Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mosha Chen

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Relation Extraction as Semantic Segmentation


Jun 07, 2021
Ningyu Zhang, Xiang Chen, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction


May 31, 2021
Dejie Chang, Mosha Chen, Chaozhen Liu, Liping Liu, Dongdong Li, Wei Li, Fei Kong, Bangchang Liu, Xiaobin Luo, Ji Qi, Qiao Jin, Bin Xu


  Access Paper or Ask Questions

OntoED: Low-resource Event Detection with Ontology Embedding


May 27, 2021
Shumin Deng, Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Hui Chen, Huaixiao Tou, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Accepted to appear at the ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Noisy-Labeled NER with Confidence Estimation


Apr 12, 2021
Kun Liu, Yao Fu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Ningyu Zhang, Songfang Huang, Sheng Gao

* NAACL 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Normal vs. Adversarial: Salience-based Analysis of Adversarial Samples for Relation Extraction


Apr 11, 2021
Luoqiu Li, Xiang Chen, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xin Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Probing BERT in Hyperbolic Spaces


Apr 08, 2021
Boli Chen, Yao Fu, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Liping Jing

* ICLR 2021 Camera ready 

  Access Paper or Ask Questions

Biomedical Question Answering: A Comprehensive Review


Feb 10, 2021
Qiao Jin, Zheng Yuan, Guangzhi Xiong, Qianlan Yu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Xiaozhong Liu, Sheng Yu

* Draft 

  Access Paper or Ask Questions

Nested Named Entity Recognition with Partially-Observed TreeCRFs


Dec 15, 2020
Yao Fu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Fei Huang

* AAAI 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Latent Template Induction with Gumbel-CRFs


Nov 29, 2020
Yao Fu, Chuanqi Tan, Bin Bi, Mosha Chen, Yansong Feng, Alexander M. Rush

* NeurIPS 2020 camera ready 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Clinical Trial Results by Implicit Evidence Integration


Oct 12, 2020
Qiao Jin, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Xiaozhong Liu, Songfang Huang

* EMNLP 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Triple Extraction with Generative Transformer


Sep 14, 2020
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Mosha Chen, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions