Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Zhang

HAVEN: Hierarchical Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning with Dual Coordination Mechanism


Oct 14, 2021
Zhiwei Xu, Yunpeng Bai, Bin Zhang, Dapeng Li, Guoliang Fan

* 11 pages, 5 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

SGD-X: A Benchmark for Robust Generalization in Schema-Guided Dialogue Systems


Oct 13, 2021
Harrison Lee, Raghav Gupta, Abhinav Rastogi, Yuan Cao, Bin Zhang, Yonghui Wu


  Access Paper or Ask Questions

A Simple Self-calibration Method for The Internal Time Synchronization of MEMS LiDAR


Sep 26, 2021
Yu Zhang, Xiaoguang Di, Shiyu Yan, Bin Zhang, Baoling Qi, Chunhui Wang

* 9 pages, 8 figures, 

  Access Paper or Ask Questions

Medical-VLBERT: Medical Visual Language BERT for COVID-19 CT Report Generation With Alternate Learning


Aug 18, 2021
Guangyi Liu, Yinghong Liao, Fuyu Wang, Bin Zhang, Lu Zhang, Xiaodan Liang, Xiang Wan, Shaolin Li, Zhen Li, Shuixing Zhang, Shuguang Cui

* Accepted by IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

SIDE: I Infer the State I Want to Learn


May 13, 2021
Zhiwei Xu, Yunpeng Bai, Dapeng Li, Bin Zhang, Guoliang Fan

* 8 pages, 3 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Superpixel in a Non-iterative and Lifelong Manner


Mar 19, 2021
Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, Duo Li, Jie Hu

* Accept by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Low Light Image Enhancement and Denoising


Mar 01, 2021
Yu Zhang, Xiaoguang Di, Bin Zhang, Qingyan Li, Shiyu Yan, Chunhui Wang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dimensions of Commonsense Knowledge


Jan 12, 2021
Filip Ilievski, Alessandro Oltramari, Kaixin Ma, Bin Zhang, Deborah L. McGuinness, Pedro Szekely


  Access Paper or Ask Questions

CSKG: The CommonSense Knowledge Graph


Dec 21, 2020
Filip Ilievski, Pedro Szekely, Bin Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.06114 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Two-Stream Multi-Feature Network for Driver Drowsiness Detection


Oct 13, 2020
Qi Shen, Shengjie Zhao, Rongqing Zhang, Bin Zhang


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Transfer Learning via Secure Maximum Mean Discrepancy


Oct 03, 2020
Bin Zhang, Cen Chen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Adaptive Semantic Segmentation by Progressive Feature Refinement


Sep 30, 2020
Bin Zhang, Shengjie Zhao, Rongqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Better Than Reference In Low Light Image Enhancement: Conditional Re-Enhancement Networks


Aug 26, 2020
Yu Zhang, Xiaoguang Di, Bin Zhang, Ruihang Ji, Chunhui Wang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ACFD: Asymmetric Cartoon Face Detector


Jul 02, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Zhipeng Cui, Yili Xia, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* 1st place of IJCAI 2020 iCartoon Face Challenge (Detection Track) 

  Access Paper or Ask Questions

Computing Absolute Free Energy with Deep Generative Models


May 01, 2020
Xinqiang Ding, Bin Zhang


  Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector


Mar 31, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yili Xia, Wenjiang Pei, Rongrong Ji

* Ranked No.1 on WIDER Face (http://shuoyang1213.me/WIDERFACE/WiderFace_Results.html

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Image Enhancement Network: Training with Low Light Images Only


Feb 26, 2020
Yu Zhang, Xiaoguang Di, Bin Zhang, Chunhui Wang

* 14 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Maintaining Discrimination and Fairness in Class Incremental Learning


Nov 16, 2019
Bowen Zhao, Xi Xiao, Guojun Gan, Bin Zhang, Shutao Xia


  Access Paper or Ask Questions

Attention Mechanism Enhanced Kernel Prediction Networks for Denoising of Burst Images


Oct 18, 2019
Bin Zhang, Shenyao Jin, Yili Xia, Yongming Huang, Zixiang Xiong

* submit to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Paced Probabilistic Principal Component Analysis for Data with Outliers


Apr 13, 2019
Bowen Zhao, Xi Xiao, Wanpeng Zhang, Bin Zhang, Shutao Xia


  Access Paper or Ask Questions

YouTube for Patient Education: A Deep Learning Approach for Understanding Medical Knowledge from User-Generated Videos


Jul 06, 2018
Xiao Liu, Bin Zhang, Anjana Susarla, Rema Padman


  Access Paper or Ask Questions

Latent Feature Based FM Model For Rating Prediction


Oct 29, 2014
Xudong Liu, Bin Zhang, Ting Zhang, Chang Liu

* 4 pages, 3 figures, Large Scale Recommender Systems:workshop of Recsys 2014 

  Access Paper or Ask Questions