Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Mutual Generative Transformer Learning for Cross-view Geo-localization


Mar 17, 2022
Jianwei Zhao, Qiang Zhai, Rui Huang, Hong Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

User Satisfaction Estimation with Sequential Dialogue Act Modeling in Goal-oriented Conversational Systems


Feb 07, 2022
Yang Deng, Wenxuan Zhang, Wai Lam, Hong Cheng, Helen Meng

* Accepted by WWW 2022 (The Web Conference) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Partner Personas Generation for Diverse Dialogue Generation


Nov 27, 2021
Hongyuan Lu, Wai Lam, Hong Cheng, Helen M. Meng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deconvolutional Networks on Graph Data


Oct 29, 2021
Jia Li, Jiajin Li, Yang Liu, Jianwei Yu, Yueting Li, Hong Cheng

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2012.11898 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

QD-GCN: Query-Driven Graph Convolutional Networks for Attributed Community Search


Apr 08, 2021
Yuli Jiang, Yu Rong, Hong Cheng, Xin Huang, Kangfei Zhao, Junzhou Huang

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mutual Graph Learning for Camouflaged Object Detection


Apr 03, 2021
Qiang Zhai, Xin Li, Fan Yang, Chenglizhao Chen, Hong Cheng, Deng-Ping Fan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mask-GVAE: Blind Denoising Graphs via Partition


Feb 08, 2021
Jia Li, Mengzhou Liu, Honglei Zhang, Pengyun Wang, Yong Wen, Lujia Pan, Hong Cheng

* 11 pages, 6 figures, 4 tables, In Proceedings of the Web Conference 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unstructured Knowledge Access in Task-oriented Dialog Modeling using Language Inference, Knowledge Retrieval and Knowledge-Integrative Response Generation


Jan 15, 2021
Mudit Chaudhary, Borislav Dzodzo, Sida Huang, Chun Hei Lo, Mingzhi Lyu, Lun Yiu Nie, Jinbo Xing, Tianhua Zhang, Xiaoying Zhang, Jingyan Zhou, Hong Cheng, Wai Lam, Helen Meng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graph Autoencoders with Deconvolutional Networks


Dec 22, 2020
Jia Li, Tomas Yu, Da-Cheng Juan, Arjun Gopalan, Hong Cheng, Andrew Tomkins


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dirichlet Graph Variational Autoencoder


Oct 09, 2020
Jia Li, Tomasyu Yu Jiajin Li, Honglei Zhang, Kangfei Zhao, YU Rong, Hong Cheng

* Inproceedings of NeurIPS 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>