Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yang Guo

Towards Adversarial Robustness via Transductive Learning


Jun 15, 2021
Jiefeng Chen, Yang Guo, Xi Wu, Tianqi Li, Qicheng Lao, Yingyu Liang, Somesh Jha


  Access Paper or Ask Questions

dFDA-VeD: A Dynamic Future Demand Aware Vehicle Dispatching System


Jun 10, 2021
Yang Guo, Tarique Anwar, Jian Yang, Jia Wu

* Accepted by EAI MobiQuitous 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tensor Random Projection for Low Memory Dimension Reduction


Apr 30, 2021
Yiming Sun, Yang Guo, Joel A. Tropp, Madeleine Udell

* In NeurIPS Workshop on Relational Representation Learning (2018) 

  Access Paper or Ask Questions

A Macro-Micro Weakly-supervised Framework for AS-OCT Tissue Segmentation


Jul 20, 2020
Munan Ning, Cheng Bian, Donghuan Lu, Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Chenglang Yuan, Yang Guo, Yaohua Wang, Kai Ma, Yefeng Zheng

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Representation Bayesian Risk Decompositions and Multi-Source Domain Adaptation


Apr 22, 2020
Xi Wu, Yang Guo, Jiefeng Chen, Yingyu Liang, Somesh Jha, Prasad Chalasani

* 25 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AE-OT-GAN: Training GANs from data specific latent distribution


Jan 27, 2020
Dongsheng An, Yang Guo, Min Zhang, Xin Qi, Na Lei, Shing-Tung Yau, Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Recurrent Framework for Missing Data Imputation and Prediction with Clinical Time Series


Nov 18, 2019
Yang Guo, Zhengyuan Liu, Pavitra Krishnswamy, Savitha Ramasamy

* Machine Learning for Health (ML4H) at NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Rank Tucker Approximation of a Tensor From Streaming Data


Apr 24, 2019
Yiming Sun, Yang Guo, Charlene Luo, Joel Tropp, Madeleine Udell

* 34 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Mode Collapse and Regularity of Optimal Transportation Maps


Feb 08, 2019
Na lei, Yang Guo, Dongsheng An, Xin Qi, Zhongxuan Luo, Shing-Tung Yau, Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions

Latent Space Optimal Transport for Generative Models


Sep 16, 2018
Huidong Liu, Yang Guo, Na Lei, Zhixin Shu, Shing-Tung Yau, Dimitris Samaras, Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions

A Framework for Interactive Work Design based on Digital Work Analysis and Simulation


Jun 27, 2010
Liang Ma, Wei Zhang, Huanzhang Fu, Yang Guo, Damien Chablat, Fouad Bennis

* Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 20, 4 (2010) 339-352 

  Access Paper or Ask Questions