Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huazhu Fu

Proxy-bridged Image Reconstruction Network for Anomaly Detection in Medical Images


Oct 05, 2021
Kang Zhou, Jing Li, Weixin Luo, Zhengxin Li, Jianlong Yang, Huazhu Fu, Jun Cheng, Jiang Liu, Shenghua Gao

* This paper is accepted to IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Separable Attention for Multi-Contrast MR Image Super-Resolution


Sep 03, 2021
Chun-Mei Feng, Yunlu Yan, Chengliang Liu, Huazhu Fu, Yong Xu, Ling Shao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.08949 

  Access Paper or Ask Questions

VIL-100: A New Dataset and A Baseline Model for Video Instance Lane Detection


Aug 19, 2021
Yujun Zhang, Lei Zhu, Wei Feng, Huazhu Fu, Mingqian Wang, Qingxia Li, Cheng Li, Song Wang


  Access Paper or Ask Questions

Specificity-preserving RGB-D Saliency Detection


Aug 18, 2021
Tao Zhou, Huazhu Fu, Geng Chen, Yi Zhou, Deng-Ping Fan, Ling Shao

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Polyp-PVT: Polyp Segmentation with Pyramid Vision Transformers


Aug 16, 2021
Bo Dong, Wenhai Wang, Deng-Ping Fan, Jinpeng Li, Huazhu Fu, Ling Shao

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

From Synthetic to Real: Image Dehazing Collaborating with Unlabeled Real Data


Aug 06, 2021
Ye Liu, Lei Zhu, Shunda Pei, Huazhu Fu, Jing Qin, Qing Zhang, Liang Wan, Wei Feng

* 8 pages, 6 figures, ACMMM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Domain Adaptation with Polymorphic Transformers


Jul 10, 2021
Shaohua Li, Xiuchao Sui, Jie Fu, Huazhu Fu, Xiangde Luo, Yangqin Feng, Xinxing Xu, Yong Liu, Daniel Ting, Rick Siow Mong Goh

* MICCAI'2021 camera ready 

  Access Paper or Ask Questions

Task Transformer Network for Joint MRI Reconstruction and Super-Resolution


Jul 05, 2021
Chun-Mei Feng, Yunlu Yan, Huazhu Fu, Li Chen, Yong Xu

* International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Multi-Modal MR Imaging with Transformers


Jun 29, 2021
Chun-Mei Feng, Yunlu Yan, Geng Chen, Huazhu Fu, Yong Xu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Federated Noisy Client Learning


Jun 24, 2021
Li Li, Huazhu Fu, Bo Han, Cheng-Zhong Xu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Progressively Normalized Self-Attention Network for Video Polyp Segmentation


May 24, 2021
Ge-Peng Ji, Yu-Cheng Chou, Deng-Ping Fan, Geng Chen, Huazhu Fu, Debesh Jha, Ling Shao

* MICCAI 2021 (Provisional accept); Code: https://github.com/GewelsJI/PNS-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Contrast MRI Super-Resolution via a Multi-Stage Integration Network


May 19, 2021
Chun-Mei Feng, Huazhu Fu, Shuhao Yuan, Yong Xu

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Combating Ambiguity for Hash-code Learning in Medical Instance Retrieval


May 19, 2021
Jiansheng Fang, Huazhu Fu, Dan Zeng, Xiao Yan, Yuguang Yan, Jiang Liu

* 11 pages,8 figures, JBHI Journal 

  Access Paper or Ask Questions

DONet: Dual-Octave Network for Fast MR Image Reconstruction


May 12, 2021
Chun-Mei Feng, Zhanyuan Yang, Huazhu Fu, Yong Xu, Jian Yang, Ling Shao

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2104.05345 

  Access Paper or Ask Questions

VideoLT: Large-scale Long-tailed Video Recognition


May 06, 2021
Xing Zhang, Zuxuan Wu, Zejia Weng, Huazhu Fu, Jingjing Chen, Yu-Gang Jiang, Larry Davis

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Global Guidance Network for Breast Lesion Segmentation in Ultrasound Images


Apr 05, 2021
Cheng Xue, Lei Zhu, Huazhu Fu, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li, Hai Zhang, Pheng Ann Heng

* 16page,10 figures. Accepted by medical image analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Group Collaborative Learning for Co-Salient Object Detection


Mar 15, 2021
Qi Fan, Deng-Ping Fan, Huazhu Fu, Chi Keung Tang, Ling Shao, Yu-Wing Tai

* Accepted to CVPR 2021. Project page: https://github.com/fanq15/GCoNet 

  Access Paper or Ask Questions

Triple-cooperative Video Shadow Detection


Mar 11, 2021
Zhihao Chen, Liang Wan, Lei Zhu, Jia Shen, Huazhu Fu, Wennan Liu, Jing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Trusted Multi-View Classification


Feb 03, 2021
Zongbo Han, Changqing Zhang, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Triplet Hashing Network for Case-based Medical Image Retrieval


Jan 29, 2021
Jiansheng Fang, Huazhu Fu, Jiang Liu

* 12 pages, 6 figures, MedIA Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Applications of Deep Learning in Fundus Images: A Review


Jan 25, 2021
Tao Li, Wang Bo, Chunyu Hu, Hong Kang, Hanruo Liu, Kai Wang, Huazhu Fu

* Medical Image Analysis 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Colonoscopy Polyp Detection: Domain Adaptation From Medical Report Images to Real-time Videos


Dec 31, 2020
Zhi-Qin Zhan, Huazhu Fu, Yan-Yao Yang, Jingjing Chen, Jie Liu, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Partial Multi-View Learning


Nov 12, 2020
Changqing Zhang, Yajie Cui, Zongbo Han, Joey Tianyi Zhou, Huazhu Fu, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

CS2-Net: Deep Learning Segmentation of Curvilinear Structures in Medical Imaging


Oct 19, 2020
Lei Mou, Yitian Zhao, Huazhu Fu, Yonghuai Liu, Jun Cheng, Yalin Zheng, Pan Su, Jianlong Yang, Li Chen, Alejandro F Frang, Masahiro Akiba, Jiang Liu


  Access Paper or Ask Questions

M3Lung-Sys: A Deep Learning System for Multi-Class Lung Pneumonia Screening from CT Imaging


Oct 07, 2020
Xuelin Qian, Huazhu Fu, Weiya Shi, Tao Chen, Yanwei Fu, Fei Shan, Xiangyang Xue

* IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Exposure Attack on Diabetic Retinopathy Imagery


Sep 19, 2020
Yupeng Cheng, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Huazhu Fu, Xiaofei Xie, Shang-Wei Lin, Weisi Lin, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

NuI-Go: Recursive Non-Local Encoder-Decoder Network for Retinal Image Non-Uniform Illumination Removal


Aug 07, 2020
Chongyi Li, Huazhu Fu, Runmin Cong, Zechao Li, Qianqian Xu

* ACM MM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retinal Image Segmentation with a Structure-Texture Demixing Network


Jul 15, 2020
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yanxia Liu, Mingkui Tan

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions