Alert button
Picture for Jianmin Wang

Jianmin Wang

Alert button

TimeXer: Empowering Transformers for Time Series Forecasting with Exogenous Variables

Feb 29, 2024
Yuxuan Wang, Haixu Wu, Jiaxiang Dong, Yong Liu, Yunzhong Qiu, Haoran Zhang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

TimeSiam: A Pre-Training Framework for Siamese Time-Series Modeling

Feb 04, 2024
Jiaxiang Dong, Haixu Wu, Yuxuan Wang, Yunzhong Qiu, Li Zhang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

EuLagNet: Eulerian Fluid Prediction with Lagrangian Dynamics

Feb 04, 2024
Qilong Ma, Haixu Wu, Lanxiang Xing, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

AutoTimes: Autoregressive Time Series Forecasters via Large Language Models

Feb 04, 2024
Yong Liu, Guo Qin, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Timer: Transformers for Time Series Analysis at Scale

Feb 04, 2024
Yong Liu, Haoran Zhang, Chenyu Li, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Transolver: A Fast Transformer Solver for PDEs on General Geometries

Feb 04, 2024
Haixu Wu, Huakun Luo, Haowen Wang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

HelmSim: Learning Helmholtz Dynamics for Interpretable Fluid Simulation

Oct 16, 2023
Lanxiang Xing, Haixu Wu, Yuezhou Ma, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Harmony World Models: Boosting Sample Efficiency for Model-based Reinforcement Learning

Sep 30, 2023
Haoyu Ma, Jialong Wu, Ningya Feng, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors

May 30, 2023
Yong Liu, Chenyu Li, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Figure 1 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 2 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 3 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 4 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Viaarxiv icon

SimMTM: A Simple Pre-Training Framework for Masked Time-Series Modeling

Feb 03, 2023
Jiaxiang Dong, Haixu Wu, Haoran Zhang, Li Zhang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Figure 1 for SimMTM: A Simple Pre-Training Framework for Masked Time-Series Modeling
Figure 2 for SimMTM: A Simple Pre-Training Framework for Masked Time-Series Modeling
Figure 3 for SimMTM: A Simple Pre-Training Framework for Masked Time-Series Modeling
Figure 4 for SimMTM: A Simple Pre-Training Framework for Masked Time-Series Modeling
Viaarxiv icon