Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chenglang Yuan

Multi-Anchor Active Domain Adaptation for Semantic Segmentation


Aug 18, 2021
Munan Ning, Donghuan Lu, Dong Wei, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Shuang Yu, Kai Ma, Yefeng Zheng

* ICCV 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

A New Bidirectional Unsupervised Domain Adaptation Segmentation Framework


Aug 18, 2021
Munan Ning, Cheng Bian, Dong Wei, Chenglang Yuan, Yaohua Wang, Yang Guo, Kai Ma, Yefeng Zheng

* IPMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ensembled ResUnet for Anatomical Brain Barriers Segmentation


Jan 04, 2021
Munan Ning, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Yefeng Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A Macro-Micro Weakly-supervised Framework for AS-OCT Tissue Segmentation


Jul 20, 2020
Munan Ning, Cheng Bian, Donghuan Lu, Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Chenglang Yuan, Yang Guo, Yaohua Wang, Kai Ma, Yefeng Zheng

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of primary angle-closure on AS-OCT images with Convolutional Neural Networks


Oct 23, 2019
Chenglang Yuan, Cheng Bian, Hongjian Kang, Shu Liang, Kai Ma, Yefeng Zheng

* The third place in angle-closure glaucoma evaluation (AGE) Challenge, MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions