Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Zhou

UAV-Assisted Over-the-Air Computation


Jan 25, 2021
Min Fu, Yong Zhou, Yuanming Shi, Ting Wang, Wei Chen

* 6 pages, 5 figures. This paper has been accepted by Pro. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC), Jun. 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reconfigurable Intelligent Surface for Massive Connectivity


Jan 13, 2021
Shuhao Xia, Yuanming Shi, Yong Zhou, Xiaojun Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning via Intelligent Reflecting Surface


Nov 12, 2020
Zhibin Wang, Jiahang Qiu, Yong Zhou, Yuanming Shi, Liqun Fu, Wei Chen, Khaled B. Lataief


  Access Paper or Ask Questions

Fast Convergence Algorithm for Analog Federated Learning


Oct 30, 2020
Shuhao Xia, Jingyang Zhu, Yuhan Yang, Yong Zhou, Yuanming Shi, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-Identification Based on Complementary Features


May 09, 2020
Cunyuan Gao, Yi Hu, Yi Zhang, Rui Yao, Yong Zhou, Jiaqi Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Communication-Efficient Edge AI Inference Over Wireless Networks


Apr 28, 2020
Kai Yang, Yong Zhou, Zhanpeng Yang, Yuanming Shi


  Access Paper or Ask Questions

Federated Machine Learning for Intelligent IoT via Reconfigurable Intelligent Surface


Apr 13, 2020
Kai Yang, Yuanming Shi, Yong Zhou, Zhanpeng Yang, Liqun Fu, Wei Chen

* This work has been accepted by the IEEE Network Magazine for publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation and Tracking: A Survey


Apr 26, 2019
Rui Yao, Guosheng Lin, Shixiong Xia, Jiaqi Zhao, Yong Zhou


  Access Paper or Ask Questions

iQIYI-VID: A Large Dataset for Multi-modal Person Identification


Nov 19, 2018
Yuanliu Liu, Peipei Shi, Bo Peng, He Yan, Yong Zhou, Bing Han, Yi Zheng, Chao Lin, Jianbin Jiang, Yin Fan, Tingwei Gao, Ganwen Wang, Jian Liu, Xiangju Lu, Danming Xie


  Access Paper or Ask Questions

A novel total variation model based on kernel functions and its application


Nov 19, 2017
Zhizheng Liang, Lei Zhang, Jin Liu, Yong Zhou

* 22 pages, 5 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions