Alert button
Picture for Sen Jia

Sen Jia

Alert button

Knowledge-driven deep learning for fast MR imaging: undersampled MR image reconstruction from supervised to un-supervised learning

Feb 05, 2024
Shanshan Wang, Ruoyou Wu, Sen Jia, Alou Diakite, Cheng Li, Qiegen Liu, Leslie Ying

Viaarxiv icon

Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation

Aug 30, 2023
Zhuo-Xu Cui, Congcong Liu, Xiaohong Fan, Chentao Cao, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yuanyuan Liu, Sen Jia, Yihang Zhou, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Jianping Zhang, Qiegen Liu, Dong Liang

Figure 1 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 2 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 3 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 4 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Viaarxiv icon

SPIRiT-Diffusion: Self-Consistency Driven Diffusion Model for Accelerated MRI

Apr 11, 2023
Zhuo-Xu Cui, Chentao Cao, Jing Cheng, Sen Jia, Hairong Zheng, Dong Liang, Yanjie Zhu

Figure 1 for SPIRiT-Diffusion: Self-Consistency Driven Diffusion Model for Accelerated MRI
Figure 2 for SPIRiT-Diffusion: Self-Consistency Driven Diffusion Model for Accelerated MRI
Figure 3 for SPIRiT-Diffusion: Self-Consistency Driven Diffusion Model for Accelerated MRI
Figure 4 for SPIRiT-Diffusion: Self-Consistency Driven Diffusion Model for Accelerated MRI
Viaarxiv icon

SPIRiT-Diffusion: SPIRiT-driven Score-Based Generative Modeling for Vessel Wall imaging

Dec 14, 2022
Chentao Cao, Zhuo-Xu Cui, Jing Cheng, Sen Jia, Hairong Zheng, Dong Liang, Yanjie Zhu

Figure 1 for SPIRiT-Diffusion: SPIRiT-driven Score-Based Generative Modeling for Vessel Wall imaging
Figure 2 for SPIRiT-Diffusion: SPIRiT-driven Score-Based Generative Modeling for Vessel Wall imaging
Viaarxiv icon

K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network

Aug 11, 2022
Zhuo-Xu Cui, Sen Jia, Qingyong Zhu, Congcong Liu, Zhilang Qiu, Yuanyuan Liu, Jing Cheng, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Dong Liang

Figure 1 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Figure 2 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Figure 3 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Figure 4 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Viaarxiv icon

SelfCoLearn: Self-supervised collaborative learning for accelerating dynamic MR imaging

Aug 08, 2022
Juan Zou, Cheng Li, Sen Jia, Ruoyou Wu, Tingrui Pei, Hairong Zheng, Shanshan Wang

Figure 1 for SelfCoLearn: Self-supervised collaborative learning for accelerating dynamic MR imaging
Figure 2 for SelfCoLearn: Self-supervised collaborative learning for accelerating dynamic MR imaging
Figure 3 for SelfCoLearn: Self-supervised collaborative learning for accelerating dynamic MR imaging
Figure 4 for SelfCoLearn: Self-supervised collaborative learning for accelerating dynamic MR imaging
Viaarxiv icon

Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classification

Mar 21, 2022
Sen Jia, Yifan Wang

Figure 1 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classification
Figure 2 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classification
Figure 3 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classification
Figure 4 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classification
Viaarxiv icon

Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classificationtion

Mar 09, 2022
Yifan Wang, Sen Jia, Zhongfan Zhang

Figure 1 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classificationtion
Figure 2 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classificationtion
Figure 3 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classificationtion
Figure 4 for Multiscale Convolutional Transformer with Center Mask Pretraining for Hyperspectral Image Classificationtion
Viaarxiv icon

Equilibrated Zeroth-Order Unrolled Deep Networks for Accelerated MRI

Dec 23, 2021
Zhuo-Xu Cui, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yuanyuan Liu, Sen Jia, Kankan Zhao, Ziwen Ke, Wenqi Huang, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Dong Liang

Figure 1 for Equilibrated Zeroth-Order Unrolled Deep Networks for Accelerated MRI
Figure 2 for Equilibrated Zeroth-Order Unrolled Deep Networks for Accelerated MRI
Figure 3 for Equilibrated Zeroth-Order Unrolled Deep Networks for Accelerated MRI
Figure 4 for Equilibrated Zeroth-Order Unrolled Deep Networks for Accelerated MRI
Viaarxiv icon

A Survey: Deep Learning for Hyperspectral Image Classification with Few Labeled Samples

Dec 03, 2021
Sen Jia, Shuguo Jiang, Zhijie Lin, Nanying Li, Meng Xu, Shiqi Yu

Figure 1 for A Survey: Deep Learning for Hyperspectral Image Classification with Few Labeled Samples
Figure 2 for A Survey: Deep Learning for Hyperspectral Image Classification with Few Labeled Samples
Figure 3 for A Survey: Deep Learning for Hyperspectral Image Classification with Few Labeled Samples
Figure 4 for A Survey: Deep Learning for Hyperspectral Image Classification with Few Labeled Samples
Viaarxiv icon