Unpaired Image-to-Image Translation using Adversarial Consistency Loss

Mar 10, 2020
Yihao Zhao, Ruihai Wu, Hao Dong


  Access Model/Code and Paper
DLGAN: Disentangling Label-Specific Fine-Grained Features for Image Manipulation

Nov 22, 2019
Guanqi Zhan, Yihao Zhao, Bingchan Zhao, Haoqi Yuan, Baoquan Chen, Hao Dong


  Access Model/Code and Paper