Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhi Zhang

GANSER: A Self-supervised Data Augmentation Framework for EEG-based Emotion Recognition


Sep 08, 2021
Zhi Zhang, Sheng-hua Zhong, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Quantization Backdoors to Deep Learning Models


Aug 20, 2021
Hua Ma, Huming Qiu, Yansong Gao, Zhi Zhang, Alsharif Abuadbba, Anmin Fu, Said Al-Sarawi, Derek Abbott


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Coordinate Transforms for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Li Wang, Li Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Tong He, Mu Li, Xiangyang Xue

* Code is available at: https://github.com/amazon-research/progressive-coordinate-transforms 

  Access Paper or Ask Questions

Video Contrastive Learning with Global Context


Aug 05, 2021
Haofei Kuang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Xinyu Li, Joseph Tighe, Sören Schwertfeger, Cyrill Stachniss, Mu Li

* Code is publicly available at: https://github.com/amazon-research/video-contrastive-learning 

  Access Paper or Ask Questions

AI Enlightens Wireless Communication: Analyses, Solutions and Opportunities on CSI Feedback


Jun 15, 2021
Han Xiao, Zhiqin Wang, Wenqiang Tian, Xiaofeng Liu, Wendong Liu, Shi Jin, Jia Shen, Zhi Zhang, Ning Yang


  Access Paper or Ask Questions

RBNN: Memory-Efficient Reconfigurable Deep Binary Neural Network with IP Protection for Internet of Things


May 11, 2021
Huming Qiu, Hua Ma, Zhi Zhang, Yifeng Zheng, Anmin Fu, Pan Zhou, Yansong Gao, Derek Abbott, Said F. Al-Sarawi


  Access Paper or Ask Questions

Attention in Attention Network for Image Super-Resolution


Apr 19, 2021
Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang

* 10 pages, 8 figures. Codes will be available at $\href{https://github.com/haoyuc/A2N}{\text{this https URL}}$ 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluation and Optimization of Distributed Machine Learning Techniques for Internet of Things


Mar 03, 2021
Yansong Gao, Minki Kim, Chandra Thapa, Sharif Abuadbba, Zhi Zhang, Seyit A. Camtepe, Hyoungshick Kim, Surya Nepal

* 14 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.13376 

  Access Paper or Ask Questions

SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness


Feb 04, 2021
Zhiqiang Tang, Yunhe Gao, Yi Zhu, Zhi Zhang, Mu Li, Dimitris Metaxas

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition


Dec 11, 2020
Yi Zhu, Xinyu Li, Chunhui Liu, Mohammadreza Zolfaghari, Yuanjun Xiong, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Joseph Tighe, R. Manmatha, Mu Li

* Technical report. Code and model zoo can be found at https://cv.gluon.ai/model_zoo/action_recognition.html 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results


Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

Backdoor Attacks and Countermeasures on Deep Learning: A Comprehensive Review


Aug 02, 2020
Yansong Gao, Bao Gia Doan, Zhi Zhang, Siqi Ma, Jiliang Zhang, Anmin Fu, Surya Nepal, Hyoungshick Kim

* 29 pages, 9 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Self-Training


May 06, 2020
Yi Zhu, Zhongyue Zhang, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks


Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

Integrating independent and centralized multi-agent reinforcement learning for traffic signal network optimization


Sep 23, 2019
Zhi Zhang, Jiachen Yang, Hongyuan Zha


  Access Paper or Ask Questions

GluonCV and GluonNLP: Deep Learning in Computer Vision and Natural Language Processing


Jul 09, 2019
Jian Guo, He He, Tong He, Leonard Lausen, Mu Li, Haibin Lin, Xingjian Shi, Chenguang Wang, Junyuan Xie, Sheng Zha, Aston Zhang, Hang Zhang, Zhi Zhang, Zhongyue Zhang, Shuai Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Mini-batch SGD for Elastic Distributed Training: Learning in the Limbo of Resources


May 02, 2019
Haibin Lin, Hang Zhang, Yifei Ma, Tong He, Zhi Zhang, Sheng Zha, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Freebies for Training Object Detection Neural Networks


Apr 12, 2019
Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Image Classification with Convolutional Neural Networks


Dec 05, 2018
Tong He, Zhi Zhang, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li

* 10 pages, 9 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Neural Networks for Image Classification


Apr 25, 2018
Zhi Zhang, Guanghan Ning, Yigang Cen, Yang Li, Zhiqun Zhao, Hao Sun, Zhihai He


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Projection for Deep Neural Networks


Oct 26, 2017
Zhi Zhang, Guanghan Ning, Zhihai He


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Guided Deep Fractal Neural Networks for Human Pose Estimation


Aug 08, 2017
Guanghan Ning, Zhi Zhang, Zhihai He

* 13 pages, 12 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1609.01743, arXiv:1702.07432, arXiv:1602.00134 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Spatially Supervised Recurrent Convolutional Neural Networks for Visual Object Tracking


Jul 19, 2016
Guanghan Ning, Zhi Zhang, Chen Huang, Zhihai He, Xiaobo Ren, Haohong Wang

* 10 pages, 9 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions