Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tong Yang

Q-ViT: Fully Differentiable Quantization for Vision Transformer


Jan 19, 2022
Zhexin Li, Tong Yang, Peisong Wang, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

LGD: Label-guided Self-distillation for Object Detection


Sep 23, 2021
Peizhen Zhang, Zijian Kang, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Nanning Zheng, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Anchor DETR: Query Design for Transformer-Based Detector


Sep 15, 2021
Yingming Wang, Xiangyu Zhang, Tong Yang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Points as Queries: Weakly Semi-supervised Object Detection by Points


Apr 15, 2021
Liangyu Chen, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Wei Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

You Only Look One-level Feature


Mar 17, 2021
Qiang Chen, Yingming Wang, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Jian Cheng, Jian Sun

* Accepted by CVPR2021. We provide more details and add additional comparison with YOLOv4 in this version 

  Access Paper or Ask Questions

Generator Pyramid for High-Resolution Image Inpainting


Dec 04, 2020
Leilei Cao, Tong Yang, Yixu Wang, Bo Yan, Yandong Guo

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Co-mining: Self-Supervised Learning for Sparsely Annotated Object Detection


Dec 03, 2020
Tiancai Wang, Tong Yang, Jiale Cao, Xiangyu Zhang

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral Clustering with Smooth Tiny Clusters


Sep 10, 2020
Hengrui Wang, Yubo Zhang, Mingzhi Chen, Tong Yang


  Access Paper or Ask Questions

Variance Regularization for Accelerating Stochastic Optimization


Aug 13, 2020
Tong Yang, Long Sha, Pengyu Hong

* 22 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Learning Approach for COVID-19 Trend Prediction


Aug 09, 2020
Tong Yang, Long Sha, Justin Li, Pengyu Hong

* 7 pages, 11 figures, accepted by KDD 2020 epiDAMIK workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Entanglement-Embedded Recurrent Network Architecture: Tensorized Latent State Propagation and Chaos Forecasting


Jun 10, 2020
Xiangyi Meng, Tong Yang

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Extreme Super Resolution Network with Receptive Field Block


May 26, 2020
Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo

* CVPRW 2020 accepted oral, 8 pages,45 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Group-Theoretic Framework for Knowledge Graph Embedding


May 22, 2020
Tong Yang, Long Sha, Pengyu Hong

* 8 pages, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Human-Object Interaction Detection using Interaction Points


Mar 31, 2020
Tiancai Wang, Tong Yang, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Xiangyu Zhang, Jian Sun

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cellular Decomposition for Non-repetitive Coverage Task with Minimum Discontinuities


Jan 27, 2020
Tong Yang, Jaime Valls Miro, Qianen Lai, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

DetNAS: Neural Architecture Search on Object Detection


Mar 26, 2019
Yukang Chen, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Gaofeng Meng, Chunhong Pan, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

MetaAnchor: Learning to Detect Objects with Customized Anchors


Nov 06, 2018
Tong Yang, Xiangyu Zhang, Zeming Li, Wenqiang Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions