Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Lifting the Curse of Multilinguality by Pre-training Modular Transformers


May 12, 2022
Jonas Pfeiffer, Naman Goyal, Xi Victoria Lin, Xian Li, James Cross, Sebastian Riedel, Mikel Artetxe

* NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models


May 05, 2022
Susan Zhang, Stephen Roller, Naman Goyal, Mikel Artetxe, Moya Chen, Shuohui Chen, Christopher Dewan, Mona Diab, Xian Li, Xi Victoria Lin, Todor Mihaylov, Myle Ott, Sam Shleifer, Kurt Shuster, Daniel Simig, Punit Singh Koura, Anjali Sridhar, Tianlu Wang, Luke Zettlemoyer


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Continual Model Refinement in Out-of-Distribution Data Streams


May 04, 2022
Bill Yuchen Lin, Sida Wang, Xi Victoria Lin, Robin Jia, Lin Xiao, Xiang Ren, Wen-tau Yih

* Accepted to ACL 2022; Project website: https://cmr-nlp.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Large Scale Language Modeling with Mixtures of Experts


Dec 20, 2021
Mikel Artetxe, Shruti Bhosale, Naman Goyal, Todor Mihaylov, Myle Ott, Sam Shleifer, Xi Victoria Lin, Jingfei Du, Srinivasan Iyer, Ramakanth Pasunuru, Giri Anantharaman, Xian Li, Shuohui Chen, Halil Akin, Mandeep Baines, Louis Martin, Xing Zhou, Punit Singh Koura, Brian O'Horo, Jeff Wang, Luke Zettlemoyer, Mona Diab, Zornitsa Kozareva, Ves Stoyanov


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-shot Learning with Multilingual Language Models


Dec 20, 2021
Xi Victoria Lin, Todor Mihaylov, Mikel Artetxe, Tianlu Wang, Shuohui Chen, Daniel Simig, Myle Ott, Naman Goyal, Shruti Bhosale, Jingfei Du, Ramakanth Pasunuru, Sam Shleifer, Punit Singh Koura, Vishrav Chaudhary, Brian O'Horo, Jeff Wang, Luke Zettlemoyer, Zornitsa Kozareva, Mona Diab, Veselin Stoyanov, Xian Li

* 36 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Synthesize Data for Semantic Parsing


Apr 27, 2021
Bailin Wang, Wenpeng Yin, Xi Victoria Lin, Caiming Xiong

* NAACL 2021 short paper, fixed citation issue 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FeTaQA: Free-form Table Question Answering


Apr 01, 2021
Linyong Nan, Chiachun Hsieh, Ziming Mao, Xi Victoria Lin, Neha Verma, Rui Zhang, Wojciech Kryściński, Nick Schoelkopf, Riley Kong, Xiangru Tang, Murori Mutuma, Ben Rosand, Isabel Trindade, Renusree Bandaru, Jacob Cunningham, Caiming Xiong, Dragomir Radev


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NeurIPS 2020 NLC2CMD Competition: Translating Natural Language to Bash Commands


Mar 03, 2021
Mayank Agarwal, Tathagata Chakraborti, Quchen Fu, David Gros, Xi Victoria Lin, Jaron Maene, Kartik Talamadupula, Zhongwei Teng, Jules White

* Competition URL: http://ibm.biz/nlc2cmd 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bridging Textual and Tabular Data for Cross-Domain Text-to-SQL Semantic Parsing


Dec 31, 2020
Xi Victoria Lin, Richard Socher, Caiming Xiong

* EMNLP Findings 2020 long paper extended; 23 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>