Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hang Su

Query2Label: A Simple Transformer Way to Multi-Label Classification


Jul 22, 2021
Shilong Liu, Lei Zhang, Xiao Yang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Proceedings of ICML 2021 Workshop on Theoretic Foundation, Criticism, and Application Trend of Explainable AI


Jul 16, 2021
Quanshi Zhang, Tian Han, Lixin Fan, Zhanxing Zhu, Hang Su, Ying Nian Wu, Jie Ren, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Transferability of Targeted Adversarial Examples via Hierarchical Generative Networks


Jul 05, 2021
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Adversarial Attacks on Observations in Deep Reinforcement Learning


Jun 30, 2021
You Qiaoben, Chengyang Ying, Xinning Zhou, Hang Su, Jun Zhu, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Accumulative Poisoning Attacks on Real-time Data


Jun 18, 2021
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Memorization in Adversarial Training


Jun 03, 2021
Yinpeng Dong, Ke Xu, Xiao Yang, Tianyu Pang, Zhijie Deng, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training with Rectified Rejection


May 31, 2021
Tianyu Pang, Huishuai Zhang, Di He, Yinpeng Dong, Hang Su, Wei Chen, Jun Zhu, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Part Segmentation through Disentangling Appearance and Shape


May 26, 2021
Shilong Liu, Lei Zhang, Xiao Yang, Hang Su, Jun Zhu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Decision-based Adversarial Attacks


May 09, 2021
Qi-An Fu, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu

* 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Flexi-Transducer: Optimizing Latency, Accuracy and Compute forMulti-Domain On-Device Scenarios


Apr 06, 2021
Jay Mahadeokar, Yangyang Shi, Yuan Shangguan, Chunyang Wu, Alex Xiao, Hang Su, Duc Le, Ozlem Kalinli, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer

* Submitted to Interspeech 2021 (under review) 

  Access Paper or Ask Questions

Dissecting User-Perceived Latency of On-Device E2E Speech Recognition


Apr 06, 2021
Yuan Shangguan, Rohit Prabhavalkar, Hang Su, Jay Mahadeokar, Yangyang Shi, Jiatong Zhou, Chunyang Wu, Duc Le, Ozlem Kalinli, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LiBRe: A Practical Bayesian Approach to Adversarial Detection


Mar 27, 2021
Zhijie Deng, Xiao Yang, Shizhen Xu, Hang Su, Jun Zhu

* IEEE/ CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Black-box Detection of Backdoor Attacks with Limited Information and Data


Mar 24, 2021
Yinpeng Dong, Xiao Yang, Zhijie Deng, Tianyu Pang, Zihao Xiao, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

QAIR: Practical Query-efficient Black-Box Attacks for Image Retrieval


Mar 23, 2021
Xiaodan Li, Jinfeng Li, Yuefeng Chen, Shaokai Ye, Yuan He, Shuhui Wang, Hang Su, Hui Xue


  Access Paper or Ask Questions

Composite Adversarial Attacks


Dec 10, 2020
Xiaofeng Mao, Yuefeng Chen, Shuhui Wang, Hang Su, Yuan He, Hui Xue

* To appear in AAAI 2021, code will be released later 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Unsupervised Small Area Change Detection from SAR Imagery Using Deep Learning


Nov 22, 2020
Xinzheng Zhang, Hang Su, Ce Zhang, Xiaowei Gu, Xiaoheng Tan, Peter M. Atkinson


  Access Paper or Ask Questions

Alignment Restricted Streaming Recurrent Neural Network Transducer


Nov 05, 2020
Jay Mahadeokar, Yuan Shangguan, Duc Le, Gil Keren, Hang Su, Thong Le, Ching-Feng Yeh, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer

* Accepted for presentation at IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bi-level Score Matching for Learning Energy-based Latent Variable Models


Oct 16, 2020
Fan Bao, Chongxuan Li, Kun Xu, Hang Su, Jun Zhu, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Adversarial Training


Oct 01, 2020
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Training Interpretable Convolutional Neural Networks by Differentiating Class-specific Filters


Jul 16, 2020
Haoyu Liang, Zhihao Ouyang, Yuyuan Zeng, Hang Su, Zihao He, Shu-Tao Xia, Jun Zhu, Bo Zhang

* 14pages (except appendix and reference), 9 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Delving into the Adversarial Robustness on Face Recognition


Jul 08, 2020
Xiao Yang, Dingcheng Yang, Yinpeng Dong, Wenjian Yu, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Privacy Protection by Generating Adversarial Identity Masks


Mar 15, 2020
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Jun Zhu, Hang Su

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Triple Memory Networks: a Brain-Inspired Method for Continual Learning


Mar 06, 2020
Liyuan Wang, Bo Lei, Qian Li, Hang Su, Jun Zhu, Yi Zhong

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Robust Imbalanced SAR Image Change Detection Approach Based on Deep Difference Image and PCANet


Mar 03, 2020
Xinzheng Zhang, Hang Su, Ce Zhang, Peter M. Atkinson, Xiaoheng Tan, Xiaoping Zeng, Xin Jian

* 5 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Performance Analysis and Optimization in Privacy-Preserving Federated Learning


Feb 29, 2020
Kang Wei, Jun Li, Ming Ding, Chuan Ma, Hang Su, Bo Zhang, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Adversarial Training with Hypersphere Embedding


Feb 20, 2020
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Kun Xu, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Distributional Training for Robust Deep Learning


Feb 14, 2020
Zhijie Deng, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

OoDAnalyzer: Interactive Analysis of Out-of-Distribution Samples


Feb 08, 2020
Changjian Chen, Jun Yuan, Yafeng Lu, Yang Liu, Hang Su, Songtao Yuan, Shixia Liu

* 14 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing the Noise Robustness of Deep Neural Networks


Jan 26, 2020
Kelei Cao, Mengchen Liu, Hang Su, Jing Wu, Jun Zhu, Shixia Liu


  Access Paper or Ask Questions