Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuo Ren

WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech Processing


Oct 29, 2021
Sanyuan Chen, Chengyi Wang, Zhengyang Chen, Yu Wu, Shujie Liu, Zhuo Chen, Jinyu Li, Naoyuki Kanda, Takuya Yoshioka, Xiong Xiao, Jian Wu, Long Zhou, Shuo Ren, Yanmin Qian, Yao Qian, Jian Wu, Michael Zeng, Furu Wei


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Alignment of Speech and Language Latent Spaces for End-to-End Speech Recognition and Understanding


Oct 23, 2021
Wei Wang, Shuo Ren, Yao Qian, Shujie Liu, Yu Shi, Yanmin Qian, Michael Zeng

* submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

SpeechT5: Unified-Modal Encoder-Decoder Pre-training for Spoken Language Processing


Oct 14, 2021
Junyi Ao, Rui Wang, Long Zhou, Shujie Liu, Shuo Ren, Yu Wu, Tom Ko, Qing Li, Yu Zhang, Zhihua Wei, Yao Qian, Jinyu Li, Furu Wei

* work in process 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CodeBLEU: a Method for Automatic Evaluation of Code Synthesis


Sep 27, 2020
Shuo Ren, Daya Guo, Shuai Lu, Long Zhou, Shujie Liu, Duyu Tang, Neel Sundaresan, Ming Zhou, Ambrosio Blanco, Shuai Ma

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Mask for Transformer based End-to-End Speech Recognition


Dec 06, 2019
Chengyi Wang, Yu Wu, Yujiao Du, Jinyu Li, Shujie Liu, Liang Lu, Shuo Ren, Guoli Ye, Sheng Zhao, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Explicit Cross-lingual Pre-training for Unsupervised Machine Translation


Aug 31, 2019
Shuo Ren, Yu Wu, Shujie Liu, Ming Zhou, Shuai Ma

* Accepted to EMNLP2019; 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Neural Machine Translation with SMT as Posterior Regularization


Jan 14, 2019
Shuo Ren, Zhirui Zhang, Shujie Liu, Ming Zhou, Shuai Ma

* To be presented at AAAI 2019; 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Style Transfer as Unsupervised Machine Translation


Aug 23, 2018
Zhirui Zhang, Shuo Ren, Shujie Liu, Jianyong Wang, Peng Chen, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Triangular Architecture for Rare Language Translation


Jul 11, 2018
Shuo Ren, Wenhu Chen, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Shuai Ma

* Accepted to ACL 2018, 10 pages, 5 figures, 5 tables (with 5-5-5-5 high score) 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Bridging Network in Neural Sequence Prediction


Mar 17, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shuo Ren, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* Accepted to NAACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions