Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results

Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

Backdoor Attacks and Countermeasures on Deep Learning: A Comprehensive Review

Aug 02, 2020
Yansong Gao, Bao Gia Doan, Zhi Zhang, Siqi Ma, Jiliang Zhang, Anmin Fu, Surya Nepal, Hyoungshick Kim

* 29 pages, 9 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Self-Training

May 06, 2020
Yi Zhu, Zhongyue Zhang, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks

Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

Integrating independent and centralized multi-agent reinforcement learning for traffic signal network optimization

Sep 23, 2019
Zhi Zhang, Jiachen Yang, Hongyuan Zha


  Access Paper or Ask Questions

GluonCV and GluonNLP: Deep Learning in Computer Vision and Natural Language Processing

Jul 09, 2019
Jian Guo, He He, Tong He, Leonard Lausen, Mu Li, Haibin Lin, Xingjian Shi, Chenguang Wang, Junyuan Xie, Sheng Zha, Aston Zhang, Hang Zhang, Zhi Zhang, Zhongyue Zhang, Shuai Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Mini-batch SGD for Elastic Distributed Training: Learning in the Limbo of Resources

May 02, 2019
Haibin Lin, Hang Zhang, Yifei Ma, Tong He, Zhi Zhang, Sheng Zha, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Freebies for Training Object Detection Neural Networks

Apr 12, 2019
Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Image Classification with Convolutional Neural Networks

Dec 05, 2018
Tong He, Zhi Zhang, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li

* 10 pages, 9 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Neural Networks for Image Classification

Apr 25, 2018
Zhi Zhang, Guanghan Ning, Yigang Cen, Yang Li, Zhiqun Zhao, Hao Sun, Zhihai He


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Projection for Deep Neural Networks

Oct 26, 2017
Zhi Zhang, Guanghan Ning, Zhihai He


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Guided Deep Fractal Neural Networks for Human Pose Estimation

Aug 08, 2017
Guanghan Ning, Zhi Zhang, Zhihai He

* 13 pages, 12 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1609.01743, arXiv:1702.07432, arXiv:1602.00134 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Spatially Supervised Recurrent Convolutional Neural Networks for Visual Object Tracking

Jul 19, 2016
Guanghan Ning, Zhi Zhang, Chen Huang, Zhihai He, Xiaobo Ren, Haohong Wang

* 10 pages, 9 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions