Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yue Liao

Mining the Benefits of Two-stage and One-stage HOI Detection


Aug 11, 2021
Aixi Zhang, Yue Liao, Si Liu, Miao Lu, Yongliang Wang, Chen Gao, Xiaobo Li

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Relation Segmentation: Dataset and Solution


May 25, 2021
Si Liu, Zitian Wang, Yulu Gao, Lejian Ren, Yue Liao, Guanghui Ren, Bo Li, Shuicheng Yan

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reformulating HOI Detection as Adaptive Set Prediction


Mar 10, 2021
Mingfei Chen, Yue Liao, Si Liu, Zhiyuan Chen, Fei Wang, Chen Qian

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers


Nov 10, 2020
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu

* 9pages, 5 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

CentripetalNet: Pursuing High-quality Keypoint Pairs for Object Detection


Mar 20, 2020
Zhiwei Dong, Guoxuan Li, Yue Liao, Fei Wang, Pengju Ren, Chen Qian

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

PPDM: Parallel Point Detection and Matching for Real-time Human-Object Interaction Detection


Dec 30, 2019
Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Yanjie Chen, Jiashi Feng

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

A Real-Time Cross-modality Correlation Filtering Method for Referring Expression Comprehension


Sep 24, 2019
Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Fei Wang, Yanjie Chen, Chen Qian, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions