Alert button
Picture for Wenqi Ren

Wenqi Ren

Alert button

MixNet: Towards Effective and Efficient UHD Low-Light Image Enhancement

Jan 19, 2024
Chen Wu, Zhuoran Zheng, Xiuyi Jia, Wenqi Ren

Viaarxiv icon

MProto: Multi-Prototype Network with Denoised Optimal Transport for Distantly Supervised Named Entity Recognition

Oct 12, 2023
Shuhui Wu, Yongliang Shen, Zeqi Tan, Wenqi Ren, Jietian Guo, Shiliang Pu, Weiming Lu

Figure 1 for MProto: Multi-Prototype Network with Denoised Optimal Transport for Distantly Supervised Named Entity Recognition
Figure 2 for MProto: Multi-Prototype Network with Denoised Optimal Transport for Distantly Supervised Named Entity Recognition
Figure 3 for MProto: Multi-Prototype Network with Denoised Optimal Transport for Distantly Supervised Named Entity Recognition
Figure 4 for MProto: Multi-Prototype Network with Denoised Optimal Transport for Distantly Supervised Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

Taxonomy Completion with Probabilistic Scorer via Box Embedding

May 19, 2023
Wei Xue, Yongliang Shen, Wenqi Ren, Jietian Guo, Shiliang Pu, Weiming Lu

Figure 1 for Taxonomy Completion with Probabilistic Scorer via Box Embedding
Figure 2 for Taxonomy Completion with Probabilistic Scorer via Box Embedding
Figure 3 for Taxonomy Completion with Probabilistic Scorer via Box Embedding
Figure 4 for Taxonomy Completion with Probabilistic Scorer via Box Embedding
Viaarxiv icon

NightHazeFormer: Single Nighttime Haze Removal Using Prior Query Transformer

May 16, 2023
Yun Liu, Zhongsheng Yan, Sixiang Chen, Tian Ye, Wenqi Ren, Erkang Chen

Figure 1 for NightHazeFormer: Single Nighttime Haze Removal Using Prior Query Transformer
Figure 2 for NightHazeFormer: Single Nighttime Haze Removal Using Prior Query Transformer
Figure 3 for NightHazeFormer: Single Nighttime Haze Removal Using Prior Query Transformer
Figure 4 for NightHazeFormer: Single Nighttime Haze Removal Using Prior Query Transformer
Viaarxiv icon

SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing

Apr 17, 2023
Yu Guo, Yuan Gao, Ryan Wen Liu, Yuxu Lu, Jingxiang Qu, Shengfeng He, Wenqi Ren

Figure 1 for SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing
Figure 2 for SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing
Figure 3 for SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing
Figure 4 for SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing
Viaarxiv icon

Unpaired Overwater Image Defogging Using Prior Map Guided CycleGAN

Dec 23, 2022
Yaozong Mo, Chaofeng Li, Wenqi Ren, Shaopeng Shang, Wenwu Wang, Xiao-jun Wu

Figure 1 for Unpaired Overwater Image Defogging Using Prior Map Guided CycleGAN
Figure 2 for Unpaired Overwater Image Defogging Using Prior Map Guided CycleGAN
Figure 3 for Unpaired Overwater Image Defogging Using Prior Map Guided CycleGAN
Figure 4 for Unpaired Overwater Image Defogging Using Prior Map Guided CycleGAN
Viaarxiv icon

Towards Generalization on Real Domain for Single Image Dehazing via Meta-Learning

Nov 14, 2022
Wenqi Ren, Qiyu Sun, Chaoqiang Zhao, Yang Tang

Figure 1 for Towards Generalization on Real Domain for Single Image Dehazing via Meta-Learning
Figure 2 for Towards Generalization on Real Domain for Single Image Dehazing via Meta-Learning
Figure 3 for Towards Generalization on Real Domain for Single Image Dehazing via Meta-Learning
Figure 4 for Towards Generalization on Real Domain for Single Image Dehazing via Meta-Learning
Viaarxiv icon

Visual Semantic Segmentation Based on Few/Zero-Shot Learning: An Overview

Nov 13, 2022
Wenqi Ren, Yang Tang, Qiyu Sun, Chaoqiang Zhao, Qing-Long Han

Figure 1 for Visual Semantic Segmentation Based on Few/Zero-Shot Learning: An Overview
Figure 2 for Visual Semantic Segmentation Based on Few/Zero-Shot Learning: An Overview
Figure 3 for Visual Semantic Segmentation Based on Few/Zero-Shot Learning: An Overview
Figure 4 for Visual Semantic Segmentation Based on Few/Zero-Shot Learning: An Overview
Viaarxiv icon

Cylin-Painting: Seamless 360° Panoramic Image Outpainting and Beyond with Cylinder-Style Convolutions

Apr 18, 2022
Kang Liao, Xiangyu Xu, Chunyu Lin, Wenqi Ren, Yunchao Wei, Yao Zhao

Figure 1 for Cylin-Painting: Seamless 360° Panoramic Image Outpainting and Beyond with Cylinder-Style Convolutions
Figure 2 for Cylin-Painting: Seamless 360° Panoramic Image Outpainting and Beyond with Cylinder-Style Convolutions
Figure 3 for Cylin-Painting: Seamless 360° Panoramic Image Outpainting and Beyond with Cylinder-Style Convolutions
Figure 4 for Cylin-Painting: Seamless 360° Panoramic Image Outpainting and Beyond with Cylinder-Style Convolutions
Viaarxiv icon

High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection

Mar 22, 2022
Xiaobin Hu, Deng-Ping Fan, Xuebin Qin, Hang Dai, Wenqi Ren, Ying Tai, Chengjie Wang, Ling Shao

Figure 1 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 2 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 3 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 4 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Viaarxiv icon