Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianmin Wang

Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Jun 12, 2021
Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1


  Access Paper or Ask Questions

Open Domain Generalization with Domain-Augmented Meta-Learning


Apr 08, 2021
Yang Shu, Zhangjie Cao, Chenyu Wang, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning


Mar 18, 2021
Yunbo Wang, Haixu Wu, Jianjin Zhang, Zhifeng Gao, Jianmin Wang, Philip S. Yu, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Regressive Domain Adaptation for Unsupervised Keypoint Detection


Mar 10, 2021
Junguang Jiang, Yifei Ji, Ximei Wang, Yufeng Liu, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Cycle Self-Training for Domain Adaptation


Mar 05, 2021
Hong Liu, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

MotionRNN: A Flexible Model for Video Prediction with Spacetime-Varying Motions


Mar 04, 2021
Haixu Wu, Zhiyu Yao, Mingsheng Long, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Self-Tuning for Data-Efficient Deep Learning


Feb 25, 2021
Ximei Wang, Jinghan Gao, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

LogME: Practical Assessment of Pre-trained Models for Transfer Learning


Feb 22, 2021
Kaichao You, Yong Liu, Mingsheng Long, Jianmin Wang

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GAHNE: Graph-Aggregated Heterogeneous Network Embedding


Dec 23, 2020
Xiaohe Li, Lijie Wen, Chen Qian, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Bi-tuning of Pre-trained Representations


Nov 12, 2020
Jincheng Zhong, Ximei Wang, Zhi Kou, Jianmin Wang, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Transfer Learning for Spatiotemporal Predictive Networks


Sep 24, 2020
Zhiyu Yao, Yunbo Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Localized Discrepancy for Domain Adaptation


Aug 14, 2020
Yuchen Zhang, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan


  Access Paper or Ask Questions

Transferable Calibration with Lower Bias and Variance in Domain Adaptation


Jul 16, 2020
Ximei Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Individual Models for Imputation (Technical Report)


Apr 07, 2020
Aoqian Zhang, Shaoxu Song, Yu Sun, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Pyramid Network for Video Domain Generalization


Dec 08, 2019
Zhiyu Yao, Yunbo Wang, Xingqiang Du, Mingsheng Long, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Less Confusion More Transferable: Minimum Class Confusion for Versatile Domain Adaptation


Dec 08, 2019
Ying Jin, Ximei Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding the Transferability of Deep Representations


Sep 26, 2019
Hong Liu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Stages: Phenomenon, Root Cause, Mechanism Hypothesis, and Implications


Aug 05, 2019
Kaichao You, Mingsheng Long, Michael I. Jordan, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Process Extraction from Texts via Multi-Task Architecture


May 16, 2019
Chen Qian, Lijie Wen, MingSheng Long, Yanwei Li, Akhil Kumar, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Transfer Examples for Partial Domain Adaptation


Apr 07, 2019
Zhangjie Cao, Kaichao You, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang

* CVPR 2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Pyramid Network for Video Action Recognition


Mar 04, 2019
Yunbo Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Triplet Quantization


Feb 01, 2019
Bin Liu, Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Jingdong Wang

* Accepted by ACM Multimedia 2018 as oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Flexible Attributed Network Embedding


Nov 27, 2018
Enya Shen, Zhidong Cao, Changqing Zou, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reversing Two-Stream Networks with Decoding Discrepancy Penalty for Robust Action Recognition


Nov 20, 2018
Yunbo Wang, Zhiyu Yao, Hongyu Zhu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S Yu


  Access Paper or Ask Questions

Memory In Memory: A Predictive Neural Network for Learning Higher-Order Non-Stationarity from Spatiotemporal Dynamics


Nov 19, 2018
Yunbo Wang, Jianjin Zhang, Hongyu Zhu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S Yu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Adversarial Domain Adaptation


Sep 04, 2018
Zhongyi Pei, Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang

* AAAI 2018 Oral. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1705.10667, arXiv:1707.07901 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Priority Hashing


Sep 04, 2018
Zhangjie Cao, Ziping Sun, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu

* ACMMM 2018 Poster. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1702.00758 

  Access Paper or Ask Questions

Partial Adversarial Domain Adaptation


Aug 10, 2018
Zhangjie Cao, Lijia Ma, Mingsheng Long, Jianmin Wang

* 14 pages, ECCV 2018 poster. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1707.07901 

  Access Paper or Ask Questions

PredRNN++: Towards A Resolution of the Deep-in-Time Dilemma in Spatiotemporal Predictive Learning


Apr 17, 2018
Yunbo Wang, Zhifeng Gao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Adversarial Domain Adaptation


Feb 10, 2018
Mingsheng Long, Zhangjie Cao, Jianmin Wang, Michael I. Jordan

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1605.06636 

  Access Paper or Ask Questions