Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sheng Gao

Sparse GCA and Thresholded Gradient Descent


Jul 01, 2021
Sheng Gao, Zongming Ma


  Access Paper or Ask Questions

LiteGEM: Lite Geometry Enhanced Molecular Representation Learning for Quantum Property Prediction


Jun 28, 2021
Shanzhuo Zhang, Lihang Liu, Sheng Gao, Donglong He, Xiaomin Fang, Weibin Li, Zhengjie Huang, Weiyue Su, Wenjin Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Joint Model for Dropped Pronoun Recovery and Conversational Discourse Parsing in Chinese Conversational Speech


Jun 07, 2021
Jingxuan Yang, Kerui Xu, Jun Xu, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Nianwen Xue, Ji-Rong Wen

* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Noisy-Labeled NER with Confidence Estimation


Apr 12, 2021
Kun Liu, Yao Fu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Ningyu Zhang, Songfang Huang, Sheng Gao

* NAACL 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer-GCRF: Recovering Chinese Dropped Pronouns with General Conditional Random Fields


Oct 07, 2020
Jingxuan Yang, Kerui Xu, Jun Xu, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Ji-Rong Wen, Nianwen Xue

* Accept as EMNLP-findings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Recovering Dropped Pronouns in Chinese Conversations via Modeling Their Referents


May 17, 2019
Jingxuan Yang, Jianzhuo Tong, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Nianwen Xue

* accepted by NAACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training of Context-aware Item Representation for Next Basket Recommendation


Apr 14, 2019
Jingxuan Yang, Jun Xu, Jianzhuo Tong, Sheng Gao, Jun Guo, Jirong Wen


  Access Paper or Ask Questions

From Random to Supervised: A Novel Dropout Mechanism Integrated with Global Information


Oct 10, 2018
Hengru Xu, Shen Li, Renfen Hu, Si Li, Sheng Gao


  Access Paper or Ask Questions

A Tree Search Algorithm for Sequence Labeling


May 18, 2018
Yadi Lao, Jun Xu, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Sheng Gao, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Improving Cross-domain Recommendation through Probabilistic Cluster-level Latent Factor Model--Extended Version


Sep 24, 2014
Siting Ren, Sheng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Latent Tensor Factorization Model for Link Pattern Prediction in Multi-relational Networks


Apr 11, 2012
Sheng Gao, Ludovic Denoyer, Patrick Gallinari

* 19pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Relational Data via Latent Factor Blockmodel


Apr 11, 2012
Sheng Gao, Ludovic Denoyer, Patrick Gallinari

* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions