Alert button
Picture for Ke Wang

Ke Wang

Alert button

FM-Fusion: Instance-aware Semantic Mapping Boosted by Vision-Language Foundation Models

Feb 07, 2024
Chuhao Liu, Ke Wang, Jieqi Shi, Zhijian Qiao, Shaojie Shen

Viaarxiv icon

Joint Attention-Guided Feature Fusion Network for Saliency Detection of Surface Defects

Feb 05, 2024
Xiaoheng Jiang, Feng Yan, Yang Lu, Ke Wang, Shuai Guo, Tianzhu Zhang, Yanwei Pang, Jianwei Niu, Mingliang Xu

Viaarxiv icon

A Survey on Hallucination in Large Vision-Language Models

Feb 01, 2024
Hanchao Liu, Wenyuan Xue, Yifei Chen, Dapeng Chen, Xiutian Zhao, Ke Wang, Liping Hou, Rongjun Li, Wei Peng

Viaarxiv icon

Depth Map Denoising Network and Lightweight Fusion Network for Enhanced 3D Face Recognition

Jan 01, 2024
Ruizhuo Xu, Ke Wang, Chao Deng, Mei Wang, Xi Chen, Wenhui Huang, Junlan Feng, Weihong Deng

Viaarxiv icon

X2-Softmax: Margin Adaptive Loss Function for Face Recognition

Dec 19, 2023
Jiamu Xu, Xiaoxiang Liu, Xinyuan Zhang, Yain-Whar Si, Xiaofan Li, Zheng Shi, Ke Wang, Xueyuan Gong

Viaarxiv icon

Improving Neural Machine Translation by Multi-Knowledge Integration with Prompting

Dec 08, 2023
Ke Wang, Jun Xie, Yuqi Zhang, Yu Zhao

Viaarxiv icon

Pi-DUAL: Using Privileged Information to Distinguish Clean from Noisy Labels

Oct 10, 2023
Ke Wang, Guillermo Ortiz-Jimenez, Rodolphe Jenatton, Mark Collier, Efi Kokiopoulou, Pascal Frossard

Figure 1 for Pi-DUAL: Using Privileged Information to Distinguish Clean from Noisy Labels
Figure 2 for Pi-DUAL: Using Privileged Information to Distinguish Clean from Noisy Labels
Figure 3 for Pi-DUAL: Using Privileged Information to Distinguish Clean from Noisy Labels
Figure 4 for Pi-DUAL: Using Privileged Information to Distinguish Clean from Noisy Labels
Viaarxiv icon

Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning

Oct 08, 2023
Jiayi Wang, Ke Wang, Fengming Zhou, Chengyu Wang, Zhiyong Fu, Zeyu Feng, Yu Zhao, Yuqi Zhang

Figure 1 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Figure 2 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Figure 3 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Figure 4 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Viaarxiv icon

MathCoder: Seamless Code Integration in LLMs for Enhanced Mathematical Reasoning

Oct 05, 2023
Ke Wang, Houxing Ren, Aojun Zhou, Zimu Lu, Sichun Luo, Weikang Shi, Renrui Zhang, Linqi Song, Mingjie Zhan, Hongsheng Li

Figure 1 for MathCoder: Seamless Code Integration in LLMs for Enhanced Mathematical Reasoning
Figure 2 for MathCoder: Seamless Code Integration in LLMs for Enhanced Mathematical Reasoning
Figure 3 for MathCoder: Seamless Code Integration in LLMs for Enhanced Mathematical Reasoning
Figure 4 for MathCoder: Seamless Code Integration in LLMs for Enhanced Mathematical Reasoning
Viaarxiv icon

Burning the Adversarial Bridges: Robust Windows Malware Detection Against Binary-level Mutations

Oct 05, 2023
Ahmed Abusnaina, Yizhen Wang, Sunpreet Arora, Ke Wang, Mihai Christodorescu, David Mohaisen

Viaarxiv icon