, Xuanhong Chen, Bingbing Ni, Yilin Sun, Yutian Liu, Fuzhen Wang

Figure 1 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Figure 2 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Figure 3 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Figure 4 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Viaarxiv icon