Alert button
Picture for Tianlong Chen

Tianlong Chen

Alert button

Revisiting Zeroth-Order Optimization for Memory-Efficient LLM Fine-Tuning: A Benchmark

Feb 26, 2024
Yihua Zhang, Pingzhi Li, Junyuan Hong, Jiaxiang Li, Yimeng Zhang, Wenqing Zheng, Pin-Yu Chen, Jason D. Lee, Wotao Yin, Mingyi Hong, Zhangyang Wang, Sijia Liu, Tianlong Chen

Viaarxiv icon

Take the Bull by the Horns: Hard Sample-Reweighted Continual Training Improves LLM Generalization

Feb 22, 2024
Xuxi Chen, Zhendong Wang, Daouda Sow, Junjie Yang, Tianlong Chen, Yingbin Liang, Mingyuan Zhou, Zhangyang Wang

Viaarxiv icon

Word-Sequence Entropy: Towards Uncertainty Estimation in Free-Form Medical Question Answering Applications and Beyond

Feb 22, 2024
Zhiyuan Wang, Jinhao Duan, Chenxi Yuan, Qingyu Chen, Tianlong Chen, Huaxiu Yao, Yue Zhang, Ren Wang, Kaidi Xu, Xiaoshuang Shi

Viaarxiv icon

MerRec: A Large-scale Multipurpose Mercari Dataset for Consumer-to-Consumer Recommendation Systems

Feb 22, 2024
Lichi Li, Zainul Abi Din, Zhen Tan, Sam London, Tianlong Chen, Ajay Daptardar

Viaarxiv icon

The Wolf Within: Covert Injection of Malice into MLLM Societies via an MLLM Operative

Feb 20, 2024
Zhen Tan, Chengshuai Zhao, Raha Moraffah, Yifan Li, Yu Kong, Tianlong Chen, Huan Liu

Viaarxiv icon

GTBench: Uncovering the Strategic Reasoning Limitations of LLMs via Game-Theoretic Evaluations

Feb 19, 2024
Jinhao Duan, Renming Zhang, James Diffenderfer, Bhavya Kailkhura, Lichao Sun, Elias Stengel-Eskin, Mohit Bansal, Tianlong Chen, Kaidi Xu

Viaarxiv icon

Contextualization Distillation from Large Language Model for Knowledge Graph Completion

Feb 07, 2024
Dawei Li, Zhen Tan, Tianlong Chen, Huan Liu

Viaarxiv icon

Two Heads Are Better Than One: Boosting Graph Sparse Training via Semantic and Topological Awareness

Feb 02, 2024
Guibin Zhang, Yanwei Yue, Kun Wang, Junfeng Fang, Yongduo Sui, Kai Wang, Yuxuan Liang, Dawei Cheng, Shirui Pan, Tianlong Chen

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon