Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huazhu Fu

Global Guidance Network for Breast Lesion Segmentation in Ultrasound Images


Apr 05, 2021
Cheng Xue, Lei Zhu, Huazhu Fu, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li, Hai Zhang, Pheng Ann Heng

* 16page,10 figures. Accepted by medical image analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Group Collaborative Learning for Co-Salient Object Detection


Mar 15, 2021
Qi Fan, Deng-Ping Fan, Huazhu Fu, Chi Keung Tang, Ling Shao, Yu-Wing Tai

* Accepted to CVPR 2021. Project page: https://github.com/fanq15/GCoNet 

  Access Paper or Ask Questions

Triple-cooperative Video Shadow Detection


Mar 11, 2021
Zhihao Chen, Liang Wan, Lei Zhu, Jia Shen, Huazhu Fu, Wennan Liu, Jing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Trusted Multi-View Classification


Feb 03, 2021
Zongbo Han, Changqing Zhang, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Triplet Hashing Network for Case-based Medical Image Retrieval


Jan 29, 2021
Jiansheng Fang, Huazhu Fu, Jiang Liu

* 12 pages, 6 figures, MedIA Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Applications of Deep Learning in Fundus Images: A Review


Jan 25, 2021
Tao Li, Wang Bo, Chunyu Hu, Hong Kang, Hanruo Liu, Kai Wang, Huazhu Fu

* Medical Image Analysis 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Colonoscopy Polyp Detection: Domain Adaptation From Medical Report Images to Real-time Videos


Dec 31, 2020
Zhi-Qin Zhan, Huazhu Fu, Yan-Yao Yang, Jingjing Chen, Jie Liu, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Partial Multi-View Learning


Nov 12, 2020
Changqing Zhang, Yajie Cui, Zongbo Han, Joey Tianyi Zhou, Huazhu Fu, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

CS2-Net: Deep Learning Segmentation of Curvilinear Structures in Medical Imaging


Oct 19, 2020
Lei Mou, Yitian Zhao, Huazhu Fu, Yonghuai Liu, Jun Cheng, Yalin Zheng, Pan Su, Jianlong Yang, Li Chen, Alejandro F Frang, Masahiro Akiba, Jiang Liu


  Access Paper or Ask Questions

M3Lung-Sys: A Deep Learning System for Multi-Class Lung Pneumonia Screening from CT Imaging


Oct 07, 2020
Xuelin Qian, Huazhu Fu, Weiya Shi, Tao Chen, Yanwei Fu, Fei Shan, Xiangyang Xue

* IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Exposure Attack on Diabetic Retinopathy Imagery


Sep 19, 2020
Yupeng Cheng, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Huazhu Fu, Xiaofei Xie, Shang-Wei Lin, Weisi Lin, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

NuI-Go: Recursive Non-Local Encoder-Decoder Network for Retinal Image Non-Uniform Illumination Removal


Aug 07, 2020
Chongyi Li, Huazhu Fu, Runmin Cong, Zechao Li, Qianqian Xu

* ACM MM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retinal Image Segmentation with a Structure-Texture Demixing Network


Jul 15, 2020
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yanxia Liu, Mingkui Tan

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Re-thinking Co-Salient Object Detection


Jul 11, 2020
Deng-Ping Fan, Tengpeng Li, Zheng Lin, Ge-Peng Ji, Dingwen Zhang, Ming-Ming Cheng, Huazhu Fu, Jianbing Shen

* 22pages, 18 figures. CVPR2020-CoSOD3K extension. Code: https://dpfan.net/CoSOD3K 

  Access Paper or Ask Questions

ROSE: A Retinal OCT-Angiography Vessel Segmentation Dataset and New Model


Jul 10, 2020
Yuhui Ma, Huaying Hao, Huazhu Fu, Jiong Zhang, Jianlong Yang, Jiang Liu, Yalin Zheng, Yitian Zhao

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation


Jul 03, 2020
Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Tao Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences


Jun 09, 2020
Huaying Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Jianlong Yang, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT


Jun 09, 2020
Jinkui Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yan Hu, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

* has been accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M2Net: Multi-modal Multi-channel Network for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients


Jun 01, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Yu Zhang, Changqing Zhang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted by MICCAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Images


May 21, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* To appear in IEEE TMI. The code is released in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Correcting Low-quality Retinal Fundus Images for Clinical Analysis


May 12, 2020
Ziyi Shen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Scans


May 01, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* The project page can be found in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

A Thorough Comparison Study on Adversarial Attacks and Defenses for Common Thorax Disease Classification in Chest X-rays


Mar 31, 2020
Chendi Rao, Jiezhang Cao, Runhao Zeng, Qi Chen, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Hi-Net: Hybrid-fusion Network for Multi-modal MR Image Synthesis


Feb 11, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Geng Chen, Jianbing Shen, Ling Shao

* has been accepted by IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse-GAN: Sparsity-constrained Generative Adversarial Network for Anomaly Detection in Retinal OCT Image


Jan 07, 2020
Kang Zhou, Shenghua Gao, Jun Cheng, Zaiwang Gu, Huazhu Fu, Zhi Tu, Jianlong Yang, Yitian Zhao, Jiang Liu

* Accepted to ISBI 2020 

  Access Paper or Ask Questions