Alert button
Picture for Congcong Liu

Congcong Liu

Alert button

Joint Diffusion: Mutual Consistency-Driven Diffusion Model for PET-MRI Co-Reconstruction

Nov 24, 2023
Taofeng Xie, Zhuo-Xu Cui, Chen Luo, Huayu Wang, Congcong Liu, Yuanzhi Zhang, Xuemei Wang, Yanjie Zhu, Qiyu Jin, Guoqing Chen, Yihang Zhou, Dong Liang, Haifeng Wang

Figure 1 for Joint Diffusion: Mutual Consistency-Driven Diffusion Model for PET-MRI Co-Reconstruction
Figure 2 for Joint Diffusion: Mutual Consistency-Driven Diffusion Model for PET-MRI Co-Reconstruction
Figure 3 for Joint Diffusion: Mutual Consistency-Driven Diffusion Model for PET-MRI Co-Reconstruction
Figure 4 for Joint Diffusion: Mutual Consistency-Driven Diffusion Model for PET-MRI Co-Reconstruction
Viaarxiv icon

Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging

Oct 07, 2023
Yuanyuan Liu, Zhuo-Xu Cui, Congcong Liu, Hairong Zheng, Haifeng Wang, Yihang Zhou, Yanjie Zhu

Figure 1 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Figure 2 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Figure 3 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Figure 4 for Score-based Diffusion Models With Self-supervised Learning For Accelerated 3D Multi-contrast Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Viaarxiv icon

Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation

Aug 30, 2023
Zhuo-Xu Cui, Congcong Liu, Xiaohong Fan, Chentao Cao, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yuanyuan Liu, Sen Jia, Yihang Zhou, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Jianping Zhang, Qiegen Liu, Dong Liang

Figure 1 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 2 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 3 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 4 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Viaarxiv icon

Confidence Ranking for CTR Prediction

Jun 28, 2023
Jian Zhu, Congcong Liu, Pei Wang, Xiwei Zhao, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 2 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 3 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 4 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Viaarxiv icon

Meta-Learning Enabled Score-Based Generative Model for 1.5T-Like Image Reconstruction from 0.5T MRI

May 04, 2023
Zhuo-Xu Cui, Congcong Liu, Chentao Cao, Yuanyuan Liu, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yanjie Zhu, Haifeng Wang, Dong Liang

Figure 1 for Meta-Learning Enabled Score-Based Generative Model for 1.5T-Like Image Reconstruction from 0.5T MRI
Figure 2 for Meta-Learning Enabled Score-Based Generative Model for 1.5T-Like Image Reconstruction from 0.5T MRI
Figure 3 for Meta-Learning Enabled Score-Based Generative Model for 1.5T-Like Image Reconstruction from 0.5T MRI
Figure 4 for Meta-Learning Enabled Score-Based Generative Model for 1.5T-Like Image Reconstruction from 0.5T MRI
Viaarxiv icon

Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction

Apr 17, 2023
Congcong Liu, Fei Teng, Xiwei Zhao, Zhangang Lin, Jinghe Hu, Jingping Shao

Figure 1 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Figure 2 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Figure 3 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Figure 4 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Viaarxiv icon

K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network

Aug 11, 2022
Zhuo-Xu Cui, Sen Jia, Qingyong Zhu, Congcong Liu, Zhilang Qiu, Yuanyuan Liu, Jing Cheng, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Dong Liang

Figure 1 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Figure 2 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Figure 3 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Figure 4 for K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network
Viaarxiv icon

A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving

Jul 04, 2022
Han Xu, Hao Qi, Kunyao Wang, Pei Wang, Guowei Zhang, Congcong Liu, Junsheng Jin, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 2 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 3 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 4 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Viaarxiv icon

Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving

Jun 26, 2022
Han Xu, Hao Qi, Kunyao Wang, Pei Wang, Guowei Zhang, Congcong Liu, Junsheng Jin, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 2 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 3 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 4 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Viaarxiv icon

Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction

Apr 01, 2022
Congcong Liu, Yuejiang Li, Jian Zhu, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Figure 2 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Figure 3 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Figure 4 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Viaarxiv icon