Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation

Jun 28, 2020
Hanchao Yu, Xiao Chen, Humphrey Shi, Terrence Chen, Thomas S. Huang, Shanhui Sun

* Accepted by MICCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Sparse Representation for Image Restoration

Jun 08, 2020
Yuchen Fan, Jiahui Yu, Yiqun Mei, Yulun Zhang, Yun Fu, Ding Liu, Thomas S. Huang


  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Attention Networks for Image Restoration

Jun 03, 2020
Yiqun Mei, Yuchen Fan, Yulun Zhang, Jiahui Yu, Yuqian Zhou, Ding Liu, Yun Fu, Thomas S. Huang, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Image Super-Resolution with Cross-Scale Non-Local Attention and Exhaustive Self-Exemplars Mining

Jun 02, 2020
Yiqun Mei, Yuchen Fan, Yuqian Zhou, Lichao Huang, Thomas S. Huang, Humphrey Shi

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results

Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

* CVPR 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation

Apr 22, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Yunchao Wei, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation

Apr 02, 2020
Zhonghao Wang, Yunchao Wei, Rogerior Feris, Jinjun Xiong, Wen-Mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Laplacian Denoising Autoencoder

Mar 30, 2020
Jianbo Jiao, Linchao Bao, Yunchao Wei, Shengfeng He, Honghui Shi, Rynson Lau, Thomas S. Huang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Affinity Net: Instance Segmentation via Affinity

Mar 15, 2020
Xingqian Xu, Mang Tik Chiu, Thomas S. Huang, Honghui Shi


  Access Paper or Ask Questions

AlignSeg: Feature-Aligned Segmentation Networks

Feb 24, 2020
Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Honghui Shi, Wenyu Liu, Thomas S. Huang

* In Submission 

  Access Paper or Ask Questions

Agriculture-Vision: A Large Aerial Image Database for Agricultural Pattern Analysis

Jan 05, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Hrant Khachatrian, Hovnatan Karapetyan, Ivan Dozier, Greg Rose, David Wilson, Adrian Tudor, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Scale-wise Convolution for Image Restoration

Dec 19, 2019
Yuchen Fan, Jiahui Yu, Ding Liu, Thomas S. Huang

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Panoptic-DeepLab: A Simple, Strong, and Fast Baseline for Bottom-Up Panoptic Segmentation

Dec 06, 2019
Bowen Cheng, Maxwell D. Collins, Yukun Zhu, Ting Liu, Thomas S. Huang, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen

* 16-page detailed technical report of arXiv:1910.04751 

  Access Paper or Ask Questions

Any-Precision Deep Neural Networks

Nov 17, 2019
Haichao Yu, Haoxiang Li, Honghui Shi, Thomas S. Huang, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

Panoptic-DeepLab

Oct 24, 2019
Bowen Cheng, Maxwell D. Collins, Yukun Zhu, Ting Liu, Thomas S. Huang, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen

* This work is presented at ICCV 2019 Joint COCO and Mapillary Recognition Challenge Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

One-to-one Mapping for Unpaired Image-to-image Translation

Oct 12, 2019
Zengming Shen, S. Kevin Zhou, Yifan Chen, Bogdan Georgescu, Xuqi Liu, Thomas S. Huang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Learning a Self-inverse Network for Bidirectional Image-to-image Translation

Sep 16, 2019
Zengming Shen, Yifan Chen, S. Kevin Zhou, Bogdan Georgescu, Xuqi Liu, Thomas S. Huang

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bottom-up Higher-Resolution Networks for Multi-Person Pose Estimation

Aug 27, 2019
Bowen Cheng, Bin Xiao, Jingdong Wang, Honghui Shi, Thomas S. Huang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Pre-training: An Efficient Training Method for Image Classification

Nov 23, 2018
Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Shiyu Chang, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Connecting Image Denoising and High-Level Vision Tasks via Deep Learning

Sep 06, 2018
Ding Liu, Bihan Wen, Jianbo Jiao, Xianming Liu, Zhangyang Wang, Thomas S. Huang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1706.04284 

  Access Paper or Ask Questions

Free-Form Image Inpainting with Gated Convolution

Jun 10, 2018
Jiahui Yu, Zhe Lin, Jimei Yang, Xiaohui Shen, Xin Lu, Thomas S. Huang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions