Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cheng Li

Expert Knowledge-guided Geometric Representation Learning for Magnetic Resonance Imaging-based Glioma Grading


Jan 08, 2022
Yeqi Wang, Longfei Li, Cheng Li, Yan Xi, Hairong Zheng, Yusong Lin, Shanshan Wang

* 10 pages, 9 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Radiomic biomarker extracted from PI-RADS 3 patients support more eìcient and robust prostate cancer diagnosis: a multi-center study


Dec 23, 2021
Longfei Li, Rui Yang, Xin Chen, Cheng Li, Hairong Zheng, Yusong Lin, Zaiyi Liu, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images


Sep 26, 2021
Zijie Chen, Cheng Li, Junjun He, Jin Ye, Diping Song, Shanshan Wang, Lixu Gu, Yu Qiao

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Group Shift Pointwise Convolution for Volumetric Medical Image Segmentation


Sep 26, 2021
Junjun He, Jin Ye, Cheng Li, Diping Song, Wanli Chen, Shanshan Wang, Lixu Gu, Yu Qiao

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning for MRI Reconstruction with a Parallel Network Training Framework


Sep 26, 2021
Chen Hu, Cheng Li, Haifeng Wang, Qiegen Liu, Hairong Zheng, Shanshan Wang

* 10 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

VIL-100: A New Dataset and A Baseline Model for Video Instance Lane Detection


Aug 19, 2021
Yujun Zhang, Lei Zhu, Wei Feng, Huazhu Fu, Mingqian Wang, Qingxia Li, Cheng Li, Song Wang


  Access Paper or Ask Questions

Blind Image Quality Assessment for MRI with A Deep Three-dimensional content-adaptive Hyper-Network


Jul 13, 2021
Kehan Qi, Haoran Li, Chuyu Rong, Yu Gong, Cheng Li, Hairong Zheng, Shanshan Wang

* 11 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

LAMPRET: Layout-Aware Multimodal PreTraining for Document Understanding


Apr 16, 2021
Te-Lin Wu, Cheng Li, Mingyang Zhang, Tao Chen, Spurthi Amba Hombaiah, Michael Bendersky


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning in the Presence of Noise: Application in ICD-10 Code Classification


Mar 13, 2021
Youngwoo Kim, Cheng Li, Bingyang Ye, Amir Tahmasebi, Javed Aslam


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Multi-Stage Video Denoising with Recurrent Spatio-Temporal Fusion


Mar 09, 2021
Matteo Maggioni, Yibin Huang, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Fenglong Song

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robustness Testing of Language Understanding in Dialog Systems


Dec 30, 2020
Jiexi Liu, Ryuichi Takanobu, Jiaxin Wen, Dazhen Wan, Weiran Nie, Hongyan Li, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

AIDE: Annotation-efficient deep learning for automatic medical image segmentation


Dec 14, 2020
Cheng Li, Rongpin Wang, Zaiyi Liu, Meiyun Wang, Hongna Tan, Yaping Wu, Xinfeng Liu, Hui Sun, Rui Yang, Xin Liu, Ismail Ben Ayed, Hairong Zheng, Hanchuan Peng, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneously-Collected Multimodal Lying Pose Dataset: Towards In-Bed Human Pose Monitoring under Adverse Vision Conditions


Aug 20, 2020
Shuangjun Liu, Xiaofei Huang, Nihang Fu, Cheng Li, Zhongnan Su, Sarah Ostadabbas


  Access Paper or Ask Questions

A coarse-to-fine framework for unsupervised multi-contrast MR image deformable registration with dual consistency constraint


Aug 06, 2020
Weijian Huang, Hao Yang, Xinfeng Liu, Cheng Li, Ian Zhang, Rongpin Wang, Hairong Zheng, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Complex KBQA System using Multiple Reasoning Paths


May 22, 2020
Kechen Qin, Yu Wang, Cheng Li, Kalpa Gunaratna, Hongxia Jin, Virgil Pavlu, Javed A. Aslam


  Access Paper or Ask Questions

Towards in-store multi-person tracking using head detection and track heatmaps


May 16, 2020
Aibek Musaev, Jiangping Wang, Liang Zhu, Cheng Li, Yi Chen, Jialin Liu, Wanqi Zhang, Juan Mei, De Wang


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchically Fair Federated Learning


May 01, 2020
Jingfeng Zhang, Cheng Li, Antonio Robles-Kelly, Mohan Kankanhalli


  Access Paper or Ask Questions

Beyond 512 Tokens: Siamese Multi-depth Transformer-based Hierarchical Encoder for Document Matching


Apr 26, 2020
Liu Yang, Mingyang Zhang, Cheng Li, Michael Bendersky, Marc Najork

* arXiv preprint version. 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Downstream Model Design of Pre-trained Language Model for Relation Extraction Task


Apr 08, 2020
Cheng Li, Ye Tian


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Expert Prior in Bayesian Optimisation via Space Warping


Mar 27, 2020
Anil Ramachandran, Sunil Gupta, Santu Rana, Cheng Li, Svetha Venkatesh

* Knowledge-Based Systems (2020) 105663 
* 21 Pages, 8 figures. To be published in Elsevier 

  Access Paper or Ask Questions

DLSpec: A Deep Learning Task Exchange Specification


Feb 26, 2020
Abdul Dakkak, Cheng Li, Jinjun Xiong, Wen-Mei Hwu


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Expert Prior Knowledge into Experimental Design via Posterior Sampling


Feb 26, 2020
Cheng Li, Sunil Gupta, Santu Rana, Vu Nguyen, Antonio Robles-Kelly, Svetha Venkatesh


  Access Paper or Ask Questions

MLModelScope: A Distributed Platform for Model Evaluation and Benchmarking at Scale


Feb 19, 2020
Abdul Dakkak, Cheng Li, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu


  Access Paper or Ask Questions

Non-rigid Registration Method between 3D CT Liver Data and 2D Ultrasonic Images based on Demons Model


Dec 31, 2019
Shuo Huang, Ke wu, Xiaolin Meng, Cheng Li


  Access Paper or Ask Questions

DLBricks: Composable Benchmark Generation to Reduce Deep Learning Benchmarking Effort on CPUs


Nov 20, 2019
Cheng Li, Abdul Dakkak, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu


  Access Paper or Ask Questions

The Design and Implementation of a Scalable DL Benchmarking Platform


Nov 19, 2019
Cheng Li, Abdul Dakkak, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu


  Access Paper or Ask Questions

Benanza: Automatic $μ$Benchmark Generation to Compute "Lower-bound" Latency and Inform Optimizations of Deep Learning Models on GPUs


Nov 19, 2019
Cheng Li, Abdul Dakkak, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu


  Access Paper or Ask Questions

DLBricks: Composable Benchmark Generation toReduce Deep Learning Benchmarking Effort on CPUs


Nov 18, 2019
Cheng Li, Abdul Dakkak, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu


  Access Paper or Ask Questions