Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yiran Zhong

Memory-Free Generative Replay For Class-Incremental Learning


Sep 01, 2021
Xiaomeng Xin, Yiran Zhong, Yunzhong Hou, Jinjun Wang, Liang Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Invertible Attention


Jun 27, 2021
Jiajun Zha, Yiran Zhong, Jing Zhang, Richard Hartley, Liang Zheng

* 19 pages. The code is available at https://github.com/Schwartz-Zha/InvertibleAttention 

  Access Paper or Ask Questions

Depth-Guided Camouflaged Object Detection


Jun 26, 2021
Jing Zhang, Yunqiu Lv, Mochu Xiang, Aixuan Li, Yuchao Dai, Yiran Zhong

* 10 pages main content + 3 pages reference. The first work in RGB-D Camouflaged object detection (COD) 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Confidence-aware Camouflaged Object Detection


Jun 24, 2021
Jing Zhang, Yunqiu Lv, Mochu Xiang, Aixuan Li, Yuchao Dai, Yiran Zhong

* 10 pages main content + 3 pages reference. The first work in RGB-D Camouflaged object detection (COD) 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Motion Deblurring Super-Resolution: When Dynamic Spatio-Temporal Learning Meets Static Image Understanding


May 27, 2021
Wenjia Niu, Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Yiran Zhong, Xin Yu, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

Positive Sample Propagation along the Audio-Visual Event Line


Apr 05, 2021
Jinxing Zhou, Liang Zheng, Yiran Zhong, Shijie Hao, Meng Wang

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at https://github.com/jasongief/PSP_CVPR_2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Two-View Structure-from-Motion Revisited


Apr 01, 2021
Jianyuan Wang, Yiran Zhong, Yuchao Dai, Stan Birchfield, Kaihao Zhang, Nikolai Smolyanskiy, Hongdong Li

* Accepted at CVPR 2021; Yiran Zhong and Jianyuan Wang contribute equally to this work and the name listed in alphabetical order 

  Access Paper or Ask Questions

ARVo: Learning All-Range Volumetric Correspondence for Video Deblurring


Mar 07, 2021
Dongxu Li, Chenchen Xu, Kaihao Zhang, Xin Yu, Yiran Zhong, Wenqi Ren, Hanna Suominen, Hongdong Li

* Preprint for CVPR 2021 Poster 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Completion using Piecewise Planar Model


Dec 06, 2020
Yiran Zhong, Yuchao Dai, Hongdong Li

* This work was accomplished in 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Depth Completion Using Learned Bases


Dec 02, 2020
Yiran Zhong, Yuchao Dai, Hongdong Li

* This work was accomplished in 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Displacement-Invariant Cost Computation for Efficient Stereo Matching


Dec 01, 2020
Yiran Zhong, Charles Loop, Wonmin Byeon, Stan Birchfield, Yuchao Dai, Kaihao Zhang, Alexey Kamenev, Thomas Breuel, Hongdong Li, Jan Kautz

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Displacement-Invariant Matching Cost Learning for Accurate Optical Flow Estimation


Oct 28, 2020
Jianyuan Wang, Yiran Zhong, Yuchao Dai, Kaihao Zhang, Pan Ji, Hongdong Li

* NeurIPS 2020, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Neural Architecture Search for Deep Stereo Matching


Oct 26, 2020
Xuelian Cheng, Yiran Zhong, Mehrtash Harandi, Yuchao Dai, Xiaojun Chang, Tom Drummond, Hongdong Li, Zongyuan Ge

* Accepted at NeurIPS 2020; Xuelian Cheng and Yiran Zhong made equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

Deblurring by Realistic Blurring


Apr 04, 2020
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Yiran Zhong, Lin Ma, Bjorn Stenger, Wei Liu, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

Noise-Aware Unsupervised Deep Lidar-Stereo Fusion


Apr 08, 2019
Xuelian Cheng, Yiran Zhong, Yuchao Dai, Pan Ji, Hongdong Li

* Accepted at CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Epipolar Flow for Stationary or Dynamic Scenes


Apr 08, 2019
Yiran Zhong, Pan Ji, Jianyuan Wang, Yuchao Dai, Hongdong Li

* Accepted at CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Stereo Computation for a Single Mixture Image


Aug 27, 2018
Yiran Zhong, Yuchao Dai, Hongdong Li

* Accepted by European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Spatio-Temporal Learning for Video Deblurring


Aug 22, 2018
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Yiran Zhong, Lin Ma, Wei Liu, Hongdong Li

* To appear in IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

3D Geometry-Aware Semantic Labeling of Outdoor Street Scenes


Aug 13, 2018
Yiran Zhong, Yuchao Dai, Hongdong Li

* Accepted by ICPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Open-World Stereo Video Matching with Deep RNN


Aug 12, 2018
Yiran Zhong, Hongdong Li, Yuchao Dai

* Accepted by European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning for Stereo Matching with Self-Improving Ability


Sep 04, 2017
Yiran Zhong, Yuchao Dai, Hongdong Li

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Multi-body Feature Tracker: A Segmentation-free Approach


Mar 15, 2016
Pan Ji, Hongdong Li, Mathieu Salzmann, Yiran Zhong


  Access Paper or Ask Questions