Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dinggang Shen

Dinggang Shen

Fellow, IEEE

Two-Stage Self-Supervised Cycle-Consistency Network for Reconstruction of Thin-Slice MR Images


Jun 29, 2021
Zhiyang Lu, Zheng Li, Jun Wang, Jun shi, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Brain Tumor Segmentation via Bidirectional Global-to-Local Unsupervised Domain Adaptation


May 17, 2021
Kelei He, Wen Ji, Tao Zhou, Zhuoyuan Li, Jing Huo, Xin Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen, Bing Zhang, Junfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A novel multiple instance learning framework for COVID-19 severity assessment via data augmentation and self-supervised learning


Feb 07, 2021
Zekun Li, Wei Zhao, Feng Shi, Lei Qi, Xingzhi Xie, Ying Wei, Zhongxiang Ding, Yang Gao, Shangjie Wu, Jun Liu, Yinghuan Shi, Dinggang Shen

* To appear in Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

TSGCNet: Discriminative Geometric Feature Learning with Two-Stream GraphConvolutional Network for 3D Dental Model Segmentation


Dec 26, 2020
Lingming Zhang, Yue Zhao, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Co-evolution of Functional Brain Network at Multiple Scales during Early Infancy


Sep 15, 2020
Xuyun Wen, Liming Hsu, Weili Lin, Han Zhang, Dinggang Shen

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Modeling of Growth Trajectories for Longitudinal Prediction of Missing Infant Cortical Surfaces


Sep 12, 2020
Peirong Liu, Zhengwang Wu, Gang Li, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen

* Accepted as oral presentation at IPMI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning-based Computer-aided Prescription Model for Parkinson's Disease: A Data-driven Perspective


Jul 31, 2020
Yinghuan Shi, Wanqi Yang, Kim-Han Thung, Hao Wang, Yang Gao, Yang Pan, Li Zhang, Dinggang Shen

* IEEE JBHI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge


Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Synergistic Learning of Lung Lobe Segmentation and Hierarchical Multi-Instance Classification for Automated Severity Assessment of COVID-19 in CT Images


May 24, 2020
Kelei He, Wei Zhao, Xingzhi Xie, Wen Ji, Mingxia Liu, Zhenyu Tang, Feng Shi, Yang Gao, Jun Liu, Junfeng Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

HF-UNet: Learning Hierarchically Inter-Task Relevance in Multi-Task U-Net for Accurate Prostate Segmentation


May 23, 2020
Kelei He, Chunfeng Lian, Bing Zhang, Xin Zhang, Xiaohuan Cao, Dong Nie, Yang Gao, Junfeng Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

TripletUNet: Multi-Task U-Net with Online Voxel-Wise Learning for Precise CT Prostate Segmentation


May 21, 2020
Kelei He, Chunfeng Lian, Ehsan Adeli, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao, Bing Zhang, Junfeng Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia


May 20, 2020
Xi Ouyang, Jiayu Huo, Liming Xia, Fei Shan, Jun Liu, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Zhongxiang Ding, Qi Yang, Bin Song, Feng Shi, Huan Yuan, Ying Wei, Xiaohuan Cao, Yaozong Gao, Dijia Wu, Qian Wang, Dinggang Shen

* accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Auto-Context Deformable Registration Network for Infant Brain MRI


May 19, 2020
Dongming Wei, Sahar Ahmad, Yunzhi Huang, Lei Ma, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Joint Prediction and Time Estimation of COVID-19 Developing Severe Symptoms using Chest CT Scan


May 07, 2020
Xiaofeng Zhu, Bin Song, Feng Shi, Yanbo Chen, Rongyao Hu, Jiangzhang Gan, Wenhai Zhang, Man Li, Liye Wang, Yaozong Gao, Fei Shan, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Hypergraph Learning for Identification of COVID-19 with CT Imaging


May 07, 2020
Donglin Di, Feng Shi, Fuhua Yan, Liming Xia, Zhanhao Mo, Zhongxiang Ding, Fei Shan, Shengrui Li, Ying Wei, Ying Shao, Miaofei Han, Yaozong Gao, He Sui, Yue Gao, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification with Chest CT


May 07, 2020
Liang Sun, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Liming Xia, Fei Shan, Zhongxiang Ding, Wei Shao, Feng Shi, Huan Yuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, Ying Wei, Yaozong Gao, Wanchun Gao, He Sui, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with Structured Latent Multi-View Representation Learning


May 06, 2020
Hengyuan Kang, Liming Xia, Fuhua Yan, Zhibin Wan, Feng Shi, Huan Yuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, He Sui, Changqing Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Review of Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation and Diagnosis for COVID-19


Apr 07, 2020
Feng Shi, Jun Wang, Jun Shi, Ziyan Wu, Qian Wang, Zhenyu Tang, Kelei He, Yinghuan Shi, Dinggang Shen

* Added journal submission info 

  Access Paper or Ask Questions

Lung Infection Quantification of COVID-19 in CT Images with Deep Learning


Mar 30, 2020
Fei Shan, Yaozong Gao, Jun Wang, Weiya Shi, Nannan Shi, Miaofei Han, Zhong Xue, Dinggang Shen, Yuxin Shi

* 23 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Severity Assessment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Using Quantitative Features from Chest CT Images


Mar 26, 2020
Zhenyu Tang, Wei Zhao, Xingzhi Xie, Zheng Zhong, Feng Shi, Jun Liu, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Screening of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia using Infection Size-Aware Classification


Mar 22, 2020
Feng Shi, Liming Xia, Fei Shan, Dijia Wu, Ying Wei, Huan Yuan, Huiting Jiang, Yaozong Gao, He Sui, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Multifold Acceleration of Diffusion MRI via Slice-Interleaved Diffusion Encoding (SIDE)


Feb 25, 2020
Yoonmi Hong, Wei-Tang Chang, Geng Chen, Ye Wu, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Data Augmentation via Deep Reinforcement Learning for Effective Kidney Tumor Segmentation


Feb 22, 2020
Tiexin Qin, Ziyuan Wang, Kelei He, Yinghuan Shi, Yang Gao, Dinggang Shen

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Data Augmentation by Learning the Deterministic Policy


Oct 22, 2019
Yinghuan Shi, Tiexin Qin, Yong Liu, Jiwen Lu, Yang Gao, Dinggang Shen

* Sorry for withdrawing our paper, there exists a mistake in the experiment, and we will reupload once we have fixed it 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Kernel Filtering: An Extension of Bilateral Filtering Using Image Context


Aug 27, 2019
Feihong Liu, Jun Feng, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen

* 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions