Alert button
Picture for Xun Chen

Xun Chen

Alert button

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

Dual Graph Attention based Disentanglement Multiple Instance Learning for Brain Age Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Fanzhe Yan, Gang Yang, Yu Li, Aiping Liu, Xun Chen

Figure 1 for Dual Graph Attention based Disentanglement Multiple Instance Learning for Brain Age Estimation
Figure 2 for Dual Graph Attention based Disentanglement Multiple Instance Learning for Brain Age Estimation
Figure 3 for Dual Graph Attention based Disentanglement Multiple Instance Learning for Brain Age Estimation
Figure 4 for Dual Graph Attention based Disentanglement Multiple Instance Learning for Brain Age Estimation
Viaarxiv icon

Learning to Compress Prompt in Natural Language Formats

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Yu-Neng Chuang, Tianwei Xing, Chia-Yuan Chang, Zirui Liu, Xun Chen, Xia Hu

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

TrojFSP: Trojan Insertion in Few-shot Prompt Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Mengxin Zheng, Jiaqi Xue, Xun Chen, YanShan Wang, Qian Lou, Lei Jiang

Figure 1 for TrojFSP: Trojan Insertion in Few-shot Prompt Tuning
Figure 2 for TrojFSP: Trojan Insertion in Few-shot Prompt Tuning
Figure 3 for TrojFSP: Trojan Insertion in Few-shot Prompt Tuning
Figure 4 for TrojFSP: Trojan Insertion in Few-shot Prompt Tuning
Viaarxiv icon

A Practical Survey on Emerging Threats from AI-driven Voice Attacks: How Vulnerable are Commercial Voice Control Systems?

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Yuanda Wang, Qiben Yan, Nikolay Ivanov, Xun Chen

Viaarxiv icon

Stable Unlearnable Example: Enhancing the Robustness of Unlearnable Examples via Stable Error-Minimizing Noise

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Yixin Liu, Kaidi Xu, Xun Chen, Lichao Sun

Viaarxiv icon

Toward Robust Imperceptible Perturbation against Unauthorized Text-to-image Diffusion-based Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Yixin Liu, Chenrui Fan, Yutong Dai, Xun Chen, Pan Zhou, Lichao Sun

Viaarxiv icon

MASTERKEY: Practical Backdoor Attack Against Speaker Verification Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Hanqing Guo, Xun Chen, Junfeng Guo, Li Xiao, Qiben Yan

Figure 1 for MASTERKEY: Practical Backdoor Attack Against Speaker Verification Systems
Figure 2 for MASTERKEY: Practical Backdoor Attack Against Speaker Verification Systems
Figure 3 for MASTERKEY: Practical Backdoor Attack Against Speaker Verification Systems
Figure 4 for MASTERKEY: Practical Backdoor Attack Against Speaker Verification Systems
Viaarxiv icon

Achieving Covert Communication With A Probabilistic Jamming Strategy

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Xun Chen, Fujun Gao, Min Qiu, Jia Zhang, Feng Shu, Shihao Yan

Figure 1 for Achieving Covert Communication With A Probabilistic Jamming Strategy
Figure 2 for Achieving Covert Communication With A Probabilistic Jamming Strategy
Figure 3 for Achieving Covert Communication With A Probabilistic Jamming Strategy
Figure 4 for Achieving Covert Communication With A Probabilistic Jamming Strategy
Viaarxiv icon