Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haifeng Wang

Do What Nature Did To Us: Evolving Plastic Recurrent Neural Networks For Task Generalization


Sep 29, 2021
Fan Wang, Hao Tian, Haoyi Xiong, Hua Wu, Yang Cao, Yu Kang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning for MRI Reconstruction with a Parallel Network Training Framework


Sep 26, 2021
Chen Hu, Cheng Li, Haifeng Wang, Qiegen Liu, Hairong Zheng, Shanshan Wang

* 10 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation


Sep 20, 2021
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhihua Wu, Zhen Guo, Hua Lu, Xinxian Huang, Xin Tian, Xinchao Xu, Yingzhan Lin, Zhengyu Niu

* First four authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

DuRecDial 2.0: A Bilingual Parallel Corpus for Conversational Recommendation


Sep 18, 2021
Zeming Liu, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Mixup Decoding for Diverse Machine Translation


Sep 14, 2021
Jicheng Li, Pengzhi Gao, Xuanfu Wu, Yang Feng, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DuTrust: A Sentiment Analysis Dataset for Trustworthiness Evaluation


Sep 07, 2021
Lijie Wang, Hao Liu, Shuyuan Peng, Hongxuan Tang, Xinyan Xiao, Ying Chen, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps


Aug 20, 2021
Yibo Sun, Jizhou Huang, Chunyuan Yuan, Miao Fan, Haifeng Wang, Ming Liu, Bing Qin

* Accepted by CIKM'21 

  Access Paper or Ask Questions

PAIR: Leveraging Passage-Centric Similarity Relation for Improving Dense Passage Retrieval


Aug 13, 2021
Ruiyang Ren, Shangwen Lv, Yingqi Qu, Jing Liu, Wayne Xin Zhao, QiaoQiao She, Hua Wu, Haifeng Wang, Ji-Rong Wen

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ChemRL-GEM: Geometry Enhanced Molecular Representation Learning for Property Prediction


Jul 08, 2021
Xiaomin Fang, Lihang Liu, Jieqiong Lei, Donglong He, Shanzhuo Zhang, Jingbo Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Jul 05, 2021
Yu Sun, Shuohuan Wang, Shikun Feng, Siyu Ding, Chao Pang, Junyuan Shang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yanbin Zhao, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Zhihua Wu, Weibao Gong, Jianzhong Liang, Zhizhou Shang, Peng Sun, Wei Liu, Xuan Ouyang, Dianhai Yu, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Tiny : A Progressive Distillation Framework for Pretrained Transformer Compression


Jun 04, 2021
Weiyue Su, Xuyi Chen, Shikun Feng, Jiaxiang Liu, Weixin Liu, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Pre-training Framework for Conversational AI


May 27, 2021
Siqi Bao, Bingjin Chen, Huang He, Xin Tian, Han Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Yingzhan Lin

* Presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First five authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

BASS: Boosting Abstractive Summarization with Unified Semantic Graph


May 25, 2021
Wenhao Wu, Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Ziqiang Cao, Sujian Li, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach


May 18, 2021
Quan Wang, Haifeng Wang, Yajuan Lyu, Yong Zhu

* Accepted to Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BSTC: A Large-Scale Chinese-English Speech Translation Dataset


Apr 27, 2021
Ruiqing Zhang, Xiyang Wang, Chuanqiang Zhang, Zhongjun He, Hua Wu, Zhi Li, Haifeng Wang, Ying Chen, Qinfei Li

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Manifold Learning for Dynamic MR Imaging


Mar 09, 2021
Ziwen Ke, Zhuo-Xu Cui, Wenqi Huang, Jing Cheng, Sen Jia, Haifeng Wang, Xin Liu, Hairong Zheng, Leslie Ying, Yanjie Zhu, Dong Liang

* 17 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation with Hierarchical SQL-to-Question Generation for Cross-domain Text-to-SQL Parsing


Mar 08, 2021
Ao Zhang, Kun Wu, Lijie Wang, Zhenghua Li, Xinyan Xiao, Hua Wu, Min Zhang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling


Feb 03, 2021
Huang He, Hua Lu, Siqi Bao, Fan Wang, Hua Wu, Zhengyu Niu, Haifeng Wang

* To be presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First two authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-M: Enhanced Multilingual Representation by Aligning Cross-lingual Semantics with Monolingual Corpora


Jan 01, 2021
Xuan Ouyang, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-DOC: The Retrospective Long-Document Modeling Transformer


Dec 31, 2020
Siyu Ding, Junyuan Shang, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Dialog Structure Graph for Open-Domain Dialog Generation


Dec 31, 2020
Jun Xu, Zeyang Lei, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

UNIMO: Towards Unified-Modal Understanding and Generation via Cross-Modal Contrastive Learning


Dec 31, 2020
Wei Li, Can Gao, Guocheng Niu, Xinyan Xiao, Hao Liu, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions