Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dong Liang

Variable Augmented Network for Invertible MR Coil Compression


Jan 19, 2022
Xianghao Liao, Shanshan Wang, Lanlan Tu, Yuhao Wang, Dong Liang, Qiegen Liu


  Access Paper or Ask Questions

Equilibrated Zeroth-Order Unrolled Deep Networks for Accelerated MRI


Dec 23, 2021
Zhuo-Xu Cui, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yuanyuan Liu, Sen Jia, Kankan Zhao, Ziwen Ke, Wenqi Huang, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Dong Liang

* 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor Retouching via Model Interaction for Robust Object Detection in Aerial Images


Dec 13, 2021
Dong Liang, Qixiang Geng, Zongqi Wei, Dmitry A. Vorontsov, Ekaterina L. Kim, Mingqiang Wei, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Semantically Contrastive Learning for Low-light Image Enhancement


Dec 13, 2021
Dong Liang, Ling Li, Mingqiang Wei, Shuo Yang, Liyan Zhang, Wenhan Yang, Yun Du, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Total-Body Low-Dose CT Image Denoising using Prior Knowledge Transfer Technique with Contrastive Regularization Mechanism


Dec 06, 2021
Minghan Fu, Yanhua Duan, Zhaoping Cheng, Wenjian Qin, Ying Wang, Dong Liang, Zhanli Hu

* Want to improve the methodology 

  Access Paper or Ask Questions

Highly accelerated MR parametric mapping by undersampling the k-space and reducing the contrast number simultaneously with deep learning


Dec 01, 2021
Yanjie Zhu, Haoxiang Li, Yuanyuan Liu, Muzi Guo, Guanxun Cheng, Gang Yang, Haifeng Wang, Dong Liang

* 27 pages,11 figures. Submitted to Magnetic Resonance in Medicine 

  Access Paper or Ask Questions

Single-shot wide-field optical section imaging


Nov 05, 2021
Yuyao Hu, Dong Liang, Jing Wang, Yaping Xuan, Fu Zhao, Jun Liu, Ruxin Li

* 22 pages 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MRI Reconstruction Using Deep Energy-Based Model


Sep 09, 2021
Yu Guan, Zongjiang Tu, Shanshan Wang, Qiegen Liu, Yuhao Wang, Dong Liang

* 36 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MPI: Multi-receptive and Parallel Integration for Salient Object Detection


Aug 08, 2021
Han Sun, Jun Cen, Ningzhong Liu, Dong Liang, Huiyu Zhou

* 10 pages, 10 figures, accepted by IET Image Processing, code: https://github.com/NuaaCJ/MPI 

  Access Paper or Ask Questions

A Scalable 256-Elements E-Band Phased-Array Transceiver for Broadband Communication


Jun 20, 2021
Xu Li, Wenyao Zhai, Morris Repeta, Hua Cai, Tyler Ross, Kimia Ansari, Sam Tiller, Hari Krishna Pothula, Dong Liang, Fan Yang, Yibo Lyu, Songlin Shuai, Guangjian Wang, Wen Tong


  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization on Medical Imaging Classification using Episodic Training with Task Augmentation


Jun 13, 2021
Chenxin Li, Qi Qi, Xinghao Ding, Yue Huang, Dong Liang, Yizhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Active Terahertz Imaging Dataset for Concealed Object Detection


May 08, 2021
Dong Liang, Fei Xue, Ling Li


  Access Paper or Ask Questions

SRR-Net: A Super-Resolution-Involved Reconstruction Method for High Resolution MR Imaging


Apr 13, 2021
Wenqi Huang, Sen Jia, Ziwen Ke, Zhuo-Xu Cui, Jing Cheng, Yanjie Zhu, Dong Liang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Calibrated-Guidance for Object Detection in Aerial Images


Mar 21, 2021
Dong Liang, Zongqi Wei, Dong Zhang, Qixiang Geng, Liyan Zhang, Han Sun, Huiyu Zhou, Mingqiang Wei, Pan Gao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Manifold Learning for Dynamic MR Imaging


Mar 09, 2021
Ziwen Ke, Zhuo-Xu Cui, Wenqi Huang, Jing Cheng, Sen Jia, Haifeng Wang, Xin Liu, Hairong Zheng, Leslie Ying, Yanjie Zhu, Dong Liang

* 17 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Low-rank plus Sparse Network for Dynamic MR Imaging


Oct 26, 2020
Wenqi Huang, Ziwen Ke, Zhuo-Xu Cui, Jing Cheng, Zhilang Qiu, Sen Jia, Yanjie Zhu, Dong Liang


  Access Paper or Ask Questions

Is each layer non-trivial in CNN?


Sep 09, 2020
Wei Wang, Zhuoxu Cui, Dong Liang


  Access Paper or Ask Questions

Homotopic Gradients of Generative Density Priors for MR Image Reconstruction


Aug 14, 2020
Cong Quan, Jinjie Zhou, Yuanzheng Zhu, Yang Chen, Shanshan Wang, Dong Liang, Qiegen Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Low-rank Prior in Dynamic MR Imaging


Jul 06, 2020
Ziwen Ke, Wenqi Huang, Jing Cheng, Zhuoxu Cui, Sen Jia, Haifeng Wang, Xin Liu, Hairong Zheng, Leslie Ying, Yanjie Zhu, Dong Liang

* 13 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MBA-RainGAN: Multi-branch Attention Generative Adversarial Network for Mixture of Rain Removal from Single Images


May 23, 2020
Yiyang Shen, Yidan Feng, Sen Deng, Dong Liang, Jing Qin, Haoran Xie, Mingqiang Wei


  Access Paper or Ask Questions

Co-occurrence Background Model with Superpixels for Robust Background Initialization


Mar 29, 2020
Wenjun Zhou, Yuheng Deng, Bo Peng, Dong Liang, Shun'ichi Kaneko


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Highly Accelerated Diffusion Tensor Imaging


Feb 03, 2020
Hongyu Li, Zifei Liang, Chaoyi Zhang, Ruiying Liu, Jing Li, Weihong Zhang, Dong Liang, Bowen Shen, Xiaoliang Zhang, Yulin Ge, Jiangyang Zhang, Leslie Ying

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Deep Learning Method for Parallel Cardiac MRI via Time-Interleaved Sampling


Dec 20, 2019
Yanjie Zhu, Ziwen Ke, Jing Cheng, Sen Jia, Yuanyuan Liu, Haifeng Wang, Leslie Ying, Xin Liu, Hairong Zheng, Dong Liang

* 12 pages, 10 figures, submitted to IEEE Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Priors in High-frequency Domain for Inverse Imaging Reconstruction


Oct 23, 2019
Zhuonan He, Jinjie Zhou, Dong Liang, Yuhao Wang, Qiegen Liu


  Access Paper or Ask Questions

IFR-Net: Iterative Feature Refinement Network for Compressed Sensing MRI


Sep 25, 2019
Yiling Liu, Qiegen Liu, Minghui Zhang, Qingxin Yang, Shanshan Wang, Dong Liang


  Access Paper or Ask Questions

Denoising Auto-encoding Priors in Undecimated Wavelet Domain for MR Image Reconstruction


Sep 04, 2019
Siyuan Wang, Junjie Lv, Yuanyuan Hu, Dong Liang, Minghui Zhang, Qiegen Liu

* 10 pages, 11 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Model Learning: Primal Dual Networks for Fast MR imaging


Aug 07, 2019
Jing Cheng, Haifeng Wang, Leslie Ying, Dong Liang

* accepted in MICCAI2019. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1906.08143 

  Access Paper or Ask Questions

DeepcomplexMRI: Exploiting deep residual network for fast parallel MR imaging with complex convolution


Jul 29, 2019
Shanshan Wang, Huitao Cheng, Leslie Ying, Taohui Xiao, Ziwen Ke, Xin Liu, Hairong Zheng, Dong Liang


  Access Paper or Ask Questions