Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
GINet: Graph Interaction Network for Scene Parsing

Sep 14, 2020
Tianyi Wu, Yu Lu, Yu Zhu, Chuang Zhang, Ming Wu, Zhanyu Ma, Guodong Guo

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition

Sep 08, 2020
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.10862 

  Access Paper or Ask Questions

iffDetector: Inference-aware Feature Filtering for Object Detection

Jun 23, 2020
Mingyuan Mao, Yuxin Tian, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Wanquan Liu, Guodong Guo, David Doermann

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Object Segmentation

Jun 22, 2020
Fangrui Zhu, Li Zhang, Yanwei Fu, Guodong Guo, Weidi Xie


  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Bilinear Optimization

Jun 16, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Linlin Yang, Hanlin Chen, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

3D Face Anti-spoofing with Factorized Bilinear Coding

May 12, 2020
Shan Jia, Xin Li, Chuanbo Hu, Guodong Guo, Zhengquan Xu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.05457 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-ethnicity Face Anti-spoofing Recognition Challenge: A Review

Apr 23, 2020
Ajian Liu, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Meysam Madadi, Yi Jin, Zhuoyuan Wu, Xiaogang Yu, Zichang Tan, Qi Yuan, Ruikun Yang, Benjia Zhou, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 18 figures, 6 tables, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF CeFA: A Benchmark for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing

Mar 11, 2020
Ajian Li, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 17 pages, 4 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.02340 

  Access Paper or Ask Questions

Static and Dynamic Fusion for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing

Dec 16, 2019
Ajian Liu, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 10 pages, 9 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Invisible Hyperlinks in Physical Photographs Based on 3D Rendering Attacks

Dec 03, 2019
Jun Jia, Zhongpai Gao, Kang Chen, Menghan Hu, Guangtao Zhai, Guodong Guo, Xiaokang Yang


  Access Paper or Ask Questions

GBCNs: Genetic Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs

Nov 25, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo

* Accepted by AAAI2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.07748 

  Access Paper or Ask Questions

Aggregation Signature for Small Object Tracking

Oct 24, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Jinyu Yang, Vittorio Murino, Baochang Zhang, Jungong Han, Guodong Guo

* IEEE Transactions on Image Processing, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Face Detection on Surveillance Images

Oct 22, 2019
Mohammad Iqbal Nouyed, Guodong Guo

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

WiderPerson: A Diverse Dataset for Dense Pedestrian Detection in the Wild

Sep 25, 2019
Shifeng Zhang, Yiliang Xie, Jun Wan, Hansheng Xia, Stan Z. Li, Guodong Guo

* TMM: submitted on 2018.07.17, accepted on 2019.07.01. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1805.07193, arXiv:1805.00123 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

UGAN: Untraceable GAN for Multi-Domain Face Translation

Sep 12, 2019
Defa Zhu, Si Liu, Wentao Jiang, Chen Gao, Tianyi Wu, Qaingchang Wang, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

RBCN: Rectified Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs

Sep 06, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Bohan Zhuang, Guodong Guo

* Published in IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Optimized 1-Bit CNNs

Aug 17, 2019
Jiaxin Gu, Junhe Zhao, Xiaolong Jiang, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Consensus Feature Network for Scene Parsing

Jul 29, 2019
Tianyi Wu, Sheng Tang, Rui Zhang, Guodong Guo, Yongdong Zhang

* 10 pages, 4 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ChaLearn Looking at People: IsoGD and ConGD Large-scale RGB-D Gesture Recognition

Jul 29, 2019
Jun Wan, Chi Lin, Longyin Wen, Yunan Li, Qiguang Miao, Sergio Escalera, Gholamreza Anbarjafari, Isabelle Guyon, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 14 pages, 8 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A database for face presentation attack using wax figure faces

Jun 06, 2019
Shan Jia, Chuanbo Hu, Guodong Guo, Zhengquan Xu


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Online Hashing via Similarity Distribution Learning

May 31, 2019
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shen Chen, Feng Zheng, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Liujuan Cao, Guodong Guo, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

GazeGAN: A Generative Adversarial Saliency Model based on Invariance Analysis of Human Gaze During Scene Free Viewing

May 25, 2019
Zhaohui Che, Ali Borji, Guangtao Zhai, Xiongkuo Min, Guodong Guo, Patrick Le Callet


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks against Deep Saliency Models

Apr 02, 2019
Zhaohui Che, Ali Borji, Guangtao Zhai, Suiyi Ling, Guodong Guo, Patrick Le Callet


  Access Paper or Ask Questions

Learning Large Euclidean Margin for Sketch-based Image Retrieval

Dec 11, 2018
Peng Lu, Gao Huang, Yanwei Fu, Guodong Guo, Hangyu Lin

* 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unconstrained Face Detection and Open-Set Face Recognition Challenge

Sep 25, 2018
Manuel Günther, Peiyun Hu, Christian Herrmann, Chi Ho Chan, Min Jiang, Shufan Yang, Akshay Raj Dhamija, Deva Ramanan, Jürgen Beyerer, Josef Kittler, Mohamad Al Jazaery, Mohammad Iqbal Nouyed, Guodong Guo, Cezary Stankiewicz, Terrance E. Boult

* This is an ERRATA version of the paper originally presented at the International Joint Conference on Biometrics. Due to a bug in our evaluation code, the results of the participants changed. The final conclusion, however, is still the same 

  Access Paper or Ask Questions

Attributes in Multiple Facial Images

May 23, 2018
Xudong Liu, Guodong Guo

* Accepted by 2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2018 Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions