Alert button
Picture for Jinbin Bai

Jinbin Bai

Alert button

Integrating View Conditions for Image Synthesis

Oct 26, 2023
Jinbin Bai, Zhen Dong, Aosong Feng, Xiao Zhang, Tian Ye, Kaicheng Zhou, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

CVPR 2023 Text Guided Video Editing Competition

Oct 24, 2023
Jay Zhangjie Wu, Xiuyu Li, Difei Gao, Zhen Dong, Jinbin Bai, Aishani Singh, Xiaoyu Xiang, Youzeng Li, Zuwei Huang, Yuanxi Sun, Rui He, Feng Hu, Junhua Hu, Hai Huang, Hanyu Zhu, Xu Cheng, Jie Tang, Mike Zheng Shou, Kurt Keutzer, Forrest Iandola

Viaarxiv icon

Sparse Sampling Transformer with Uncertainty-Driven Ranking for Unified Removal of Raindrops and Rain Streaks

Aug 27, 2023
Sixiang Chen, Tian Ye, Jinbin Bai, Erkang Chen, Jun Shi, Lei Zhu

Figure 1 for Sparse Sampling Transformer with Uncertainty-Driven Ranking for Unified Removal of Raindrops and Rain Streaks
Figure 2 for Sparse Sampling Transformer with Uncertainty-Driven Ranking for Unified Removal of Raindrops and Rain Streaks
Figure 3 for Sparse Sampling Transformer with Uncertainty-Driven Ranking for Unified Removal of Raindrops and Rain Streaks
Figure 4 for Sparse Sampling Transformer with Uncertainty-Driven Ranking for Unified Removal of Raindrops and Rain Streaks
Viaarxiv icon

Taming Diffusion Models for Music-driven Conducting Motion Generation

Jun 15, 2023
Zhuoran Zhao, Jinbin Bai, Delong Chen, Debang Wang, Yubo Pan

Figure 1 for Taming Diffusion Models for Music-driven Conducting Motion Generation
Figure 2 for Taming Diffusion Models for Music-driven Conducting Motion Generation
Figure 3 for Taming Diffusion Models for Music-driven Conducting Motion Generation
Figure 4 for Taming Diffusion Models for Music-driven Conducting Motion Generation
Viaarxiv icon

Five A$^{+}$ Network: You Only Need 9K Parameters for Underwater Image Enhancement

May 15, 2023
Jingxia Jiang, Tian Ye, Jinbin Bai, Sixiang Chen, Wenhao Chai, Shi Jun, Yun Liu, Erkang Chen

Figure 1 for Five A$^{+}$ Network: You Only Need 9K Parameters for Underwater Image Enhancement
Figure 2 for Five A$^{+}$ Network: You Only Need 9K Parameters for Underwater Image Enhancement
Figure 3 for Five A$^{+}$ Network: You Only Need 9K Parameters for Underwater Image Enhancement
Figure 4 for Five A$^{+}$ Network: You Only Need 9K Parameters for Underwater Image Enhancement
Viaarxiv icon

RSFDM-Net: Real-time Spatial and Frequency Domains Modulation Network for Underwater Image Enhancement

Feb 23, 2023
Jingxia Jiang, Jinbin Bai, Yun Liu, Junjie Yin, Sixiang Chen, Tian Ye, Erkang Chen

Figure 1 for RSFDM-Net: Real-time Spatial and Frequency Domains Modulation Network for Underwater Image Enhancement
Figure 2 for RSFDM-Net: Real-time Spatial and Frequency Domains Modulation Network for Underwater Image Enhancement
Figure 3 for RSFDM-Net: Real-time Spatial and Frequency Domains Modulation Network for Underwater Image Enhancement
Figure 4 for RSFDM-Net: Real-time Spatial and Frequency Domains Modulation Network for Underwater Image Enhancement
Viaarxiv icon

Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models

Feb 10, 2023
Yaqi Xie, Chen Yu, Tongyao Zhu, Jinbin Bai, Ze Gong, Harold Soh

Figure 1 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 2 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 3 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 4 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Viaarxiv icon

LaT: Latent Translation with Cycle-Consistency for Video-Text Retrieval

Jul 11, 2022
Jinbin Bai, Chunhui Liu, Feiyue Ni, Haofan Wang, Mengying Hu, Xiaofeng Guo, Lele Cheng

Figure 1 for LaT: Latent Translation with Cycle-Consistency for Video-Text Retrieval
Figure 2 for LaT: Latent Translation with Cycle-Consistency for Video-Text Retrieval
Figure 3 for LaT: Latent Translation with Cycle-Consistency for Video-Text Retrieval
Figure 4 for LaT: Latent Translation with Cycle-Consistency for Video-Text Retrieval
Viaarxiv icon