Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao Chen

Extract then Distill: Efficient and Effective Task-Agnostic BERT Distillation


Apr 24, 2021
Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Zhi Wang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

LightMBERT: A Simple Yet Effective Method for Multilingual BERT Distillation


Mar 11, 2021
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Principle Solution for Enroll-Test Mismatch in Speaker Recognition


Dec 23, 2020
Lantian Li, Dong Wang, Jiawen Kang, Renyu Wang, Jing Wu, Zhendong Gao, Xiao Chen

* submitted to Transactions on Audio, Speech and Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Task-Agnostic BERT Distillation with Layer Mapping Search


Dec 11, 2020
Xiaoqi Jiao, Huating Chang, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generating private data with user customization


Dec 02, 2020
Xiao Chen, Thomas Navidi, Ram Rajagopal

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.09415 

  Access Paper or Ask Questions

Group-Skeleton-Based Human Action Recognition in Complex Events


Nov 26, 2020
Tingtian Li, Zixun Sun, Xiao Chen

* accpeted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

HyperText: Endowing FastText with Hyperbolic Geometry


Oct 30, 2020
Yudong Zhu, Di Zhou, Jinghui Xiao, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

The HUAWEI Speaker Diarisation System for the VoxCeleb Speaker Diarisation Challenge


Oct 23, 2020
Renyu Wang, Ruilin Tong, Yu Ting Yeung, Xiao Chen

* 5 pages, 2 figures, A report about our diarisation system for VoxCeleb Challenge, Interspeech conference workshop 

  Access Paper or Ask Questions

TernaryBERT: Distillation-aware Ultra-low Bit BERT


Oct 10, 2020
Wei Zhang, Lu Hou, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xiao Chen, Xin Jiang, Qun Liu

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Cardiac Cine MRI with Residual Convolutional Recurrent Neural Network


Aug 20, 2020
Eric Z. Chen, Xiao Chen, Jingyuan Lyu, Yuan Zheng, Terrence Chen, Jian Xu, Shanhui Sun

* Presented at ISMRM 2020 as the digital poster 

  Access Paper or Ask Questions

Anatomy-Aware Cardiac Motion Estimation


Aug 17, 2020
Pingjun Chen, Xiao Chen, Eric Z. Chen, Hanchao Yu, Terrence Chen, Shanhui Sun


  Access Paper or Ask Questions

Conv-Transformer Transducer: Low Latency, Low Frame Rate, Streamable End-to-End Speech Recognition


Aug 13, 2020
Wenyong Huang, Wenchao Hu, Yu Ting Yeung, Xiao Chen

* Accepted by INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation


Jun 28, 2020
Hanchao Yu, Xiao Chen, Humphrey Shi, Terrence Chen, Thomas S. Huang, Shanhui Sun

* Accepted by MICCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Data Fusion with Generalized Vegetation Index: Evidence from Land Cover Segmentation in Agriculture


May 07, 2020
Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng

* CVPR 2020 - Vision for Agriculture; https://www.agriculture-vision.com 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results


Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

* CVPR 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

FOAL: Fast Online Adaptive Learning for Cardiac Motion Estimation


Mar 10, 2020
Hanchao Yu, Shanhui Sun, Haichao Yu, Xiao Chen, Honghui Shi, Thomas Huang, Terrence Chen

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Advanced Variations of Two-Dimensional Principal Component Analysis for Face Recognition


Dec 19, 2019
Meixiang Zhao, Zhigang Jia, Yunfeng Cai, Xiao Chen, Dunwei Gong

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.06458 

  Access Paper or Ask Questions

How to Do Simultaneous Translation Better with Consecutive Neural Machine Translation?


Nov 08, 2019
Yun Chen, Liangyou Li, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

TinyBERT: Distilling BERT for Natural Language Understanding


Sep 24, 2019
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu

* 13 pages, 2 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

NEZHA: Neural Contextualized Representation for Chinese Language Understanding


Sep 05, 2019
Junqiu Wei, Xiaozhe Ren, Xiaoguang Li, Wenyong Huang, Yi Liao, Yasheng Wang, Jiashu Lin, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dialog State Tracking with Reinforced Data Augmentation


Aug 21, 2019
Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Video Content: Efficient Hero Detection and Recognition for the Game "Honor of Kings"


Jul 18, 2019
Wentao Yao, Zixun Sun, Xiao Chen


  Access Paper or Ask Questions

News Cover Assessment via Multi-task Learning


Jul 18, 2019
Zixun Sun, Shuang Zhao, Chengwei Zhu, Xiao Chen

* 6 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Semantic Compositionality with Sememe Knowledge


Jul 10, 2019
Fanchao Qi, Junjie Huang, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Xiao Chen, Qun Liu, Maosong Sun

* To appear at ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions