Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianmin Wang

Ranking and Tuning Pre-trained Models: A New Paradigm of Exploiting Model Hubs


Oct 20, 2021
Kaichao You, Yong Liu, Jianmin Wang, Michael I. Jordan, Mingsheng Long

* 45 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Omni-Training for Data-Efficient Deep Learning


Oct 14, 2021
Yang Shu, Zhangjie Cao, Jinghan Gao, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

ModeRNN: Harnessing Spatiotemporal Mode Collapse in Unsupervised Predictive Learning


Oct 13, 2021
Zhiyu Yao, Yunbo Wang, Haixu Wu, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Transformer: Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy


Oct 11, 2021
Jiehui Xu, Haixu Wu, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

X-model: Improving Data Efficiency in Deep Learning with A Minimax Model


Oct 09, 2021
Ximei Wang, Xinyang Chen, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Adaptation for Cross-Domain Object Detection


Oct 06, 2021
Junguang Jiang, Baixu Chen, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

The Report on China-Spain Joint Clinical Testing for Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Sep 18, 2021
Yanwei Fu, Feng Li, Paula boned Fustel, Lei Zhao, Lijie Jia, Haojie Zheng, Qiang Sun, Shisong Rong, Haicheng Tang, Xiangyang Xue, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie Wenxuan Wang, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian, Mengwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting


Jul 11, 2021
Haixu Wu, Jiehui Xu, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Zoo-Tuning: Adaptive Transfer from a Zoo of Models


Jun 29, 2021
Yang Shu, Zhi Kou, Zhangjie Cao, Jianmin Wang, Mingsheng Long

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Jun 12, 2021
Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1


  Access Paper or Ask Questions

Open Domain Generalization with Domain-Augmented Meta-Learning


Apr 08, 2021
Yang Shu, Zhangjie Cao, Chenyu Wang, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning


Mar 18, 2021
Yunbo Wang, Haixu Wu, Jianjin Zhang, Zhifeng Gao, Jianmin Wang, Philip S. Yu, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Regressive Domain Adaptation for Unsupervised Keypoint Detection


Mar 10, 2021
Junguang Jiang, Yifei Ji, Ximei Wang, Yufeng Liu, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Cycle Self-Training for Domain Adaptation


Mar 05, 2021
Hong Liu, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

MotionRNN: A Flexible Model for Video Prediction with Spacetime-Varying Motions


Mar 04, 2021
Haixu Wu, Zhiyu Yao, Mingsheng Long, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Self-Tuning for Data-Efficient Deep Learning


Feb 25, 2021
Ximei Wang, Jinghan Gao, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

LogME: Practical Assessment of Pre-trained Models for Transfer Learning


Feb 22, 2021
Kaichao You, Yong Liu, Mingsheng Long, Jianmin Wang

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GAHNE: Graph-Aggregated Heterogeneous Network Embedding


Dec 23, 2020
Xiaohe Li, Lijie Wen, Chen Qian, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Bi-tuning of Pre-trained Representations


Nov 12, 2020
Jincheng Zhong, Ximei Wang, Zhi Kou, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Transfer Learning for Spatiotemporal Predictive Networks


Sep 24, 2020
Zhiyu Yao, Yunbo Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Localized Discrepancy for Domain Adaptation


Aug 14, 2020
Yuchen Zhang, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan


  Access Paper or Ask Questions

Transferable Calibration with Lower Bias and Variance in Domain Adaptation


Jul 16, 2020
Ximei Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Individual Models for Imputation (Technical Report)


Apr 07, 2020
Aoqian Zhang, Shaoxu Song, Yu Sun, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Pyramid Network for Video Domain Generalization


Dec 08, 2019
Zhiyu Yao, Yunbo Wang, Xingqiang Du, Mingsheng Long, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Less Confusion More Transferable: Minimum Class Confusion for Versatile Domain Adaptation


Dec 08, 2019
Ying Jin, Ximei Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding the Transferability of Deep Representations


Sep 26, 2019
Hong Liu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Stages: Phenomenon, Root Cause, Mechanism Hypothesis, and Implications


Aug 05, 2019
Kaichao You, Mingsheng Long, Michael I. Jordan, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Process Extraction from Texts via Multi-Task Architecture


May 16, 2019
Chen Qian, Lijie Wen, MingSheng Long, Yanwei Li, Akhil Kumar, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Transfer Examples for Partial Domain Adaptation


Apr 07, 2019
Zhangjie Cao, Kaichao You, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang

* CVPR 2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions