Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
CS2-Net: Deep Learning Segmentation of Curvilinear Structures in Medical Imaging

Oct 19, 2020
Lei Mou, Yitian Zhao, Huazhu Fu, Yonghuai Liu, Jun Cheng, Yalin Zheng, Pan Su, Jianlong Yang, Li Chen, Alejandro F Frang, Masahiro Akiba, Jiang Liu


  Access Paper or Ask Questions

M3Lung-Sys: A Deep Learning System for Multi-Class Lung Pneumonia Screening from CT Imaging

Oct 07, 2020
Xuelin Qian, Huazhu Fu, Weiya Shi, Tao Chen, Yanwei Fu, Fei Shan, Xiangyang Xue

* IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Exposure Attack on Diabetic Retinopathy Imagery

Sep 19, 2020
Yupeng Cheng, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Huazhu Fu, Xiaofei Xie, Shang-Wei Lin, Weisi Lin, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

NuI-Go: Recursive Non-Local Encoder-Decoder Network for Retinal Image Non-Uniform Illumination Removal

Aug 07, 2020
Chongyi Li, Huazhu Fu, Runmin Cong, Zechao Li, Qianqian Xu

* ACM MM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retinal Image Segmentation with a Structure-Texture Demixing Network

Jul 15, 2020
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yanxia Liu, Mingkui Tan

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Re-thinking Co-Salient Object Detection

Jul 11, 2020
Deng-Ping Fan, Tengpeng Li, Zheng Lin, Ge-Peng Ji, Dingwen Zhang, Ming-Ming Cheng, Huazhu Fu, Jianbing Shen

* 22pages, 18 figures. CVPR2020-CoSOD3K extension. Code: https://dpfan.net/CoSOD3K 

  Access Paper or Ask Questions

ROSE: A Retinal OCT-Angiography Vessel Segmentation Dataset and New Model

Jul 10, 2020
Yuhui Ma, Huaying Hao, Huazhu Fu, Jiong Zhang, Jianlong Yang, Jiang Liu, Yalin Zheng, Yitian Zhao

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation

Jul 03, 2020
Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Tao Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences

Jun 09, 2020
Huaying Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Jianlong Yang, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT

Jun 09, 2020
Jinkui Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yan Hu, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

* has been accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M2Net: Multi-modal Multi-channel Network for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients

Jun 01, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Yu Zhang, Changqing Zhang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted by MICCAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Images

May 21, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* To appear in IEEE TMI. The code is released in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Correcting Low-quality Retinal Fundus Images for Clinical Analysis

May 12, 2020
Ziyi Shen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography

May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Scans

May 01, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* The project page can be found in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

A Thorough Comparison Study on Adversarial Attacks and Defenses for Common Thorax Disease Classification in Chest X-rays

Mar 31, 2020
Chendi Rao, Jiezhang Cao, Runhao Zeng, Qi Chen, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Hi-Net: Hybrid-fusion Network for Multi-modal MR Image Synthesis

Feb 11, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Geng Chen, Jianbing Shen, Ling Shao

* has been accepted by IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse-GAN: Sparsity-constrained Generative Adversarial Network for Anomaly Detection in Retinal OCT Image

Jan 07, 2020
Kang Zhou, Shenghua Gao, Jun Cheng, Zaiwang Gu, Huazhu Fu, Zhi Tu, Jianlong Yang, Yitian Zhao, Jiang Liu

* Accepted to ISBI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

REFUGE Challenge: A Unified Framework for Evaluating Automated Methods for Glaucoma Assessment from Fundus Photographs

Oct 08, 2019
Jos√© Ignacio Orlando, Huazhu Fu, Jo√£o Barbossa Breda, Karel van Keer, Deepti R. Bathula, Andr√©s Diaz-Pinto, Ruogu Fang, Pheng-Ann Heng, Jeyoung Kim, JoonHo Lee, Joonseok Lee, Xiaoxiao Li, Peng Liu, Shuai Lu, Balamurali Murugesan, Valery Naranjo, Sai Samarth R. Phaye, Sharath M. Shankaranarayana, Apoorva Sikka, Jaemin Son, Anton van den Hengel, Shujun Wang, Junyan Wu, Zifeng Wu, Guanghui Xu, Yongli Xu, Pengshuai Yin, Fei Li, Xiulan Zhang, Yanwu Xu, Xiulan Zhang, Hrvoje Bogunovińá

* Accepted for publication in Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

SkrGAN: Sketching-rendering Unconditional Generative Adversarial Networks for Medical Image Synthesis

Aug 06, 2019
Tianyang Zhang, Huazhu Fu, Yitian Zhao, Jun Cheng, Mengjie Guo, Zaiwang Gu, Bing Yang, Yuting Xiao, Shenghua Gao, Jiang Liu

* Accepted to MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Guided Network for Retinal Image Segmentation

Jul 25, 2019
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yuguang Yan, Yubing Zhang, Qingyao Wu, Ming Yang, Mingkui Tan, Yanwu Xu

* Accepted by MICCAI 2019. Project page: (https://github.com/HzFu/AGNet

  Access Paper or Ask Questions

ET-Net: A Generic Edge-aTtention Guidance Network for Medical Image Segmentation

Jul 25, 2019
Zhijie Zhang, Huazhu Fu, Hang Dai, Jianbing Shen, Yanwei Pang, Ling Shao

* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluation of Retinal Image Quality Assessment Networks in Different Color-spaces

Jul 18, 2019
Huazhu Fu, Boyang Wang, Jianbing Shen, Shanshan Cui, Yanwu Xu, Jiang Liu, Ling Shao

* Accepted by MICCAI 2019. Project page: https://github.com/hzfu/EyeQ 

  Access Paper or Ask Questions