Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Automated Surface Texture Analysis via Discrete Cosine Transform and Discrete Wavelet TransformMelih C. Yesilli , Jisheng Chen , Firas A. Khasawneh , Yang Guo


   Access Paper or Ask Questions

Towards Evaluating the Robustness of Neural Networks Learned by TransductionJiefeng Chen , Xi Wu , Yang Guo , Yingyu Liang , Somesh Jha

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2106.08387 

   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models CompetitionYinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Jiayu Tang , Yuefeng Chen , XiaoFeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Ye Liu , Qilong Zhang , Lianli Gao , Yunrui Yu , Xitong Gao , Zhe Zhao , Daquan Lin , Jiadong Lin , Chuanbiao Song , Zihao Wang , Zhennan Wu , Yang Guo , Jiequan Cui , Xiaogang Xu , Pengguang Chen

* Competition Report 

   Access Paper or Ask Questions

A New Bidirectional Unsupervised Domain Adaptation Segmentation FrameworkMunan Ning , Cheng Bian , Dong Wei , Chenglang Yuan , Yaohua Wang , Yang Guo , Kai Ma , Yefeng Zheng

* IPMI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Stage Graph Peeling Algorithm for Probabilistic Core DecompositionYang Guo , Xuekui Zhang , Fatemeh Esfahani , Venkatesh Srinivasan , Alex Thomo , Li Xing


   Access Paper or Ask Questions

Towards Adversarial Robustness via Transductive LearningJiefeng Chen , Yang Guo , Xi Wu , Tianqi Li , Qicheng Lao , Yingyu Liang , Somesh Jha


   Access Paper or Ask Questions

dFDA-VeD: A Dynamic Future Demand Aware Vehicle Dispatching SystemYang Guo , Tarique Anwar , Jian Yang , Jia Wu

* Accepted by EAI MobiQuitous 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Tensor Random Projection for Low Memory Dimension ReductionYiming Sun , Yang Guo , Joel A. Tropp , Madeleine Udell

* In NeurIPS Workshop on Relational Representation Learning (2018) 

   Access Paper or Ask Questions

A Macro-Micro Weakly-supervised Framework for AS-OCT Tissue SegmentationMunan Ning , Cheng Bian , Donghuan Lu , Hong-Yu Zhou , Shuang Yu , Chenglang Yuan , Yang Guo , Yaohua Wang , Kai Ma , Yefeng Zheng

* MICCAI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Representation Bayesian Risk Decompositions and Multi-Source Domain AdaptationXi Wu , Yang Guo , Jiefeng Chen , Yingyu Liang , Somesh Jha , Prasad Chalasani

* 25 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>