Alert button
Picture for Yuanyuan Liu

Yuanyuan Liu

Alert button

Open-Set Video-based Facial Expression Recognition with Human Expression-sensitive Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Yuanyuan Liu, Yuxuan Huang, Shuyang Liu, Yibing Zhan, Zijing Chen, Zhe Chen

Viaarxiv icon

Bayesian imaging inverse problem with SA-Roundtrip prior via HMC-pCN sampler

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Jiayu Qian, Yuanyuan Liu, Jingya Yang, Qingping Zhou

Viaarxiv icon

Learning Language-guided Adaptive Hyper-modality Representation for Multimodal Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Haoyu Zhang, Yu Wang, Guanghao Yin, Kejun Liu, Yuanyuan Liu, Tianshu Yu

Figure 1 for Learning Language-guided Adaptive Hyper-modality Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 2 for Learning Language-guided Adaptive Hyper-modality Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 3 for Learning Language-guided Adaptive Hyper-modality Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 4 for Learning Language-guided Adaptive Hyper-modality Representation for Multimodal Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Yuanyuan Liu, Zhuo-Xu Cui, Congcong Liu, Hairong Zheng, Haifeng Wang, Yihang Zhou, Yanjie Zhu

Figure 1 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Figure 2 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Figure 3 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Figure 4 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Viaarxiv icon

Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2023
Zhuo-Xu Cui, Congcong Liu, Xiaohong Fan, Chentao Cao, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yuanyuan Liu, Sen Jia, Yihang Zhou, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Jianping Zhang, Qiegen Liu, Dong Liang

Figure 1 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 2 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 3 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 4 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Viaarxiv icon

Improving the Transferability of Adversarial Examples with Arbitrary Style Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Zhijin Ge, Fanhua Shang, Hongying Liu, Yuanyuan Liu, Liang Wan, Wei Feng, Xiaosen Wang

Figure 1 for Improving the Transferability of Adversarial Examples with Arbitrary Style Transfer
Figure 2 for Improving the Transferability of Adversarial Examples with Arbitrary Style Transfer
Figure 3 for Improving the Transferability of Adversarial Examples with Arbitrary Style Transfer
Figure 4 for Improving the Transferability of Adversarial Examples with Arbitrary Style Transfer
Viaarxiv icon

A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2023
Zhang-Hua Fu, Sipeng Sun, Jintong Ren, Tianshu Yu, Haoyu Zhang, Yuanyuan Liu, Lingxiao Huang, Xiang Yan, Pinyan Lu

Figure 1 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Figure 2 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Figure 3 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Figure 4 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Viaarxiv icon

A Fast Fourier Convolutional Deep Neural Network For Accurate and Explainable Discrimination Of Wheat Yellow Rust And Nitrogen Deficiency From Sentinel-2 Time-Series Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Yue Shi, Liangxiu Han, Pablo González-Moreno, Darren Dancey, Wenjiang Huang, Zhiqiang Zhang, Yuanyuan Liu, Mengning Huan, Hong Miao, Min Dai

Figure 1 for A Fast Fourier Convolutional Deep Neural Network For Accurate and Explainable Discrimination Of Wheat Yellow Rust And Nitrogen Deficiency From Sentinel-2 Time-Series Data
Figure 2 for A Fast Fourier Convolutional Deep Neural Network For Accurate and Explainable Discrimination Of Wheat Yellow Rust And Nitrogen Deficiency From Sentinel-2 Time-Series Data
Figure 3 for A Fast Fourier Convolutional Deep Neural Network For Accurate and Explainable Discrimination Of Wheat Yellow Rust And Nitrogen Deficiency From Sentinel-2 Time-Series Data
Figure 4 for A Fast Fourier Convolutional Deep Neural Network For Accurate and Explainable Discrimination Of Wheat Yellow Rust And Nitrogen Deficiency From Sentinel-2 Time-Series Data
Viaarxiv icon

Boosting Adversarial Transferability by Achieving Flat Local Maxima

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Zhijin Ge, Fanhua Shang, Hongying Liu, Yuanyuan Liu, Xiaosen Wang

Figure 1 for Boosting Adversarial Transferability by Achieving Flat Local Maxima
Figure 2 for Boosting Adversarial Transferability by Achieving Flat Local Maxima
Figure 3 for Boosting Adversarial Transferability by Achieving Flat Local Maxima
Figure 4 for Boosting Adversarial Transferability by Achieving Flat Local Maxima
Viaarxiv icon

Noise-Resistant Multimodal Transformer for Emotion Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 04, 2023
Yuanyuan Liu, Haoyu Zhang, Yibing Zhan, Zijing Chen, Guanghao Yin, Lin Wei, Zhe Chen

Figure 1 for Noise-Resistant Multimodal Transformer for Emotion Recognition
Figure 2 for Noise-Resistant Multimodal Transformer for Emotion Recognition
Figure 3 for Noise-Resistant Multimodal Transformer for Emotion Recognition
Figure 4 for Noise-Resistant Multimodal Transformer for Emotion Recognition
Viaarxiv icon