Alert button
Picture for Hu Xu

Hu Xu

Alert button

Demystifying CLIP Data

Oct 02, 2023
Hu Xu, Saining Xie, Xiaoqing Ellen Tan, Po-Yao Huang, Russell Howes, Vasu Sharma, Shang-Wen Li, Gargi Ghosh, Luke Zettlemoyer, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for Demystifying CLIP Data
Figure 2 for Demystifying CLIP Data
Figure 3 for Demystifying CLIP Data
Figure 4 for Demystifying CLIP Data
Viaarxiv icon

Visual Temporal Fusion Based Free Space Segmentation for Autonomous Surface Vessels

Oct 02, 2023
Xueyao Liang, Hu Xu, Yuwei Cheng

Viaarxiv icon

DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision

Apr 14, 2023
Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, Mahmoud Assran, Nicolas Ballas, Wojciech Galuba, Russell Howes, Po-Yao Huang, Shang-Wen Li, Ishan Misra, Michael Rabbat, Vasu Sharma, Gabriel Synnaeve, Hu Xu, Hervé Jegou, Julien Mairal, Patrick Labatut, Armand Joulin, Piotr Bojanowski

Figure 1 for DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision
Figure 2 for DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision
Figure 3 for DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision
Figure 4 for DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision
Viaarxiv icon

Diffusion Models as Masked Autoencoders

Apr 06, 2023
Chen Wei, Karttikeya Mangalam, Po-Yao Huang, Yanghao Li, Haoqi Fan, Hu Xu, Huiyu Wang, Cihang Xie, Alan Yuille, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Figure 2 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Figure 3 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Figure 4 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Viaarxiv icon

Adapting a Language Model While Preserving its General Knowledge

Jan 21, 2023
Zixuan Ke, Yijia Shao, Haowei Lin, Hu Xu, Lei Shu, Bing Liu

Figure 1 for Adapting a Language Model While Preserving its General Knowledge
Figure 2 for Adapting a Language Model While Preserving its General Knowledge
Figure 3 for Adapting a Language Model While Preserving its General Knowledge
Figure 4 for Adapting a Language Model While Preserving its General Knowledge
Viaarxiv icon

CiT: Curation in Training for Effective Vision-Language Data

Jan 05, 2023
Hu Xu, Saining Xie, Po-Yao Huang, Licheng Yu, Russell Howes, Gargi Ghosh, Luke Zettlemoyer, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for CiT: Curation in Training for Effective Vision-Language Data
Figure 2 for CiT: Curation in Training for Effective Vision-Language Data
Figure 3 for CiT: Curation in Training for Effective Vision-Language Data
Figure 4 for CiT: Curation in Training for Effective Vision-Language Data
Viaarxiv icon

MAViL: Masked Audio-Video Learners

Dec 15, 2022
Po-Yao Huang, Vasu Sharma, Hu Xu, Chaitanya Ryali, Haoqi Fan, Yanghao Li, Shang-Wen Li, Gargi Ghosh, Jitendra Malik, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Figure 2 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Figure 3 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Figure 4 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Viaarxiv icon

Continual Training of Language Models for Few-Shot Learning

Oct 11, 2022
Zixuan Ke, Haowei Lin, Yijia Shao, Hu Xu, Lei Shu, Bing Liu

Figure 1 for Continual Training of Language Models for Few-Shot Learning
Figure 2 for Continual Training of Language Models for Few-Shot Learning
Figure 3 for Continual Training of Language Models for Few-Shot Learning
Figure 4 for Continual Training of Language Models for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Masked Autoencoders that Listen

Jul 13, 2022
Po-Yao, Huang, Hu Xu, Juncheng Li, Alexei Baevski, Michael Auli, Wojciech Galuba, Florian Metze, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for Masked Autoencoders that Listen
Figure 2 for Masked Autoencoders that Listen
Figure 3 for Masked Autoencoders that Listen
Figure 4 for Masked Autoencoders that Listen
Viaarxiv icon

Zero-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis

Feb 15, 2022
Lei Shu, Hu Xu, Bing Liu, Jiahua Chen

Figure 1 for Zero-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis
Figure 2 for Zero-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis
Figure 3 for Zero-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis
Figure 4 for Zero-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis
Viaarxiv icon