Alert button
Picture for Haiyun Jiang

Haiyun Jiang

Alert button

Challenge LLMs to Reason About Reasoning: A Benchmark to Unveil Cognitive Depth in LLMs

Dec 28, 2023
Zhongshen Zeng, Pengguang Chen, Haiyun Jiang, Jiaya Jia

Figure 1 for Challenge LLMs to Reason About Reasoning: A Benchmark to Unveil Cognitive Depth in LLMs
Figure 2 for Challenge LLMs to Reason About Reasoning: A Benchmark to Unveil Cognitive Depth in LLMs
Figure 3 for Challenge LLMs to Reason About Reasoning: A Benchmark to Unveil Cognitive Depth in LLMs
Figure 4 for Challenge LLMs to Reason About Reasoning: A Benchmark to Unveil Cognitive Depth in LLMs
Viaarxiv icon

When Graph Data Meets Multimodal: A New Paradigm for Graph Understanding and Reasoning

Dec 16, 2023
Qihang Ai, Jianwu Zhou, Haiyun Jiang, Lemao Liu, Shuming Shi

Viaarxiv icon

StrategyLLM: Large Language Models as Strategy Generators, Executors, Optimizers, and Evaluators for Problem Solving

Nov 15, 2023
Chang Gao, Haiyun Jiang, Deng Cai, Shuming Shi, Wai Lam

Viaarxiv icon

Hint-enhanced In-Context Learning wakes Large Language Models up for knowledge-intensive tasks

Nov 03, 2023
Yifan Wang, Qingyan Guo, Xinzhe Ni, Chufan Shi, Lemao Liu, Haiyun Jiang, Yujiu Yang

Viaarxiv icon

A Benchmark for Text Expansion: Datasets, Metrics, and Baselines

Sep 17, 2023
Yi Chen, Haiyun Jiang, Wei Bi, Rui Wang, Longyue Wang, Shuming Shi, Ruifeng Xu

Figure 1 for A Benchmark for Text Expansion: Datasets, Metrics, and Baselines
Figure 2 for A Benchmark for Text Expansion: Datasets, Metrics, and Baselines
Figure 3 for A Benchmark for Text Expansion: Datasets, Metrics, and Baselines
Figure 4 for A Benchmark for Text Expansion: Datasets, Metrics, and Baselines
Viaarxiv icon

Towards Visual Taxonomy Expansion

Sep 12, 2023
Tinghui Zhu, Jingping Liu, Jiaqing Liang, Haiyun Jiang, Yanghua Xiao, Zongyu Wang, Rui Xie, Yunsen Xian

Figure 1 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Figure 2 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Figure 3 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Figure 4 for Towards Visual Taxonomy Expansion
Viaarxiv icon

TeGit: Generating High-Quality Instruction-Tuning Data with Text-Grounded Task Design

Sep 11, 2023
Yongrui Chen, Haiyun Jiang, Xinting Huang, Shuming Shi, Guilin Qi

Figure 1 for TeGit: Generating High-Quality Instruction-Tuning Data with Text-Grounded Task Design
Figure 2 for TeGit: Generating High-Quality Instruction-Tuning Data with Text-Grounded Task Design
Figure 3 for TeGit: Generating High-Quality Instruction-Tuning Data with Text-Grounded Task Design
Figure 4 for TeGit: Generating High-Quality Instruction-Tuning Data with Text-Grounded Task Design
Viaarxiv icon

Disco-Bench: A Discourse-Aware Evaluation Benchmark for Language Modelling

Jul 22, 2023
Longyue Wang, Zefeng Du, Donghuai Liu, Deng Cai, Dian Yu, Haiyun Jiang, Yan Wang, Leyang Cui, Shuming Shi, Zhaopeng Tu

Figure 1 for Disco-Bench: A Discourse-Aware Evaluation Benchmark for Language Modelling
Figure 2 for Disco-Bench: A Discourse-Aware Evaluation Benchmark for Language Modelling
Figure 3 for Disco-Bench: A Discourse-Aware Evaluation Benchmark for Language Modelling
Figure 4 for Disco-Bench: A Discourse-Aware Evaluation Benchmark for Language Modelling
Viaarxiv icon

Sen2Pro: A Probabilistic Perspective to Sentence Embedding from Pre-trained Language Model

Jun 04, 2023
Lingfeng Shen, Haiyun Jiang, Lemao Liu, Shuming Shi

Figure 1 for Sen2Pro: A Probabilistic Perspective to Sentence Embedding from Pre-trained Language Model
Figure 2 for Sen2Pro: A Probabilistic Perspective to Sentence Embedding from Pre-trained Language Model
Figure 3 for Sen2Pro: A Probabilistic Perspective to Sentence Embedding from Pre-trained Language Model
Figure 4 for Sen2Pro: A Probabilistic Perspective to Sentence Embedding from Pre-trained Language Model
Viaarxiv icon