Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinlan Fu

A Partition Filter Network for Joint Entity and Relation Extraction


Sep 09, 2021
Zhiheng Yan, Chong Zhang, Jinlan Fu, Qi Zhang, Zhongyu Wei

* EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing


Jul 28, 2021
Pengfei Liu, Weizhe Yuan, Jinlan Fu, Zhengbao Jiang, Hiroaki Hayashi, Graham Neubig

* Website: http://pretrain.nlpedia.ai/ 

  Access Paper or Ask Questions

SpanNER: Named Entity Re-/Recognition as Span Prediction


Jun 06, 2021
Jinlan Fu, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by ACL 2021 (Main track) 

  Access Paper or Ask Questions

SpanNer: Named Entity Re-/Recognition as Span Prediction


Jun 01, 2021
Jinlan Fu, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

XTREME-R: Towards More Challenging and Nuanced Multilingual Evaluation


Apr 15, 2021
Sebastian Ruder, Noah Constant, Jan Botha, Aditya Siddhant, Orhan Firat, Jinlan Fu, Pengfei Liu, Junjie Hu, Graham Neubig, Melvin Johnson


  Access Paper or Ask Questions

EXPLAINABOARD: An Explainable Leaderboard for NLP


Apr 13, 2021
Pengfei Liu, Jinlan Fu, Yang Xiao, Weizhe Yuan, Shuaicheng Chang, Junqi Dai, Yixin Liu, Zihuiwen Ye, Graham Neubig


  Access Paper or Ask Questions

Larger-Context Tagging: When and Why Does It Work?


Apr 09, 2021
Jinlan Fu, Liangjing Feng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Towards More Fine-grained and Reliable NLP Performance Prediction


Feb 10, 2021
Zihuiwen Ye, Pengfei Liu, Jinlan Fu, Graham Neubig

* Accepted by EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Multi-dataset Evaluation for Named Entity Recognition


Dec 09, 2020
Jinlan Fu, Pengfei Liu, Graham Neubig

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

RethinkCWS: Is Chinese Word Segmentation a Solved Task?


Dec 09, 2020
Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Generalization of Neural Models: A Named Entity Recognition Case Study


Jan 12, 2020
Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Distantly Supervised Named Entity Recognition using Positive-Unlabeled Learning


Jun 11, 2019
Minlong Peng, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Jinlan Fu, Xuanjing Huang

* to appear at ACL 2019 (revise expression of equation (4)) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-specific Representation for Novel Words in Sequence Labeling


May 29, 2019
Minlong Peng, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Jinlan Fu, Xuanjing Huang

* This work has been accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions