Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guodong Guo

Sparse to Dense Motion Transfer for Face Image Animation


Sep 03, 2021
Ruiqi Zhao, Tianyi Wu, Guodong Guo

* Accepted by ICCV 2021 Advances in Image Manipulation Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

TransFER: Learning Relation-aware Facial Expression Representations with Transformers


Aug 25, 2021
Fanglei Xue, Qiangchang Wang, Guodong Guo

* Camera-ready, ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The 2nd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results


Aug 25, 2021
Jian Zhao, Gang Wang, Jianan Li, Lei Jin, Nana Fan, Min Wang, Xiaojuan Wang, Ting Yong, Yafeng Deng, Yandong Guo, Shiming Ge, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Self-Conditioned Probabilistic Learning of Video Rescaling


Aug 18, 2021
Yuan Tian, Guo Lu, Xiongkuo Min, Zhaohui Che, Guangtao Zhai, Guodong Guo, Zhiyong Gao

* accepted to ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

3D High-Fidelity Mask Face Presentation Attack Detection Challenge


Aug 16, 2021
Ajian Liu, Chenxu Zhao, Zitong Yu, Anyang Su, Xing Liu, Zijian Kong, Jun Wan, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Zhen Lei, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

EAN: Event Adaptive Network for Enhanced Action Recognition


Jul 22, 2021
Yuan Tian, Yichao Yan, Xiongkuo Min, Guo Lu, Guangtao Zhai, Guodong Guo, Zhiyong Gao

* Submitted to TIP. Codes are available at: https://github.com/tianyuan168326/EAN-Pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Transformer Networks for Semantic Image Segmentation


Jun 08, 2021
Sitong Wu, Tianyi Wu, Fangjian Lin, Shengwei Tian, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics


May 31, 2021
Xiaoguang Tu, Yingtian Zou, Jian Zhao, Wenjie Ai, Jian Dong, Yuan Yao, Zhikang Wang, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Joint Face Image Restoration and Frontalization for Recognition


May 12, 2021
Xiaoguang Tu, Jian Zhao, Qiankun Liu, Wenjie Ai, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng

* 14 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Context-Aware Learning for 3D High-Fidelity Mask Face Presentation Attack Detection


Apr 13, 2021
Ajian Liu, Chenxu Zhao, Zitong Yu, Jun Wan, Anyang Su, Xing Liu, Zichang Tan, Sergio Escalera, Junliang Xing, Yanyan Liang, Guodong Guo, Zhen Lei, Stan Z. Li, Du Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Depth-conditioned Dynamic Message Propagation for Monocular 3D Object Detection


Mar 30, 2021
Li Wang, Liang Du, Xiaoqing Ye, Yanwei Fu, Guodong Guo, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng, Li Zhang

* CVPR 2021. Code at https://github.com/fudan-zvg/DDMP 

  Access Paper or Ask Questions

Anti-UAV: A Large Multi-Modal Benchmark for UAV Tracking


Feb 08, 2021
Nan Jiang, Kuiran Wang, Xiaoke Peng, Xuehui Yu, Qiang Wang, Junliang Xing, Guorong Li, Jian Zhao, Guodong Guo, Zhenjun Han

* 13 pages, 8 figures, submitted to IEEE T-MM 

  Access Paper or Ask Questions

GINet: Graph Interaction Network for Scene Parsing


Sep 14, 2020
Tianyi Wu, Yu Lu, Yu Zhu, Chuang Zhang, Ming Wu, Zhanyu Ma, Guodong Guo

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition


Sep 08, 2020
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.10862 

  Access Paper or Ask Questions

iffDetector: Inference-aware Feature Filtering for Object Detection


Jun 23, 2020
Mingyuan Mao, Yuxin Tian, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Wanquan Liu, Guodong Guo, David Doermann

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Object Segmentation


Jun 22, 2020
Fangrui Zhu, Li Zhang, Yanwei Fu, Guodong Guo, Weidi Xie


  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Bilinear Optimization


Jun 16, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Linlin Yang, Hanlin Chen, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

3D Face Anti-spoofing with Factorized Bilinear Coding


May 12, 2020
Shan Jia, Xin Li, Chuanbo Hu, Guodong Guo, Zhengquan Xu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.05457 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-ethnicity Face Anti-spoofing Recognition Challenge: A Review


Apr 23, 2020
Ajian Liu, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Meysam Madadi, Yi Jin, Zhuoyuan Wu, Xiaogang Yu, Zichang Tan, Qi Yuan, Ruikun Yang, Benjia Zhou, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 18 figures, 6 tables, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF CeFA: A Benchmark for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing


Mar 11, 2020
Ajian Li, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 17 pages, 4 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.02340 

  Access Paper or Ask Questions

Static and Dynamic Fusion for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing


Dec 16, 2019
Ajian Liu, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 10 pages, 9 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Invisible Hyperlinks in Physical Photographs Based on 3D Rendering Attacks


Dec 03, 2019
Jun Jia, Zhongpai Gao, Kang Chen, Menghan Hu, Guangtao Zhai, Guodong Guo, Xiaokang Yang


  Access Paper or Ask Questions

GBCNs: Genetic Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs


Nov 25, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo

* Accepted by AAAI2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.07748 

  Access Paper or Ask Questions

Aggregation Signature for Small Object Tracking


Oct 24, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Jinyu Yang, Vittorio Murino, Baochang Zhang, Jungong Han, Guodong Guo

* IEEE Transactions on Image Processing, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Face Detection on Surveillance Images


Oct 22, 2019
Mohammad Iqbal Nouyed, Guodong Guo

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions